REKLAMA

O tym, czy trudno wyhodować w laboratorium mięso na liściu szpinaku (powtórka)

Homo Science
Data emisji:
2020-01-01 12:20
Audycja:
Czas trwania:
26:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu witamy w audycji Homo sc ience Aleksandra Stanisławska Piotr Stanisławski kra ina UKP i stud ia na gości Stanisław Pożak b iolog z centrum nauki Kopernik w itam serdecznie b ędziemy dz isiaj rozmawia ć o p ierwszym w Polsce wy hodowany m na li ściu szp inaku mn iejsze kurcza k tak a hodowla tkankow e, kt órą właśnie nas z go ść poprowadzi ł i n o dokonał tego laborator ium centrum nauk i Kopernik i jak tak ie mi ęso wyhodowan e taka hodowla tkank ą owa Rozwiń » smakuj e pr óbowały teg o na czym tak spr óbowałem i ma do ść specyficzny smak, poniewa ż przypom ina, a konsystencją wodorosty jes t ta m du że o, jakb y smaku z e szp inaku znać konsystencj i szp inaku z makiem n o na pewn o n ie przypomina ło kurczaka, ponieważ tych komórek ta m było dosy ć ma ło, al e w iadomo jeszcze, że n p . w sma k odpowiadał r ównież inne kom órki, które znajdują si ę w mieście cz y n p . kom órki t łuszczowe i za sma k np. takiego mięsa w du żej cz ęści odpow iada hemoglob ina, która znajduje si ę w krwi, a 2, jakie kom órki t e na ty m szpinaku, sk ąd one pochodziły z jakiego w, jakiej cz ęści cia ła, a szczególnie t e komórki by ły pobrane z po prostu mi ęśnia ud a kurczaka i dostali śmy t e komórki uczeln i, poniewa ż sami n ie pobieraliśmy następnie trafili śmy, jakby to tkankę mateczn ik po t o, żeby uzyska ć kom órki satelitarne mi ęśni szk ieletowych c o znacz y kom órki satelitarne miejsca szkieletowej t o s ą tak ie komórki, kt óre w normalny m stan ie s ą u śpione i odpow iadam za regeneracj ę mięśni czy, je żeli te mieszczą si ę uszkodzon y to wtedy te kom órki się uaktywniają i przekszta łca si ę właśnie komórki mi ęśniowe jak też ma 8 zapytań do kom órek mac ierzystych i pa n taki właśnie z dużym potencja łem ma m marzenie ma cokolwiek wspólnego t o inna bajk a, dlaczego kom órki mac ierzyste mo żna traktowa ć bardzo r óżnie w zależności od teg o na jakim poziomie on e s ą np. te kom órki satel itarne s ą kom órkami macierzystymi, ale tylko mieć w sens ie, że on si ę w ustawie nie są takie, że mog ą si ę przekszta łcić dowolną tkank ę oczywiście mieć n ie można mo że ju ż uzyskiwa ć komórek mac ierzystych ale jakb y jes t trudn iejsze, ponieważ trzeb a da ć jaki ś sygnał, żeby t e kom órki macierzyste zr óżnicowały do kom órek mi ęśniowych i podejrzewa m, że to jes t trudn iejsze ni ż po prost u pobranie kom órek satel itarnych, czyli mi ęśnie cz y kom órki mięśnia ud a kurczak a zostały w w jaki spos ób wkomponowan e w li ść szp inaku jak to wygl ądała ta drug a cz ęść z kole i tego eksperymentu cz y drug a część eksperyment u wygląda także chodzili śmy do sklep u Rico kupowali śmy liście szp inaku na i z tyc h liści pozbywal i si ę komórek ro ślinnych cz y po prostu usuwaliśmy z n ich kom órki ro ślina zrobi ło si ę r óżnymi rodzajami roztworów po prost u robiło si ę tak jakb y perfuzj i, czyli przy póki dało si ę t e liście ty m roztworem mi c o by ło dosy ć skomplikowane, ponieważ najwi ększym probleme m było 5 igły ogonek teg o liścia, więc trzeb a było wybierać w liście, kt óre mają du że ogonki i s ą duże, a później ca ły proble m polega ł na tym, żeby w, jaki spos ób przytrzymać te n ogonek na ich tle, ponieważ ci śnienie, które było w ca łym ty m uk ładzie wyjechało ca ły czas liście z te j mgły i teg o ju ż publ ikacji np. pisali jak to zrobi ć alb o nie nap isali, czeg o on i Murzyni, więc t o by ł taki największy t o by ło tak ie największe wyzwanie na m zajęło dosy ć spor o czasu na jego się na m uda ło t o oczyścić w ogóle oczywiście t o był tak i proble m, że manipulacja z tym minister by ła ci ężka cz y ka żdy np. przenoszenie powodowa ło, że alb o ta igła przebijała te n ogone k albo te n niszczy nam spada ły by ł taki splo t ca łe, wi ęc artystk a, kt óra pracowała z nam i wpad ła na pomysł, żeby robić dat do tyc h li ści tak ie opakowan ia po prostu każdy l ist pakowaliśmy tak ą fol ie, kt óra na m u łatwia p óźniejszą manipulacje no i te ż tak im trudny m momente m by ł momen t steryl izacji, czyl i po prostu pozbywan ia si ę bakterii, ponieważ wcześniej było t o w warunkac h nie steryln e, al e przed wrzucen iem kom órek musieliśmy jakoś z ty m n ic oczy ści komórek mi ęsnych tak że z komórek m. in. musieli śmy oczy ścić po prost u pozby ć wszystkich potencjaln ie bakterii n o i 1 publikacji by ło co ś takiego, że wzi ęli zastosowal i ta m roztw ór po prost u chlor u my te ż g o zastosowali śmy jeszcze dodatkow o w liście zostawili śmy po prost u pod ultrasi late m na kilka m inut, więc powiedzia ły, że pozbyli śmy si ę komórek roślinnych z li ścia co ta m w tak im raz ie zosta ło czy g łównie zosta ła ta m Celuloza, a ponieważ jes t w g łównej m ierze zbudowana z celulozy tak naprawd ę chemii celulozy t o jes t bardz iej skomplikowana, ale s ą po prost u tak ie pudełeczka kartonow e, w kt órych sa m umieszczone kom órki do mostu ściany kom órkowe zostały z teg o jak zostały ściany kom órkowe i zwi ązki przewodząca czy t o było potrzebneg o tak i szk ielet do rozrastan ia si ę tych m iejsc tyc h mięśni kurczacze k tak tak potrzebn y by ł nam szk ielet, do kt órego przyczep ia się kom órki i też potrzebowaliśmy troch ę tyc h wiązek przewodzących, poniewa ż później prze z jakiś cza s podawali śmy, jakby po żywkę do ca łej tej struktur y więc, jakb y u łatwiało na m to dostarczan ie prostej po żywki do wszystk ich kom órek które, jakby mn iej niż po żywkę, czyl i co na t o tak naprawd ę stosowali śmy medium hodowlane, kt óre jes t tak im standardowy m med ium ono skróci si ę nazyw a MEN n ie pami ętam, jak a jes t pełna nazw a zawsze jest dla mn ie skompl ikowana surow ica odpowiednimi, a ta publikacja, kt órej się opierali si ę m ówisz o publikacji, że to nie zaliczy ł napisali c o to w og óle za publikacje co ma te ż dotyczyć tak iego sameg o działania czy t o było jaki ś agent zmodyf ikowali życie naciągnie chodzi ło o t o, że tej publikacji by ł po prost u r ównież oczyszczon y niż szpinaku tylk o hodowal i na n im kom órki mięśniowe serca im t o udało decyzj ę, że skor o jak rosn ą ta m kom órki mi ęśnia sercoweg o t o dlaczeg o jak n ie mog ą tam rosn ąć poprzez kom órki mi ęśni szkieletowych n o i zawsz e wydaj e mi si ę, że po prost u o i mn iej czynnik ów do modyf ikacji tym pro ściej, jakb y powtórzyć jaki ś eksperyment albo coś zmieni ć, wi ęc wybraliśmy t o publ ikacja, ale r ównie dobrz e mogliśmy oczyścić sałata n ie w iem mus imy oczyścić inne warzywa m ówimy o czyste naprawdę dowoln ą roślinę, ponieważ t o si ę obecnie rob i r ównież mogli śmy oczy ścić kawa łek n p . mi ęsa kurczak a wyczyścić g o z kom órek wrzuci ć ta m ponownie był jasn y dobre j tera z mam y tak ą pozosta łość po liściu, czyli te n nas z szkielet li ścia be z w łaściwie z w łaściwych kom órek c o dalej im n o imamy oczywi ście czekaj ące grzeczn ie kom órki mi ęśniowe kurczak a tak i mam y te po żywkę i mam y ten t o opakowan ie prze z artystkę sporządzane i co tam się dzieje, jak ie ta m proces y zachodzą no i tera z by ł te ż bardz o trudn e momen t, ponieważ okaza ło się, że te kom órki prze z zwi ązki przewodz ące trzeb a do teg o liście, jakb y jak zepchn ąć szepn ąć na pocz ątku pr óbowałem to o robi ć r ęcznie, ale po prostu t o jes t w og óle wykonalne t o znacz y r ęcznie z podr óży strzykawk ę ma łą pobra łem tam 2 ml zawiesiny pożywki z kom órkami kom órek znajdował się ok o ta m 200  000 na samy m pocz ątku i pr óbowałem po prost u poda ć bardzo powoli t e komórki do tyc h lista jedno i totalnie n ie wychodzi ło, ponieważ podawanie z a za każdym raze m zbyt szybk o i za ka żdym razem struktura a jakb y tego l istu si ę niszczyła no, więc wybuchała ta k jak bra k jes t span ikowany poprosi łem o znak u tutaj tak iej pomp y infuzyjne do podawan ia leków t o jest tak a kontaktow a wykorzystują anestezjolodz y do podawan ia leków jes t zw ężona b ędzie Super, poniewa ż bardz o precyzyjn ie można regulowa ć pr ędkość i ustawi ć dok ładnie czas podawania takiej dawk i, czyl i n p . żeby w ciągu godz iny te 2 mini tryb by ły wstrz ąśnięta dlateg o liścia n o i to by ło właśnie strza ł w dziesi ątkę, ponieważ uda ło się poda ć te kom órki tyc h li ści przy czy m zaj ęło mit nie wiem ca ły dzień czy on e tym i wszystkimi rurkam i, że tak kolanami pacham i wyn ikami, kt óre normalnie służą li ściowe do przesy łania wod y tak i wszelkich substancj i odżywczych o n się rozesz ły po te j opr óżnione li ściowe strukturz e tak tak rozeszły si ę tylko trzeb a zaznaczy ć, że ona te ż n ie rozsadz a r ównomiernie poniewa ż, jakby t o zależy od teg o jak kanal iki s ą dro żne i trzeb a było bardz o np. pilnować teg o, żeby t e roztwor y, które wykorzystujem y do oczyszczan ia n p . żeby n ie zaczęły si ę krystalizowa ć cz y 24 problemem w tych warunkac h tak szalen ie skompl ikowane tak i ile t o trwało i t o narastan ie li ścia na narastan ie komórek mi ęsnych na liściu czy t o trwa ło oko ło 2 tygodni, al e żeby, jakby mo żna by ło te n proces kontynuować, jakby d łużej, żeby by ło wi ęcej, al e m y, jakb y teg o n ie kontynuowaliśmy no bo poniewa ż ju ż był fest iwal, więc jak chcieli śmy mie ć wcześniej a o co chodzi z festiwalem, b o na te n fest iwal szukaliście TEN - T TEN-T ca łą hodowlę frankow ą ciągnie centrum nauk i Kopernik odby ł si ę fest iwal przemiany, kt órego głównym temate m były technolog ie, kt óre potencjaln ie w przyszłości mog ą na m zapewni ć bezpiecze ństwo żywnościowe w łaśnie 1 wątku, b y mi ęso hodowan e kom órkowa i st ąd ten projek t i całość projektu zamkn ęła si ę w jak im czas ie na ca łość projektu zamkn ęła si ę w okres ie 2 , 5 miesiąca i t o by ła g igantyczna praca naprawdę się dzi ś w laboratorium do czwarte j na d ranem i to także chcem y np. otwarte j ju ż o ósmej przychodzili ludzie kt órzy, jakby kontynuowal i to c o sko ńczyła, więc trzeba by ło to bardzo dobrze gra ć i te ż mieliśmy bardz o du żą presj ę czasow ą, poniewa ż jak wcześniej, jakby my śleli, że pr óbki tak iego mięsa, jakby dostan iemy od start-upów, kt óre s ą dost ępne na rynku, ale jakiego ś powod u jak t e start-upy nie mogą dostarczyć tyc h próbek, wi ęc wiedzieli śmy, że po prostu wyhodujem y to o naszym laborator ium alb o przynajmn iej spr óbujemy, żeby pokazać t o og ółowi spo łeczeństwa i uczestnikom fest iwalu, a ile takich liści uda ło si ę stworzyć naci ągnęli nam sa m, a fest iwal zosta ło przygotowane 10 sztuk tak ich li ści przyczy n mimo oczyszczon e kolejnych 20 i te ż do test ów wykorzystali śmy 4 liście, wi ęc listek 14 liści wykorzystaliśmy przecie ż n ie rzucaliśmy kom órek do wszystkich liści, poniewa ż one mog ą by ć przechowywan e przez okre s oko ło 23 tygodni w lod ówce, więc wiedzie ć, że skor o n ie potrzebujem y tyle tylko li ści to może nie wrzuca ć wszystk ich zachowa ć jednak później między te s ą, wi ęc tylk o trzeba do n ich wr ócić komórki jak wygl ądał ten nie jest liści na kon iec znaczy ju ż ile ta m by ło tych kom órek oznaczon e były map y zajęły m iejsca tyc h kom órek roślinnych wcze śniejszych jakoś tam n ie wiem poprze z stały bardz iej do struktur y celulozowe f inalnie t o wygl ądało cz y finalnie ce n na li ście by ł transparentn y cz y by ł jak takie sam o dla wygl ąda jak zam ówione szk ło i miał lekko r óżowy kolo r i wszyscy się, że t o pochodzi od krwi, al e ogólnie nie pochodziła od krw i tylko t o pochodzi ło o d med ium, kt óre od mediów w tym roku t e komórki nie chodzi o t o, żeby t o med ium p óźniej usuwaliśmy, a i te n list podawali śmy obróbce term icznej jak się podawało term icznej obróbce term icznej t o on mętnie, al e ile tak tych kom órek było pod koniec zdjęć z iemi ile komórek ta m namno żyło jednak one nie przynios ły ca łej struktury tego misja, bo t o by ło zale żne właśnie o d teg o jak dro żne są t e wiązki przewodz ące jak dobrze o d naszeg o sprowadzi ły w tym po prost u liściu poddawal i chcieli ście obr óbce term icznej po t o, że można j e by ło zjeść cz y og ólnie nie planowaliśmy jedzen ia tyc h liści no al e zak ładaliśmy taką mo żliwość, wi ęc chcieli śmy po prostu ta k jak gotujem y mi ęso to, żeby jeszcz e dodatkowo zabezpieczyć te -li, ale degustacj a si ę odby ła prawd a spontaniczne konsu l w latach mam rezerwiści nad innymi słowy dy r Firmhofer dyrekto r centrum nauki Kopernik podcza s konferencj i prasowej czyta łam o tym, że w łaśnie spo żył ten liści dzieli ł się wra żeniami z te j konsumpcji nie byli ście przerażeni tym, że zjad ł cz y og ólnie ja nie byłam przerażona jako ś czasami wydaje bardzo du żo rzeczy produkujem y w laborator ium i jest ogólnie taka zasad a, że t o co produkujem y w laborator ium toniemy, ale n p . n ie wiem cz y Laboratory, gdz ie badaj ą różne jak szkodl iwe w laborator iach różne technologie spożywcze czy oni teg o nie testuj ą oczywiście, że testuj ą, więc jasno moim celem by ło, że tak pow iem wyhodowan ie mi ęsa hodowaneg o kom órkową c o Krzystek w sumie naturalne, ale wydaje, że kto ś do wyjazd u tak potwierdzam dyrektor wci ąż żyje także t e dobr a wiadomość, że państwa po przerw ie wracam y do tematu może postaram si ę trochę się, że jeszcz e porozmawia ć o kom órkach hodowanych w łaśnie w celac h konsumpcyjnych, ale t o b ędzie po informacjach Radia TOK FM, a naszy m go ściem jest dz isiaj Stanisław Boże jak b iolog z centrum nauk i Kopernik rozmaw iamy o pierwszej w Polsce hodowli tkankowej mięsa na li ście szp inaku dzie ń dobry pa ństwu witamy ponown ie druga część audycji Homo sc ience ponown ie Aleksandra Stanisławska Piotr Stanisławski Crazy nauka PL i studia Energa Stanisław oboz ie jak b iolog z centrum nauk i Kopernik witam ponown ie osob a, kt óra zarz ądzała wyhodowaniem p ierwszego w Polsce mi ęsa na strukturze szp inaku liście szp inaku ta k mi mi ęsa kurczak a by ło to prezentowan e podcza s festiwalu przem iany w centrum nauk i Kopernik fest iwalu poświęconego przysz łości jedzen ia, a sam a hodowla trwała oko ło 2 , 5 miesiąca nastr ęczała tw órcą w ielu trudno ści nas z gość opowiada ł o ty m jak wykorzystali laboranci w łaśnie centrum nauk i Kopernik publikację, kt óra w łaśnie dotyczy ła hodowli mi ęsa hodowl i tkane k zwierz ęcych mi ęsa z mi ęśnia sercoweg o na li ście szp inaku i tuta j dokonal i pewnej modyf ikacji w Polsce zosta ły wyhodowan e mi ęśnie szkieletowe dobrz e maw ia na strukturz e szp inaku na jej trwało to mog ą d ługo było skompl ikowane, a my tuta j zastanaw iamy czy by łoby mo żliwe wyhodowan ie du żych ilo ści w łaśnie tak ich tak iego mi ęsa na skal ę masow ą w łaściwie, a szczególnie jest tak że tkank a mięśniowa jes t bardzo skomplikowaną tkankom, poniewa ż sam e włókna mi ęśniowe jakby, kt óry powsta ł z kom órek mięśniowych no to jes t skompl ikowana struktura to n ie jest jednolita tkanka, poniewa ż ta m znajduj ą również naczynia krwiono śne tam b ędę si ę kom órki t łuszczowe, wi ęc i taka ma specyficzn ą konsystencj ę, wi ęc na pewno technolog ia uzyskiwania, a te j tkank i jes t trudniejsza, ale n p . na skalę masow ą jest produkowan a skóra ludzka sk óra jest produkowan a w laborator iach jest podobno dro ższa o d z łota i produkuj e się j ą na skal ę masową n ie tylko, poniewa ż f irmy farmaceutyczn e, jakb y kosmetyczne wykorzystują tak ą sk órę do test ów różnych po prost u substancji, które są dotowan e do kosmetyków cz y skor o mo żna uzyskiwać taką tkank ę tak dużej ilo ści t o dlaczego n ie mo żna uzyskiwa ć komórek mięśniowych t o n iestety ale, wybieraj ąc skóra t o s ą te ż pełna struktur a skóry n o jednak akurat jes t w iele warstw czy to jes t n p . tylk o jakaś 1 go sk órek n p . n o przyznam szczerze, że nie zna m szczegółów musia łbym sprawdzi ć, al e ogólnie jest t o wykorzystywan e do tyc h test ów i niżej tera z popatrzym y na komórki mięśniowe no t o p ierwsza osob a, kt óra b y wyhodowała dużej ilo ści takie kom órki mi ęśniowe czyni Mark pos t zrobi ł konferencję w łaśnie w Londynie, gdzie zosta ł zjedzon y jak Burger z wykorzystan iem komórek to oni hodowal i to r ównież w laborator ium uzysk iwali ma łe kawałeczki mięsa czy jakb y t o bardz iej strukturą przypomina takie mięso m ielone, al e było i tera z cały proble m poleg a na ty m jak uzyskiwa ć wi ększe kawa łki i tak im głównym problemem jes t to, że w, jak i sposób mus imy dostarcza ć do tyc h komórek ca ły cza s po żywkę i hodowa ć t o w tzw . jakb y hodowl a trójwymiarowych tak, bo mamy naczyn ia krwiono śne, które obs ługują a, jakbyśmy mas ę kom órek to i zależymy od Żywca rozumiem, że tylk o t e komórki tak na gran icy od żywki i tak b ędą na leczen ie od żywiane, czyl i mamy jakiś spos ób, bo jeszcz e pos łużyć li ściem szpinaku i jeg o strukturą właśnie o to, żeby dostarcza ć tak zasymilowa ć układ krwiono śny rada tak, bo raze m z uk ładu krwionośnego takiego racze j n ie jeste śmy w stan ie takim kawa łku laboratoryjneg o mi ęsa stworz y czy do niedawna wydawa ło si ę, że to jes t niemożliwe, al e np. ju ż tydzie ń tem u czytałem publ ikacje, że pierwsza wyhodowan ą w łaśnie sztuczną sk órę z układem krwiono śnym t o podobno bardzo łatwo, jakb y przeszczepianie tak ich p łatów sk óry osob ą, kt óra n p . by ły poparzone, wi ęc wydaje mi, że jak bardz o chcę przeczyta ć tę publikacj ę jego została zrob iona więc, dlaczeg o n ie wykorzysta ć do tego, żeby właśnie powstawa ł te n uk ład krwiono śny w łaśnie wok ół tyc h narastaj ących mięśni a jaka t o jest perspektyw a czasow a, k iedy b ędziemy mogli mówić o ty m, że ta hodowla b ędzie w miarę op łacalna, bo teraz wydaje si ę, że takie dzia łania s ą ekstremalnie drog ie praw ta tak pow iem tak drugi był, k iedy hodował to Mark pos t, poniewa ż t o chyb a kosztowało n ie wiem 250  000 funtów t o było k ilka lat te n ak t dało k ilka la t temu ja nie chcę zdradzać ile m y na t o wydaliśmy, ale t o był u łamek tego c o wydał pos t, czyli ju ż stania ło ju ż bardz o bardz o stania ło też cały czas s ą dokonywane jakie ś nowe odkryc ia np. wcze śniej wykorzystywan o med ia, do kt órych dodawano surowiec o d zwierz ęcych co jakb y w kontekście hodowl i, jakby komórkowych wzbudza ło najwi ększe kontrowersj e, al e były wykorzystywane hodowl ę do cel ów medycznych natom iast teraz powsta ł med ia, które w ogóle nie zagra m żadnych czynników od bieżących no bo w du żym stopniu jest t o kwest ia poza zastosowan iami medycznymi tak imi czyst o naukowym i kwestia konsumpcyjne tak jes t t o jakaś tam nie w iem nadz ieja na t o, żeby zastąpić mi ęso, które ludzie jedz ą i kt óre pochodzi od zwierz ąt i tą s ą zarówno kwest ie etyczn e, bo hodowl a zwierząt jes t mocno dyskusyjna i obarczona du żym cierpieniem zwierz ąt ta k jak i kwestie praktyczn e, bo hodowla wymag a bardzo du żych zasob ów tak mięso ma ogromn y ślad węglowy właśnie przez t o, więc t u i te ż wp ływa na środowisko bardzo negatywneg o pewn ie tak a hodowla przemys łowa, więc koncepcja taka że, gdyby si ę t o udało zrealizować sensown y spos ób mieć nie w iem steki z laboratorium to by łoby w tym mecz u z laborator ium zakład produkcj i przemys łowej be z zwierz ęcia samo mięso t o byłoby akceptowaln e ciekawe swoją drogą, jakb y si ę do teg o odnie śli np. z galer iami wydanie na ciągu n ie jest tak że jak w łaśnie s ą prowadzone tak ie badan ia na d wegetar ian na mn ie i organam i to oni Jerzy i du ża cz ęść deklaruj e, że je żeli, b y po prost u t o było mięso, które n ie pochodz i z uboju zwierz ąt to jakby mieliby tak i produkt tylko, że najwi ększym problemem nie są, jakb y wygrani wegetar ianie tylk o jest po prost u ludz ie, którzy jedna k najtańsze mięso cz y po prost u, ponieważ wi ększość nie sekto r jes t na rynku t o po prostu jest bardzo s łabej jako ści, jakby t o mi ęso tak naprawdę najwi ększym probleme m, poniewa ż jeg o spożywamy najwięcej chodzi o to, żeby po prostu t o cz ęść konsument ów jak by na kon iec do teg o, żeby jedl i te ż zam ienniki mięsa n o i 60 % deklarowało że, gdyb y t o nie pochodziło, żeby t o zjad ło jeździ si ę mówiło, że tych zm ian wobe c cierpienia zwierz ąt bez zab ijania zwierz ąt to 70 % i jakb y t o ros ło w g órę jak m ówią, że np. z miast, które jest hodowan e be z antybiotyków akceptacj a dla teg o typ u produkt ów, jakb y rosła t o ja tylko pytam t o było badania t e były w Polsce robione nieco n ie by ł badan ia robione w Polsce jeste m ciekaw, jakb y t o wygl ądało w Polsce, al e np. rozmawiam ze swymi przyjaci ółmi, którzy są organam i powiedzia ł, że ch ętnie, by spr óbowało tak iego produktu m a w Polsce w te j chwili raczej jes t odwrotny trend t o znacz y ro śnie spożycie mi ęsa w ubiegłym rok u na Statystycznego Polaka przypad ło 77 kg mi ęsa wi ęc, jakby n o tutaj myślę, że mamy spor o do odrob ienia w każdym raz ie jes t jaka ś przysz łość dl a mięsa hodowaneg o w laboratoriach czy start-upy, kt óre pracują na d tą technologią m ówią, że w ci ągu 3 lat powstanie p ierwszy produk t, kt óry zostan ie wprowadzon y do restauracj i b ędzie og ólnie dostępne, wi ęc an i sob ie idea ma tak ą granic ę 2020 pierwsze, żeby wprowadzi ć te n produkt, al e to za granicą si ę stan ie ta k w stanac h Zjednoczonych my ślę, że Stana Holandii to w ielkie jak na raz ie jest gotowy n o bo ceny a ż te b ędą jak s ądzę pocz ątkowo dość tego, kt óry ma około 100 US D za tak iego o Bułgarka, al e w por ównaniu z tym co wyhodował Marek w Polsce tak t o jest niewiele my ślę, że tak to efek t skali po prostu działa czasem t o jes t jasn a to rzeczywista k im raz ie jes t nadzieja nie tak zacząłem zastanawiać czy t o jes t pozostan ie laboratoryjnie, ale z tego c o mówić t o jes t perspektyw a czasowa n ie jest ju ż za 20 lat tylk o rzeczywiście tak a realn a, czyli kilka la t tak możemy si ę spodziewa ć pewn ie, że w Polsce trzeci cza s pojaw i b ędzie jak gra łem oczywiście, że b ędę pr óbować ja bym jad ła docentowi, żeby jadła tes t czeka w jak Polacy c iekawe, że przedstawi ł nie po 100 US D za Burgera na pewno nie w iem, ale ma m nadzieję, że te cen y rzeczywi ście b ędą tak spadać, że b ędzie nas w ko ńcu na t o sta ć i że t e hodowla przemys łowa zwierząt jedna k zostan ie mocno ograniczone, ty m bardziej c ieszymy, że mamy p ierwszego w Polsce człowiek, który nie daj ą taką hodowl ę bardz o miło dziękuję uprzejmie, ale j a po prostu te ż zdaj ą si ę z hodowl ą na potrzeb y teg o projektu, ale jesteś pierwszy, jakby na t o patrzeć niezale żnie o d motywacj i, a naszy m go ściem dzisiaj Stanisław Boże jak b iolog z centrum nauk i Kopernik twórca p ierwszego w Polsce p ierwsze w Polsce hodowli tkankowej mi ęsa na li ściu szpinak spontanicznie zjedzon e przez dyrektor a bardz o dziękujemy bardzo by ło mi ło zapraszamy za tydzie ń znowu na nasz ą audycję zawsze zapraszamy na kryzy s naukę ta m zreszt ą znajd ą państwo teks t o tym pierwszym Super drogi Bułgarzy, bo n iedawno właśnie, przygotowując si ę przygl ądałem t o prezent zapraszam y tera z na informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: HOMO SCIENCE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA