REKLAMA

Jaka jest największa porażka w historii ludzkości? (powtórka)

To co najlepsze w Radiu TOK FM
Data emisji:
2020-01-01 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:23 min.
Udostępnij:

Zmiany klimatu, egipski król, który próbował obrabować Churchilla, walka Mao z wróblami i Lucy, która trzy miliony lat temu spadła z drzewa. Tom Philips, komik, dziennikarz i były dyrektor wydawniczy brytyjskiego BuzzFeeda, prześledził historię ludzkości w poszukiwaniu największej porażki, "Komedia to tragedia plus czas" - mówi autor książki "Krótka historia o tym, jak s*ieprzyliśmy wszystko".

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
idealna n iedziela dzień dobry cz y pan i Zuzanna Piechowicz to jes t audycj a idealna niedziela ju ż za chwil ę mo im gościem b ędzie to m Philips kom ik dz iennikarz by ły dyrekto r wydawn iczy brytyjsk iej ods łony serw isu BuzzFeed, a porozmaw iamy o jeg o ksi ążce krótka h istoria o ty m jak no w łaśnie tuta j s łowo, kt órego n ie mogą użyć, ale mog ą się pa ństwo donosi ć wszystk o, czyl i o tym co n ie udało si ę w h istorii ludzkości, jak ie najwi ększe Rozwiń » porażki ludzkość w swoje j h istorii ponios ła nasz ą rozmow ę będzie t łumaczyła Kajda emeryt ów ksi ążka zosta ła wydana prze z wydawn ictwo Albatros, a przy t łumaczyła t ę ksi ążkę na j ęzyk Polski Maria Dębicka Frąc, je żeli chcą pa ństwo otrzyma ć egzemplar z książki prosz ę do na s pisać dl a was ma łpa t o kropkę FM dla wa s ma łpa to kropk ę FM, a tera z już zaprasza m na rozmow ę, która z pora żek w h istorii ludzkości jes t twoj ą ulubion ą swing ma Sejm bud żet wydaje mi się, że moją ulubioną postaci ą machamy cz y też pora żką jest porażka szacha, bo z ch ęcią cho ćby Mohamed drugiego, kt óry rz ądzi łączą Asia cesarstwem re j wielką pot ęgą w Azji środkowej w iele wieków teg o modemu ladzie sto i pod r ęką, a całe cesarstw o by ło 1 z największych najwa żniejszych w tamtym czas ie w tej gon itwy w iem wszystk o świetnie dla n iego si ę toczyło węże i wysadzi ć w absolutne j innymi, a nast ępnie postanowi ł be z żadnej przyczyn y teg o w PIT US ksi ęgi skar g wszcząć walk ę z Gdyni z chanem i granic jes t teoria jes t najwi ększym wojownikiem, jak iego historia k iedykolwiek zna ła by ły absolutnie innym m ówi z Lechem 9 nie by ło żadnej przyczyn y żadnego powod u, żeby to zrobi ł dzięki ska n wozy i wr ęcz kraj e dzi ęki Anne nawe t nie pr óbowało naje żdża na jeg o ziemi ę czy, więc skoro my wys iadamy na kolei Czyngis -cha npo prost u chcia ł umowy handlowe j en plu s s ą wizy b łędne i 31 i Sejm quizy tego ż powod u pos łańcy zostali wezwan i mam y warstw a mongolskiego i rządów szacha w innej drogi mam y na część, gd y USA z lekk iego zam iast te j umow y handlowej i wysokie ry t RO ku radości mia ła jak dobr y pomysł i badacz y postanowi ł 1 obciąć g łowę i podpali ć Brody pozosta łe bylina Wisła idzie dys nikt nie wie, dlaczeg o to zrobi ł na 1 ze nic n ie mia ło żadnego sens u i Harlem PN w każdej fazie miał wielką pot ęgę wielkie cesarstwo, a 2 lata p óźniej ju ż mieli wystr ój i n ie obowiązywało zupe łnie zni żek on e Czaję dwulatk a demo n przez dzi ęki Hana i mogą bonów, widząc na s m y way no zaczyna jednak strony dla rurę South jes t t o moj a ulub iona historia to nie tylko, dlateg o że nie by ło w ty m żadnego sensu to powiedzie ć tak bardz o grząskie, al e w zasadzie zmieni ło jej historię AIESEC listingu an i z bandy w zasadz ie przesta ł na tym etapie dyskach rozszerz a ich, bo ustawę o swoj ą potęgę, ale Hubble odkry ł jak łatwo było on o się że, aby kontynuowa ł dalej nie zaczyna ły si ę on i jeg o Tomkowi w ko ńcu Davida hałdy granicy z planem czarne best ie zdo łały Skrwilno spowodowali powstan ie tylko największe dla tej najwi ększej potęgi h istorii nadal informuje Kurier o d Korei do Polski, jakie miała rozmiary i ca łe historie re ż inżynier cała h istoria Azji Europy zupe łnie została zmieniona opiek ę Szałamacha MF, poniewa ż ten jest wy ższa Mohammed by ł i Piotr po c o opisywa ć historie dl a śmiechu dl a nauk i, dlaczeg o wybra łeś właśnie t e największe porażki w h istorii świata jak o tema t swe j ksi ążki, a by ły spin jedno jest Sestri są of iary zna ły dziwn ą obsesję zwi ązaną z jeg o umys ł opowieściami h istoriami młodzi, kt órzy pope łniają Włochy okropny pomysł t o miasto pe łni świadom teg o sądy c o jes t wymaga ły jakaś barwne m in za spor a wada mojeg o charakter u akt y testu i co oznacz a, że bardzo przyci ągają mnie opowie ści związane z katastrofami, a w r ękach łączyć łączy jes t, by wydaj e mi się, że bardz o chcia łem, żeby była wa m t o książka, z kt órej ludzie będą si ę z ex it i uczciwe i sen s k iedy, jeżeli n ikt z tego n ic więcej n ie wyciągnie to można si ę czegoś dowiedzie ć czego ś nauczyć interesujących fakt ów i Intel piwo co ś mo żna opowiada ć innym i wydawa ć si ę interesuj ąca sam o a gdy n ie jest, a m in, a inaczej wydaje mi się źle jak wskazywa ł te ż naturalnie żartuje na każdy tema t, a PSL nawet ich los to zn ów jest jaka ś wad a mojej osobowo ści żeńskiej jest bardz o ci ężko przychodz i mi podchodzenia ds. w spos ób powa żny kraju Sęk lepiej półkę, al e wydaj e mi te ż i mas z mu już jak i Marią Müller t o pewne, że często możemy si ę te ż nauczy ć czegoś lep iej co ś pozostan ie w naszej g łowie możemy zatrzymać te informacje, je żeli zostały zaprezentowan e w taki spos ób, że powoduj e to śmiech przynajmniej mamy nadzieję sa m nadziej ę, że tak dzia ła, kiedy 1 z redakcyjnyc h kolegów zobaczył, że ma m na b iurku twoj ą ksi ążkę i zobaczy ł tytuł, czyl i krótka h istoria o ty m jak tu n ie mog ę powiedzie ć teg o słowa, ale jak wszystk o na m się n ie uda ło to powiedzia ł mas z książkę o klimacie i ty m jak cz łowiek traktuj e środowisko naturalne i troch ę miał rację, b o ta cz ęść po święcona środowisku kl imatowi jest wa żna w swoje j książce i to już n ie jest bardz o na mn ie przynajmniej pow ód do śmiechu jak jeszcz e mo żemy z teg o Czyngis-chan a się śmiać i całej te j h istorii t o tu już wydaj e się, że zrobi ło si ę bardz o poważnie jes t efek t dla Polic s ą byli łące w tym, że momen t kiedyś powiedzia ł, i ż z trac ili Plast Time, że komedia t o tragedia plu s i wizje ław Sejmu słynną łatwiej d a si ę śmiać z czego ś co wydarzyło się dzięki temu, że to lat a by łem n ieco trudniejsze śmiałe seksowne miasto ubiega si ę o d k iedy dz isiaj publ ikowane rekto r skutki albo te ż si ę t e skutk i zobaczym y w przysz łości potencjalnie, wi ęc na pewno, ale są ważną kwestią jes t mie ć jak kar y zm iany klimatu t o jest 1 z ZUS z e sposob ów w jak i obecnie n o niszczymy wszystko na co wa s z n im po bolesny m, bo je żeli jest jaka ś ważna lekcja ksi ądz w ikary to, że musimy sta ć się leżenia maj ą chyba bardziej bol ą fińskiego, żeby potrafi ć umieć my śleć o tym jak wzorc ów wszystko mo że si ę popsu ć jako ludzie, lecz jes t eseje m, o ile mamy pewn ą tendencję, żeby wychodzić z założenia b ędzie położony już n iemal czesz e, bo każdy inny ja jestem pew ien, że kon iec ko ńców wszystk o si ę ułoży zesp ół księży z sok ksi ążka pokazuje rozeszła si ę, że czasam i się wcal e n ie udają Times w końcu ga łęzi barier ą czasam i wszystko jes t kolejne s ą źle, kiedy Amerykanów polskiego Sejmu z unijnych bior ąc pod uwagę decyzj e polityczne ka r, kt óre mus imy obecn ie podejmowa ć sojusze nie w iem co mo że by ć rozwiązaniem, ale zna m NIK, który t o czy wiem o ty m, że rozwi ązania s ą potrzebne decyzj e, kt óre nale ży teraz odj ąć Henk ten piękny kraj w z łej cza s o tym, w łaśnie mus imy teraz my śleć, a pod uwagę to Ende sen s jak wszystko mo że się kompletn ie rozw ój ora z i no mam nadziej ę spr óbować teg o uniknąć wi ększości tyc h h istorii też przyczyn ą tyc h porażek jes t ludzk a g łupota brak zastanow ienia si ę konsekwencjam i czynów n o może poz a Lucy, która mo że spadła może n ie spad ła z tego drzewa t o ju ż zostawmy s łuchaczom s łuchaczką do przeczytan ia swoje j ksi ążce czy mas z wrażenie, że t e pora żki większości, gdyb y ludz ie się zastanowili i przemy śleli swoj e decyzje by łyby do uniknięcia to te ż jest pytan ie w kontek ście ochrony środowiska i z kryzys u kl imatycznego, kt óry mam y na świecie tera z mn iej au t z turystyk i prezydent m ógł tak koz ą w menu system PZU o d r ęki bat konsekwencj e są on e w Akrze med ia Expert Lucy BIK SA jedn o ekra n Clear Aidy Chief od 3 i otoczyl i plac l ipowy cz y David z HIV, a o d Sferii z um ów ug ód z po eur o, a Winter Take gubi kod y PIN wójt sam Manu o d po n te w końcu by ł, a wy śle akt on ea t and s łuchał te ż w ślimaczym p łócien ma ło m ówił o ten moment opr ócz tak si ę NT komendy zarast a sob ie k ibicuje sam w my śl te j scen y by ły, żeby to pojaz d najwy żej Krużel unikamy porazi w te j chw ili jes t tak naprawdę n ie dałoby się należy wiedzie ć, je żeli chcem y by ć uczc iwi wobec tych ludz i listów, a z historii, al e w wypadk u wi ększości z nich wydało dbający, b y by ło, gdyby przemy śleli t o troszeczkę d łużej romby inne jedna k mogl i przewidzieć znajdą wiele si ę prawie ka żdy b łąd Bad Days było gorze j, gdyb y problem nie by ło jak zapowiedzi, że t o b ędzie probleme m skoczy szkolny str ój jes t h istoria kolon ista szkodzą chwiejąc si ę par y, kt óre chcą, którzy chcą założyć si ę gole m choroby ora z harcerstw o rejs szkock ie w Ameryce północnej wszystk iego i źle jest zatem mówić o działalności t o jes t zły pomys ł i Łowicza n o i tyl e że kup ili niewłaściwe stanęli młodzi je śli chodz i o przewodniczącego ma ło China to Ukraińcy, bo ostrze żono o, że Henia z zabicia wszystkich rubli w inna jest fak t realny pomys ł na ekspertów r óżnie m ówili nier ób tego Wayne, lec z im Petru oni tylk o z serii muzeu m innym przypadk u wiedziano r ównież o ty m, że oni pensje n ie powoduj e chorob y powa żne chorob y s ą media med ia wymy ślają zate m wiele b łędów w te j książce ocenia rosyjsk i można j e było n ie tylk o przewidzieć, ale zosta ły one przew idziane, a mimo to eur o na 1, kiedy te n by łej on i tak t o zrob ili Anna konsekwencj i zwyczajową konsekwencje by ły straszne t o nie daje na m nadziei na t o, że jedna k pol itycy cz y inni ludzie posiadaj ący w ładzę i pieni ądze na świecie jakoś odpowiedz ą na kryzy s kl imatyczny prawda z sex and Invest seri ę myślę, że jes t interesujący obsza r polec a si ę z, ponieważ pol itycy w chwili ma ć był wol ę w deskę, lec z zasadniczo, widząc by ł to kolejnym by ło czego ś boj ą, że ot o b ędą podstaw ą analizy oskar żani prze z wyborców jest symbolem 0 jest t o jest 1 z tych obszarów f irmy z wyżej badamy intensywny in dla ludz i ją przechodzi bardz o k iepsko podejmowanie decyzj i w dużych grupach chwile w życiu lew icy była krain ę Cyganów jedyn a ujrzel i np. chcemy p óźne kolacje z dziesiątką innych ludzi no to w iemy, jakie t o jest realn e na Maltę pływała wysok ą izbę kontroli pomno żyć t o przez agencję ich liczby ludno ści całego kraj u problem no i mo żemy zorientować, jak ie z teg o wynikaj ą problemy są wysyłane do zer a jest z łe jest w łaśnie 1 z tyc h obszar ów polec a się z najmu z powod u, gdz ie politycy dochodów no Wave Sing reaguj ą na toru ńskim ce n c o uważają bowiem inną kwestią jes t wa żne dl a spo łeczeństwa to co jest interesuj ące teraz one widzą, że zm iany kl imatu są 1 z nich ma tutaj mieszka ń były o d d łuższego czas u traktowali śmy ten tema t czasu problem innym dobrze t o jest problem w iemy, że t o jest problem, by jasno wydatek jes t bieg jest, ale nie uwa żamy, że t o jest najważniejsze problem y krajów to nie jes t na samym szczyc ie nasze j listy priorytety m ówi Beata jes t dl a c o interesującego w ty m cięć, gdyb y rzecz wydaje si ę, że teraz gron o ojc ów ju ż troszkę zm ienia dzięki decyzj i fakt jes t problem troch ę ludz i, którzy uwa żają, że t o jest dl a nas proble m nr 1 wyjechał z lepszym innej wielkiej wojn y obecn ie mam y wybor y w wielkiej Brytanii po raz pierwszy wejdzie pa n na te j zasadz ie każda, ab y du ży park mus i odpowiedzieć napytania Real Time związane z ich polityką na temat zm ian klimatu, więc interesuj ą nastroje i po to, pokazuje w Polsce została 1 izbę, że jeżeli ludz ie zaczął hałasować na jaki ś temat jak ikolwiek będzie tematyczne j z tob ą co ś zmieni ć, a c o z Brexitem no t o co chcemy oba bra k zejść nie nie b ędziemy rozmawiać o brex icie, a 5 jego projek t Petri gada łem o brexicie już od 3 lat, a Black Point o d chcia łem zauważyć taki, jakiego nas, że pracuj e dl a organizacji typu 2 cienkie sprawdzan ia fakt ów jeste śmy organizacją bezbronn ą cicho i r ównoważąca wystąpienie n ie ma m żadnej akcj i dotycz ącej brex itu, a dane i żyli m ieli o tym fakcie opr ócz tego bardz o trudno jes t tuta j sprawdzać fakty jes t do tego, ab y i, ponieważ t o właśnie chodzi chronią w sobie to jes t te n proble m zwi ązany z przewidywaniem c o si ę stan ie w przysz łości Brexit BiT jest debat a związana z Brexitem to tylko 2 strony, kt óre k łócą si ę o t o we b Protection jakie, bo s ą ich przew idywania dotyczące te j przysz łości s ą versu s te j innej przez przysz łości i kąt i KE fak t cze k niemożna sprawdza ć Zhang zwi ązanych z przysz łością, ponieważ nasi jeszcz e n ie wydarzy ło, a są, wi ęc wyjechał i p łaskim źle o wynik mo że nas pytaj ą wysoko no dobrze s ą stron ą, mówi że ktoś wygłasza w na s dzieli mówią, że tam t o się wydarzyć w łączył te n, kto ma rację no al e ja nie wiem min i konsolidującym mu lajki mo że będę można powiedzie ć, że jedno wydaje si ę bardz iej prawdopodobn e niż drug ie tak ciasno, ale to nie jest prawda to n ie jest fak t jes t projekt tyc h pieniędzy rzeczywi ście, wi ęc Brexit jes t bardzo trudne dl a tyc h, kt órzy zajmują si ę sprawdzaniem fakt ów witaj ą jeste m bardzo zmęczony bardzo dzi ękujemy go ściem był to m Phillips nasz ą rozmow ę przetłumaczyła tai da nawet ich ja nazywam si ę Zuzanna Piechowicz cza s na informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TO CO NAJLEPSZE W RADIU TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA