REKLAMA

Czym się różni raper Chada od Miłosza i Herberta? Rozmowa, w której Piotr Zaremba krytykuje PiS, a Rafał Woś go broni

To co najlepsze w Radiu TOK FM
Data emisji:
2020-01-01 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
52:56 min.
Udostępnij:

O filmie "Proceder", Grzegorz Sroczyński rozmawiał ze współscenarzystą Rafałem Wosiem oraz publicystą Piotrem Zarembą.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
witam państwa to jes t audycj a świadczy j e Grzegorz Sroczyński na pocz ątek cyta t chc ę mie ć w łasne imperium zapomnie ć o l imicie płacić z łotem i wi ęcej żyć ju ż bez ogranicze ń tobie też tego życie, a wi ęc na t o zapracują mus i fajn ie być z bloków przenie ść si ę do Pałacu fajn ie bloków przenieść si ę do Pałacu jes t fragment p iosenki raper a Tomasza Hajdy polskiego raper a początkowego pocz ątkowo zwi ązanego z molestował ch łopaka z blokowisk Rozwiń » jednocześnie przest ępcy którzy, kt óry swoją p łytę p t. procede r pisał nagrywa ł w przerwac h między siatkami siedzia ł za napa ść pob icie oszustw a 14 marc a 2018 roku Tomasz Chada wyskoczy ł z okna trzeciego pi ętra trafi ł do szpitala pote m trafi ł do szpitala psychiatrycznego, bo był agresywn y i w ty m szp italu na izbie przyjęć dosy ć n iejasnych okoliczno ściach umarł n o i ro k później powsta ł f ilm procede r film, kt óry nosi taki sa m tytu ł jak p łyta Toma Hardy proceder f ilm, który w łaśnie wchodz i na ekran y k in, a kt órego scenarzyst ą wsp ół scenarzyst ą 1 z k ilku jes t Rafał Woś publ icysta w itam się ta m, a drug im naszym gościem jes t dz isiaj Piotr Zaremba również publ icysta William oba j film widzieli ście na fest iwalu w Gdyni oba j się te n film pokuc ie li ście na fest iwalu w Gdyni ja te ż widzia łem, ale chciałem zacz ąć od teg o skoro mam y ju ż was 2 na symetryst ów, którzy prawdopodobn ie w słuchaczach tokf m budz ą rozma ite emocje zawsz e jak któryś z wa s zgłoście to zawsze pote m przychodz ą r óżne l isty n iekoniecznie n iekoniecznie przychyln e chciałem zapytać to jest f ilm o trzeciej RP cz y te ż f irm, kt óre oskar ża tak ich tak i film oskar żenie wobec trzec iej RP Rafał no ta k po to, potem zrobiliśmy te n w intencji w ogóle mo im zdaniem tak ie o n im my ślę jest zapowiedzi ą tak iego te ż nowe czegoś du żo szerszego ni ż tylk o Polska opowie ść zapowied ź pewneg o nowego spojrzen ia, które w og óle w k inie idzie jak kto ś widział f ilm dżoker, a widzia ło wielu Polaków 1,51 000 000 ludzi jak dotąd to to jes t właśnie tak i Polski dżoker to jes t f ilm pokazuj ący rzeczywisto ść społeczną spo łeczne statu s quo, al e o d drugiej strony o d stron y tyc h, którzy byli teg o głosu prze z lat a pozbawieni, kt órzy byl i poza radare m teg o głównego nurt u opinii publ icznej ta m okazy to jest odwrócenie teg o m itu, bo prze z lat a ty m naszym bohaterem miał by ć Batman te n, kt óry bohatersk o walczy z przest ępczością, owszem, może być trochę szorstki, al e w iadomo zab ili rodzic ów, a okres ten zły to irracjonalne z ło tuta j w idzimy sytuację o d stron y d żokera widzimy si ę, skąd si ę wzi ął ten d żoker i w ten Batman na m się zmienia teg o kto, który tuta j walczy z e z łem tak iego dosy ć karę taką dosyć karykaturaln ą posta ć, która gas i po żary wywołane prze z swoją własną klasę prze z bogatyc h to powiedział Tomasz Mucha idzie f ilm procede r, który wchodz i na ekran y w najbli ższy weeken d jes t w łaśnie tak ą powieścią Polsce la t dziewięćdziesiątych to jes t opowieść z e stron y cz y opowie ść prezentuj ąca punk t w idzenia zupełnie ignorowany w Polskiej trzeb a widzenia blokow isk jak rozumiem szerze j szerzej punk t w idzenia n ie inteligencki punk t widzenia r óżnych grup społecznych to znacz y ludzi, kt órzy jak to mawia ł Jan Kulczyk nieco gorzej wybral i sobie rodzic ów mn iejsze ni ż o n, al e tak i punk t, kt órego brakowało w Polskiej debac ie publicznej Piotrek Zaremba czy dl a ciebie te ż ten f ilm o ty m, m ówi nie cz y w ogóle zawsz e teg o, że to jest te n paradok s łącznie z Rafałem pozytywny aspekt f ilmu o karę mus i wnosi ć podoba ł spiera się z w ieloma znajomym i o ten film którzy, gdy znajom i, kt órzy m ówią sob ie real istyczne w tym jedno, że pochodzą przest ępstwa mo żna tak zupełnie n ie jes t, ale wcześniej dług n ie jes t temate m nasze j rozmowy nawet sam o zarzucała filmowi potraw i właśnie właśnie ilość medali t o zarzuc a natomiast, a d żoker można j e kompletnie innym filmem czy t u oczywi ście możesz g o na taką bardz o ideow ą modły zinterpretowa ć to moj e auto nie jes t filmy, że tak powiem o, ustawiając w Kikole w spos ób, jak i pokazuje pewną pewn e mechanizmy dziwi si ę zgadza m się całkowicie w bardzo fajnie odwrac a nic b y ukarać, bo m a na ty m bardz o podob a m u bardzo łzy trzeba zauważyć takie m ity czasam i o zwoln ienie strony po pokazie prawd a to jest i mo że nawet największa zalet a tego f ilmu tak naprawdę, gdyby to by ła h istoria kogoś zwolni ą stacyjneg o komuś, kto n ie jes t bohaterem tego mitu t o nie by łaby tak ciekawe a ż tak malowniczo natom iast Pilcha w samochodz ie to rzeczywi ście uwa żam za za jedn o i zdradliwe tak ie myślenie, że prawd a pokazujem y w łaśnie inteligentów zwi ązku z tym naszym pan iom bohatere m jes t złodziej samochodu bol i mówi si ę nie każdy ch łopak z blokow isk Musik samochody, al e też, jakby t o jest pewn ie b ędziemy mówili będziemy wspierali wizję na raz ie graficzną stwierdzeniem tam bardz o w iele tak naprawd ę dzisiaj odkrywczyc h spostrzeżeń społecznych to znacz y tak naprawd ę mn ie do ko ńca wiemy czy rzeczywi ście to trzec ia RP ja mam tłumaczy i oczyszcz a się od n iego tego widujemy, ale samego filmu n iewiele wydajem y tak naprawd ę jaki ś społeczny przyczynac h tego, który chodzi o z łą drog ę tak naprawd ę głównym powodem nie są tego facet a, w jakich nie powiedzą jeg o k łopotów z prawem służą one koszt y narkotyków m ówi się t o jest jedno zjawisko to n ie jes t po pierwsze nie jest wy łącznie ludzi b iednych, a po drugie nie jes t zwi ązany z kondycj ą społeczną transformacj ą, owszem, norm a wolno n o chyba jednak n ie bardzo g soli ora z bardz o różnych środowisk bardz o różnych ryzy k kla s spo łecznych i to nie jes t zaciętym m ienie nie nie n ie bierzemy jedna k na naprawę, dlateg o że prawd a chcę co ś odreagować, bo one dop iero za każdy zdrow y t łumaczy na li ście jest 1 z bank u po i jedno wa m opowiem, więc dl a mnie poz a tym n o on Brnie to już cza s, kiedy n ie jest wcale człowiekiem na dn ie, a odwrotn ie właśnie no i toteż jest faktyczn ie bardzo robiłem robi łem tak a koncesjonowanych teg o buntu t o znacz y oni z facetem t y rob isz tak powiemy wyp iek p iosenki dl a wytwórni ta wytw órnia notabene r ównież ta chroni nawe t wyci ąga, by być interweniuje na jeg o rzecz no pow iem szczerze no taki przeci ętny Kopacz blokow iska nie ma teg o typ u możliwości cz y pokazuj e się kogo ś, kt o jest, że tak powiem to kt o jes t jak na pokrycie r óżnych światów to możliwość obraz kąt n o tak nas jako przepis nie zgadza m si ę takim w łaśnie roli kl imatem zachwytu, czyli klimatycznych sytuacj i jeg o osob ą, a on e gdzieś jednak teg o filmu przeb ija jeszcze bardziej prze jaz d powiedzia ł rwała i to mnie najbardz iej śmieszy mn ie bawiła publiczno ść, gd y Gdyni establishmentowi publiczno ść, kt óra reagowała entuzjastyczn ie kraty samochod y zwłaszcza, gdy kt óreś z tyc h ludz i jakiś hipotetyczny HD układ samoch ód tu pielęgnacja bram ę obozu jeśli maj ą t o właśnie symbo l tego końca z koncesjonowan ia teg o buntu t o jest bunt przyklejon y na miar ę komercj i i taki by ł Chada w te j drugiej fazie swego życia i tak im jest jak te ż te n f ilm najwi ęcej te j tez y rozbaw ienia na festiwalu w Gdyni wyb ór budzi dużo doświadczeń kt óre, gdz ie ludz ie najczęściej po prost u takim 4 zdrowym uśmiechem reagował ze 115 bardzo zabawny m bardz o w iele różnych zabawnych momentów akura t ja nie w dn i widzia łem słyszałem śmiech w momentac h kiedy, kiedy by ły scen y k iedy, kiedy kradz ione były samochod y racze j du żo dobrych dobryc h żartów także na pewno jes t t o ponury film, ale wracając z tego c o powiedzia ł Piotr wydaj e si ę, że w łaśnie dlatego Piotr ma tak i proble m o d zaakceptowania tego f ilmu te n film uderzy łaby w podstaw y takiego punkt u widzenia inteligenta trzec iej RP, do których pierwsze zal icza jak jak rozumie to znaczy to jes t tak ie zupe łny brak gotowo ści do teg o, że kto ś, kto n ie jes t inteligentem nagle staj e si ę głównym bohatere m filmu i to nie tak i inteligent nam to tłumaczy, jakb y i teg o inteligent tego i teg o człowieka teg o, kto b ędzie przestępcy ocenia tylk o, że m y pokazujemy t o o d tej strony t o jes t odwrócenie, kt óre ja mówię t o znaczym y ten film nie jest zrob iony tak jak wi ększość film ów właśnie inteligent zmag a się z rzeczywistością trzec ie RPA alb o w łaśnie tam wchodzi si ę pochyl a nad nad lose m tyc h poni żonych tylko jak oddajem y głos t o znaczy pokazujem y oddajemy g łos tym, którzy byl i teg o głosu pozbawieni to jes t zreszt ą co co ś co spraw ia, że muzyk a rap muzyk a też w og óle hip-ho p jes t tak bardz o n ieakceptowane prze z establ ishment, bo muzyka rap to jes t muzyka, kt óra w Polsce ma najwi ęcej s łuchaczy jak się będzie na list ę ul ic najlepiej sprzedaj ących si ę kawałków w Polsce t o ta m zawsz e jest c o najmn iej k ilka kawałków płyt wraz z p łyt rapowych nie d iesel nie w łaśnie nie w łaśnie w w Polsce s łucha si ę g łównie muzyki rap i muzyk i pop tylko, że muzyk a pop jes t gran e rad io muzyka po p jest akceptowana gw iazdy muzyki pop wyst ępują w reklamac h natom iast raperz y, m imo że s ą s łuchani to stali śmy wychodz i z tego punktu w idzenia, że to prze z niew łaściwą publiczność słucha w zwi ązku z ty m jes t olbrzym ia olbrzym i kłopot zaakceptowaniu teg o, a b ierze się mo im zdan iem st ąd, że Inter, że establ ishment odmaw ia prawa raper a do teg o, żeby rzecz, że on i mog ą robić sztuk ę brat to n ie jest muzyka banaln a Marat to n ie jes t muzyk a komercyjn a rapte m muzyka, kt órą robi ą ludz ie, kt órzy chcą robić sztuk ę, kt órzy uwa żają się z artyst ów i maj ą do teg o talen t, ale n ie mam nic nie nie m ieli możliwości stud iowania w konserwatorium n ie mieli mo żliwości nauki gr y na jakim ś instrumencie robi ą muzykę, kt óra rob i prostym i środkami, kt óra jes t wypisz wymalu j wsp ółczesną wersj ę poezji an i w og óle poetam i w wsp ółczesnych czasów t e teksty s ą zaangażowane spo łecznie teksty m ówią o czymś wi ęcej ni ż tylk o o osobie samym niestety s ą zmagan iem się rzeczywisto ścią komentowan iem rzeczywistości reprezentowaniem tych ludz i kt órzy, którzy s ą wok ół, ale je śli establishment jakoś n ie chce tego n ie chc e teg o dopuścić raczy tw ierdzi, że t o są że, owszem, my elity t o mo żemy robi ć sztuk ę, ale lu d sztuki n ie może robić tylko pokazuj e, że mo że Piotrek jedno dwudn iowe pęd w ten sposób ja przestrzegam przed tak im klasowym ustaw ieniem z całą rzeczywisto ść zaczęli to jes t to przebija i sposob u ustaw ienia mojego moją opini ę Rafał lepiej ni ż ja sam prawd a już czym się kieruje Maria jest inteligentem dyskusja pewn ie nie rozum iem t o przypomina kiedy ś krytyk ę akcjonistów prawda ktoś regulacja nic nie m ógł dobrz e rozpoznaje rzeczywisto ści, b o w oparc iu o nies łusznych pozycj i klasowych prawd a, a skąd ty możesz m ilicja chc e ogl ądać wyłącznie firma Intel jednak o tym, dowiedzieć si ę ja nie akceptuj ę ludz i z blokow isk dyskonty może wiedzieć t o wszystko znajdzie t u żonie, ale chc ę, żeby nimi nasz znal i swoje miejsce wczora j al e, al e cz y po w ten spos ób, jeżeli tak pow iem, b y cen ą za z a z a za lata za t o, że uzna, że jestem klasowe po swoje j stronie b ędzie zwyk łym ekscytowali się tylk o w procede r kradzie ży procedere m właśnie no to powiem szczerze t o dominacja nie zależy na tym, że akceptował moj e moj e op inie czy dl a mn ie w og óle bardz o wielką wad ą patologią współczesnej popkultury n ie tylk o Polski tak że Europejskiej zachodniej tak że jes t pozytywna postać przestępcom si ę po bardz o wielu krajach bardz o w ielu i ksi ążkach i f ilmach i sztukac h teatralnych ale, ale f ilm i nowe jest, zw łaszcza bardz o silnie bardzo się n ie jest współwinny czy odpow iedzialne t e temu ją, że to złe no i może t o za złe sp óźnia moralnego i t o z moj ą klasową pozycj ą jes t inteligencki sposób z łożenia, jeżeli dl a siebie i że dl a s iebie potępienie przest ępstw jest w łaśnie tyle, więc kierujmy si ę obrażać bardzo w ielu zwyk łych Polaków 2 Polaków s ą b iedni, którzy n ie mają mo żliwości dorobienia się, kt óry właśnie tym i zapomn ianymi Polakami urz ędnikami, kt órzy kradn ą samochodów no i od teg o zacz ął w ogóle no zna nawet w ty m filmie prawd a ta matka jeg o jest jednak je śli uczciwą kobietą depresj a jak o pielęgniarka i jakoś n ie dochodz i do teg o Donald wi ęcej na potrzeb ę ona z powod u z powod u przest ępstw Tomka Thomasa Hardy ma gigantyczne k łopoty w pewny m momenc ie on zatrudn ia si ę w tym szp italu prawda jako bo i, bo ona za łatwia t ę prac ę chc ę, żeby z wszed ł na jak ąś dobrą drogę zajął si ę tzw. uczciw ą prac ą mają tam by ć na tak i numer, że n a z te j pracy potem wyląduje, ale nawet samego filmu te ż nie wynika Edyty to, o czy m mówi Rafał, czyli ta straszn a presj a, kt óra tera z spotykać ra p hip-ho p, bo zn ów face t od pewnego rob i karierę dzieciom jes t jak i zysk i z usi łuje potem tego jak Estonia nie potępiam, bo taka normaln a kole j rzeczy, al e musi je pote m jakoś urządzić tę rzeczywistość nie w iemy do ko ńca zginął zreszt ą ta wersja to jest k ilkunastu inna ni ż wersj a, którą podał się tam istotą inaczej ta m ginie n o al e już, jakby nie wchodźmy w t o, bo to jest jak oddz ielna dyskusja natom iast pow iem szczerze to nie jest ty p i od dobrego t o typow y przedstaw iciel ludu, ale też n ie jest t o cz łowiek do końca skrzywdzonych te n straszn y establishment jak przekonuj e te ż trochę m ózgi głowy s łuchu słuchałem jak nikt n ie miał tak opow iedziana z tak straszn ie dyskryminowana skończy wyrzucan a z USA te n schema t o muzykac h, którzy nie maj ą na instrumenty na konserwator ium pasuje do r óżnych rodzaj ów muzyki ponad przeci ętny muzy k rockowy bankowy jakikolwiek inny te ż przechodzi tak ą drogę i nie trzeb a być akurat, że tak pow iem płytą h iphopowym, żeby rzek łem do te j grup y zaliczyć ja widzę tu ile ż ich m ieli my ślowych rozumiem Rafał chce teg o zrobi ć manifest, ale troch ę siły Wrobis dobrz e po podr óże wyja śni ci, gdz ie tkw i błąd swojego rozumowania nie mam tu my ślicieli Piotra Zaremby tylk o wydaje mi si ę, że t o c o mówi właśnie n ie przypadk iem, że akurat koncentruje si ę na takim pryncyp ialny we mo żna powiedzie ć drobn o mieszcza ńskim potępieniu przestępczości ta, kt óra tam rzekomo to jest f ilm, kt óry gloryfikuje przest ępcy sto i za ty m fa łszywe założenie to znaczy sto i za takie za łożenie w my śl, kt órego ka żdy człowiek ma w życiu do wyboru wiele dr óg i prawd a jak kto ś ta k jak Chada żyje w łaśnie uprawiaj ąc procede r, czyl i dzia łania sprzeczne s ą o obowi ązującym powszechn ie prawem porz ądkiem moralnym t o znaczy, że o n to z e wszystkich tych tyc h dróg, kt óre mógł wybrać wybrał akurat t ę, ponieważ ona była ta m nie ma dl a n iego najfajniejsza, b y przynosząca najwi ększe zyski, bo tak naj łatwiej przepraszam wydać tylk o s łowo, bo Apropos rozmawiamy o f ilmie procede r, a procede r, kt óry w, którym teraz m ówi polega ł na kradzieży samochod ów n a tzw. stłuczkę czy te ż na ko ło tak t o by ła w latach dziewi ęćdziesiątych i dwutysi ęcznych wczesnyc h taka plag a prawd a, że kto ś wje żdża lekko drug i samoch ód k ierowca wysiadał no i w ty m momenc ie ci pasa żer tego samochod u, który już l idera Osiak odjeżdża o g hip hip dzielnych i opow ie zabiera samoch ód Rafał wtedy ma kazania m ówi dobrz e dobrze walk z bur żuazją cz ęsto właśnie takie jak tak a taka postawa postawa, z której łatwo na m jes t pi ć prawd a w tym obywate l jest ustawa krytykowan a za zupe łnie, bo boi, bo ów, bo uwa żam, bo uważa, że t o jest prawda w iele dróg kt órych, kt órych tak i człowiek dekada m ógł wybrać akura t wybra ł tę 15 zlotemu wynika zatem będą mn ie ta jest ilość b łędów te n możemy ogólnych trzeba bow iem ten f ilm rozpoczyna si ę od scen y, w której 1 z koleg ów HD m ówi o swoje j nowe j prac y na jej mówi co rob isz w pracy no pakuj e talerz e do pudeł, lec z płacą 420 za taler z n ie zapadło zdz iwienie jak mo żna żyć tak, że tak mało tamte n m ówi właśnie to Niewiem jeszcz e n ikomu n ie zapłacili t y jako przedstaw iciel wy ższej klas y średniej n ie zdajesz spraw ę z tego prawdopodobn iej bardzo wielu 130 zaprasza ze wzgl ędu na powołanie partii byłem pewien wyższy klasyczneg o OC a kiedy szczyt znaczący pol itycy przypomnieli Skandia, ale co nie, al e przepraszam rejonie niemodnie, że jako były sytuacj a w rolę wyłożył swoją rol ę czytamy w morze, a wraz z ministrem, że to kuracj a wymagała bow iem jest dl a mnie opowiada prokurator, ale wniosek przykład by łem właśnie walk i przyjacielem, ale poczeka j poczeka j pociąg roboczy mot yw fałszywej formacja n o, a cz y fa łszywe założenie powoduje sw ój w ielki wyr ównanie ale, ale n iewiele pozwoli mi ponownie lansowan o jako 1 upominam o swoj ą w łasną biografi ę słucham jak p łynie z b iednej rodziny, które często trac ą wszystkiego dorobi ł i przepraszam, ale naprawdę wrzucaniem d o tak z Janem Kulczykiem do 1 worka, bo to Platforma się też wynika z tego c o mówi się absurdalne zupełnie tak każdy w ójt ma wiele dróg do wybor u tak ka żdy w ójt ma każdy cz łowiek nowe jest to uczeln ia na początek może rozwiązać ten dojdz ie może n ie przyjmować do wiadomości teg o, że tacy ludz ie HD istniej ą mo żesz możesz sobie o 1 zieloni m ieli bardzo wiele dr óg do wybor u natomiast w praktyc e drog a dl a takich ludz i jak Chada, b y była tylk o tak a lewicowa t o znacz y pracować bardzo dużo za bardzo ma łe pieniądze nie ma żadnych perspektyw i wej ść na drog ę szybszą by, która jes t w łaśnie drogą proceder u, ale ta druga też n ie jest drog ą wspania łą cudowną tak ą, którą każdy si ę zabija to jest drog a, w kt órej wpada si ę w na łóg narkotykowy to jest 2, w kt órym żyje w ciągłym konfl ikcie z prawem to jes t droga drog a, w której wszyscy c i ludz ie, którzy występują ta m na filmie oni mówią, że rzecz, że oni dlatego bral i narkotyki bo i się bal i iść spa ć m ówi, bo w idzieli, że jak zasnąć t o może rano już sta ć na d n imi komando pol icyjnej aresztować to n ie jest tak cz y wyobraża, że on i świetnie bawią dla te j kradzie ży samochodu Unię t o nie wynika z tego f ilm t o wynika swojego odczytan ia teg o f ilmu, które jes t głęboko klasow ą nies łuszny tak jest no być bardz iej języka n o Słuchajcie, bo zaskakuj e mn ie w tej dyskusji t o, że n o w zderzen iu z RFN 8 Piotr Zaremba publ icysta prawicowy publicysta, chociaż nie lubi ę tyc h łatek, ale tak tob ie my śli wielu s łuchaczy TOK FM praw icowy publ icysta bardzo mocn y kryty k trzeciej RP przez prze z w iele la t wychodz i na obrońcę czy też nie wy łącznie interwencji Rafała Wosia oraz dowód miałby nad w łasnym głosem m ówić n ie być zaszufladkowany jes t na czym polega brat c ierpi na tym, że uznaj e, że n ie fajny bohate r złodziej samochodów to jes t naprawdę, jaki się w kryminaln ą proszenie ja się przec iw f ilozofii, kt órą prezentował Bertold Brecht t o za 3 gr wychodzi, że mieszek Mackie Majcher śpiewał piosenk ę o tym, prawda, że skoro s ą w ielcy bankierzy to ja ma m prawo mordować przym iotami oczywi ście znacznie drastyczn ie SATA wersja, ale targ a gangst a rap też jes t jakby t ą wersj ą byłby bardziej charakter Klara pos łuchaj Piotra g, a porównanie jes t bardz o słuszne rzeczywiście ca ły procede r jes t wsp ółczesną wersję oper y za 3 gniazda rozb ija t ę filozofi ę odrzucam n ie chcę dyskutować na tema t kuku kuku zagro żeń mistycznych Bertolda Brechta teraz t o jest po prostu spółce moralnego dla mnie n ie do przyj ęcia i wreszc ie stajem y na d rzeczywi ście w tym wypadk u Piotr rzeczywi ście publiczn ą praw icowe, ale jest praca 80 uzasadnia konserwa, ale ja myślę, ale m y okazaliśmy si ę wybroni ł socjaldemokratów, kt órzy tuta j też nie będą już tak niewolnikami tez skor o s ą w ielcy bankierzy to ja ma m prawo mordowa ć w przypadku handlu się n ie mordować tylko okra ść rada jest też oczywi ście jakaś ta m jakiś postęp w stosunk u do dobre j Brechta i tak i wątek si ę w popkulturz e, po kt óry przemija no i s łynne f ilmy z cel i Chaplinem m isji wg znowu mesa Verde morduje prawdę ci p ierwsi wol i t o kobiety uważa, że może to robi ć, ponieważ są w auc ie wielcy potentaci, które znaczn ie straszn iejsze rzeczy nikn ą jen o ja jeste m chrześcijaninem wcześniej s ą i nie opierać na ty m, że wszystko uwarunkowane spo łecznie, ale przyznaje obie opiera si ę jedna k jaki ś własnej odpowiedzialno ści za czyn y t e własne to zasa d podziału n ie jest nazywana to znaczy, którzy aż do szkoły pod g órkę n ie t łumaczyć automatycznie mo że oczywiście dla po senator po stron y bycie matk ą informacj ą, która troch ę głosuje to jest to jes t zasadn iczy spory z lewic ą czy z taką lewicę jak m y partia raze m, że zby t w iele rzeczy two im zdan iem interpretuje jak o uwarunkowanych spo łecznie zbyt mało a, ale wiedzieć jak zadbać, b y akurat był be z w ielkim entuzjastą odległych HDMI w tym poci ągów inaczej przebiega dziurawa chc e go absolutn ie idealizować politykować myślę, że t o jest proble m racze j indywidualnych wyborów myślę, że mo że w razie doskonale czeka lew icy, kt óry będzie zaniepokojony staw ianie znaku r ówności i b iednymi z łodziejami b ędzie wielu być mo że będą prawicowcy, kt órzy będą zachwyceni tym f ilmem kolejn ą Grab zagrab ione prawda zgodnie robił przecie ż po to tu może kolejn e granice mody fajn iejszy od powiedzmy w łaśnie dlateg o już przyjmowanego oraz Jana Kulczyka prawn e, które wspólnie teoretyczn ie n ie lubimy ja odrzuca m odrzucam tego typ u podej ście w ogóle n o ja się tylko c ieszy, że te n f ilm, jakb y sk łania Piotra Zarembę d o tak wielu c iekawych anal iz dotycz ących i z postawy etyczno-moralnej historii przecie ż i t d . bo wydaj e mi si ę, że znają h istorii polskiego kina mało jes t takich filmów t o znaczy jedna k polskim k inie wsp ółczesnym, bo odwo ływali się tuta j do filmu dobre t o się odwołała troch ę do takiego brytyjsk iego k ina jak rozumiem jak my się pewnie odwoła do film ów w kanal e utraconą twar z to to nie jes t do końca Centro z bardz o podobn y jak Daniel Blake r ównież mamy tam posta ć, kt óra teoretycznie, gdyb y patrze ć tak ich tradycyjnie tradycyjnyc h mieszczańskich pozycji to jest taki nie był kt óremu, kt óry po prostu roszczenia wiec, kt óry chce, żeby m u tylk o tam da ć t e pieniądze tu ani osób ram y prawa i prawne roszczeniowe n ie mamy w Łodzi no to w łaśnie stawia zna k r ówności ludzi akura t buduj e obraz ludz i biednych, al e nie zauważyłem znajduje się w tak frywolnej zwolnienia z do łączonym do przestępstwa i tuta j tuta j tak i problem, że m y bardz o w iele rzeczy, kt óre w kulturze tradycji w stanie zaakceptowa ć jak s ą gdzieś dalek o Maćka dżoker no dobr a jeste śmy w stanie zaakceptować tak, al e jesteśmy te ż zapytać, al e tu ju ż w Polsce, k iedy dokładnie rzecz n o właśnie zrobi ł tak i film w Polsce nie d żoker w Polsce pr óby f ilm osadz ie, ale n ie, bo t o jest za dużo teg o w Polsce jak b y pracować w d żungli skomplikowanych choryc h zwłoka nie jes t postaci ą pozytywn ą w ogóle no znacz y to, al e zapewn e znow u wydaje, że należny prz y rywalu, ale troch ę bardziej przewrotne normalnie sy f t o sprawia, że ludzie idą na n iego do k ina, bo t o jest przewrotn y n ie prost y i dl a ka żdego inteligenta absolutn y absolutn y miast je śli chodzi o edukacj ę kino cię zapyta ć jeszcze 1 rzecz mawiało si ę procede r, ale interesuje mn ie bardz o jak jest Rafał i potem Piotra t o sam o zapyta m two im zdan iem najważniejszy film trzec iej RP tak i, który najbardziej cen i alb o, kt óry najwi ęcej najwi ęcej mówi o 3 czerwca m ój proble m z filmami trzec i RPA mam dosy ć na na świeżo, bo właśnie niebawem uka że si ę moj a nowa ksi ążka z imna trzydz iestoletnia n ieautoryzowana biografia trzecia RPA tam tak i rozdział osi ąganie rodzinie nie zm ieni nie n ie pretenduje do tego wszystkie filmy obejrzał natom iast tam nic jako ś typolog ie stałem zaproponować wydaj e si ę, że bardz o dużo było w trzec iej RP cz y, bo n ie za du żo film ów spo łecznie zaangażowanych spośród tyc h, które by ły spo łecznie zaanga żowane wi ększość pokazywała rzeczywisto ść spo łeczną z punkt u widzenia inteligenta pocz ąwszy o d f irm kapita ł Feliksa Falka gdz ie, gdzie w ogóle w idzi bohatere m jes t inteligent, kt óry przywodzi troch ę dolar ów z zagranicy z e stypend ium w stanac h Piotr Machalica i próbuje założyć interes, bo wszyscy zakładają okazuje się, że się do teg o n ie nadaj e ponos i ponos i porażkę potem poprze z f ilmy tak ie jak d ług o ludz iach, kt órzy pr óbują zostać przedsi ębiorcami prze nie n ie udaj e ta słynna niedoko ńczona klas a średnia czy poprze z filmy ta k jak ja k ja k jak plac Zbawiciela proble m mieszkaniowy kredyt co zawsz e jest cały cza s jes t perspektyw a klas y średniej czasem wy ższe czasem ni ższej klas y średniej jeśli ta m si ę pojaw ia szerokie masy si ę pojawiaj ą dawni robotn icy operowani n o ale nie pożyczają, al e po 1 skończyć on i się pojawiaj ą tylk o jak o przedmiot ta prawd a jak n p . n ie wiem za p ieczenie mieszkańcy PG alb o ta k jak w nawet tych małych firmach tak jest prawd a ta m dz ieci graj ące świńską głową ju ż nie pami ętam, w którym filmie chyb a Szumowskiej t o si ę pojaw ia zawsze to jes t tes t te ż prze z okular y te j wąskiej grup y inteligentów, która trzyma w ładzę w trzec iej RP, która zdobiła ją na sw ój obra z podobieństwo ten f ilm odwrac a perspektyw ę tak jak w f ilmie amato r, że odwrac a się ten ten kadr i po i drugą stronę się jeszcz e kr ęci tu jes t dok ładnie tak, że te n kadr jes t do, jakby panowania t o historia jes t oddan e ty m, którzy byli n iemi jeszcz e na dodate k po, jakby śmiał się dość o śmielam si ę ta m postawi ć taką tak ą tez ę heretyckich, że to mogą być też poec i on i mogą mie ć jakieś marzenia i jeszcze na dodate k mo że co ś tam prawd a mog ą mie ć tak ie same dylemat y dramat y ja k jak j a jak klas a średnia no to budz i jakiś taki z 1 strony jak widz ę u Piotra odrzucenia z 2 stron te ż pewnego rodzaju zaczeka ć, al e Piotr Jaro, ale n ie odnosi się n ie dojdzie jednak w iele pozwol ę sobie przypomnie ć Rafał też inteligentem tych, którzy przyb iera te ż, jakby 1 uwaga po drugi chciał zapytać ilu tam życie szlak i bohaterów ludowych w ty m filmie jest w USA jest np. gran y prze z Kożuchowską tak ą bohaterk ą ludową czy czy t y czy inne postaci, kt óra się gdzie ś na drugim plan ie pokazują nie ta m nie ma żadnego, że żadne zbiorowości tam jest 1 byłby 1 poseł różne wdrożyli zaplanowane ze wzgl ędu na jeg o teksty zdobył tym poet ą, aczkolwiek znowu pojedz ie ich tekstów akura t tym mieniem za w iele też mówiąc szczerze jes t t o, że o n but y trafn e miasto chętnie wierze i chętnie przyjmuje wiadomo ści, bo człowiek mo że by ć utalentowany niezale żnie teg o c o robi prawda t o tu bardzo p isarze byli ludzie, którzy robili złe rzeczy jednocześnie p isali bardz o pi ękne teksty nastąpiły te ż za mało moim zdan iem zjawia się, jakie zasob y wody w tym tak że w ty m sensie wszystko, o czy m opowiada, że od, że jest filmy tego jest bardz o mało alb o nie ma wcal e natomiast c o do filmu Japończyków n iska jak ju ż modeloweg o f ilmu, który wyczerpałby, gdy tema t Thatcher chodzi o l iny wykładnie ulub iony masz jakiś człowiek, który również dobra masz f ilm, który lubi ę da m przykład filmu, kt óry od innej strony pokazuje on ma ło efektown y i jes t w grunc ie rzeczy filmem boi si ę zbudowa ć bardzo bardz o serio sugestywny czczony spe łnia ich ta m punkcj ę artystyczn e wszystkie, jak ie film o płatność przy bardz iej Atmos jeg o Tusk ma pewneg o razu w l istopadzie tak si ę nazywało, kt óry pokazuje kobiet ę, kt óra trac i mieszkanie je j syn a prawd a ja się b łąkają ta jest pokazana w świat teg o składu jes t pokazana poza ata k narodowc ów na te n skład, al e te ż inne ich perypetie i Otóż właśnie t o jes t dok ładnie o przyczynie tego część tyc h tak w łaśnie sytuuje prawd a ta m matka grana Agata Kulesza użytego w raz ie pap ierek po, więc w łaśnie dziś problemy z takich jak wole teg o typ u podejście do b iedy do kwest ii biedy ni ż ty t y to co t y proponujesz oczywiście ja k ja uwa żam, że pokazan ie zjaw iska samego wykolejen ia związanego z z różnymi r óżnych linii i nasz e uczelnie są zdolni, którzy w iedzieli, że ojciec chrzestny jes t pochwałą przestępcom się jedyn ie po, ale sposób raze m jes t Porter jes t w tym f ilmie za du żo takich element ów frywoln y właśnie takich arma t, kt óre tak grunc ie rzeczy mówiono ale jak i fajn y chłopak prawda o t o, żeby pokaza ć rozmawiali o filmie Coppoli by ł to w Polsce koncert byłby p ierwszym raze m, ale zblazowani, al e tylko Rafał w ogóle w iesz w ogniu n ie wszystko oczywi ście ja Lubie Pieszyce, aby c o ja bym powiedzia ł i t d . tak dale j cz y stworzyły sob ie na swój zjazd dla swoje j wygody okuc ie fałszywy obra z mo ich motyw ów i mo ich poglądów pomoc jes t wygodn ie w tym broni ć teg o f ilmu ja rozum iem teraz zapewn iam, że my ślimy w warstwie nakłaniam ta nakłania w ielu bardz o, ponieważ poznaliśmy znasz dobrze jes t też przekonany, że nie ma właśnie widać drog ę do zrob ienia rejestru nie jes t n imi jak o przyjac iela wy ższej klasy średniej to nasze w ieloletnie badan ia b ędą powiedzia łem wprost no przypomnieć moich niektórych koleg ów prawicowców w te j chw ili, kiedy krytykuj ę podobn o, że takie, dlaczego t u podpowiem to w ty m momencie jak się cz ęsto styk a z moimi kolegami, kt órzy może tak ą stoj ą na gruncie tak iego bezwarunkowego poparcia Piotrowi PiS jak co ś m ówię, że tak powiem, że mi si ę coś ta m n ie podoba symetrię tak t o oni m ówią tak, bo przez użycie siły trzec iej RP z n iej czerpa ć sok i, a jeszcz e dojść, gdyb y jakiś cz łowiek tak powiem internetu pisze, że pewnie mam kredy t w związku z ty m, że kredy t to wys łuchuje się si łom stareg o porządku jest taki sam tylko, że uczy si ę trochę j ęzyki innych bo, bo trochę inne, że tak pow iem z troch ę innych pozycj i to trzecie Europa tak jeszcz e, a także Piotr przyznaj e sob ie prawo do oceniania mnie by ć mo że nawet prz y pomoc y dużo ostrzejsze s łusznie ja pozwoliłem sob ie ślad ograniczono, ale wy łącznie mówię włącz twój argumen t dobrego przykładu n ie daje Słuchajcie pogadajm y chwilę jeszcz e w pol ityce f irm procede r porusza n o wywołuje różne skojarzen ia te ż polityczne ta k jak Rafał m ówił, że trzecie reelekcj a troszeczk ę teraz jak odsunąć od sameg o f ilmu proceder zapyta ć wa s o bie żącą polityk ę oba j jeste ście w swo ich środowiskach nazywan i symetryst a Piotr przed chwil ą opowiedzia ł, że n o jak dyskutuje teraz z e swoimi kolegam i t o często ma kłopot mus i właśnie t łumaczyć be z oskar żane o r óżne złe z łe rzeczy j a z zafascynowan i śledzę publicystykę wa s obu uwa żam, że to s ą w Polskiej pras ie jedn o z najc iekawszych tekstów zawsz e mn ie zaskakuj ącej zawsz e interesuj ące i chcia łem zapyta ć, gdz ie waszy m zdan iem b ędziemy pol itycznie po tej kadencj i PiS-u czy ty mas z Piotrek jakąś oczywiście t o wszystk o są trochę spadk iem powodzie, ale cz y pa n Piotr jak ąś intuicj ę co będzie si ę dzia ło prze z najbli ższe 4 lata nale ży tak spokojnie no tuta j się fascynujemy si ę okazuje jes t nowotwór jako jedno nie s ą w porządku jest pr óbą przej ęcia Senatu jest je śli jedna k punktów zapalnych myślę, że w ogóle nie wiemy, gdz ie będziemy, bo nie wiemy cz y tak a decyzja o 4 lata hipotetycznie, jeżeli zostanie wybrany nie za troch ę ponad pół rok u prezyden t z opozycji no być mo że pan i Kidawa-Błońska albo kto ś inny to na morz e razem z opozycyjny m Senatem nawet doprowadzenia parlament u, a nawet, jeżeli nie b ędzie teg o prawa robić to sa m pat jak nast ąpi parali ż prawd a mo żliwość zawetowan ia ka żdej ustawy o bardz o granic możliwości kobiet, al e właśnie t o jest bardz o ciekawe czy t y uważasz, że tego typ u pat, gdyb y powsta ł będzie prowadzi ł do wzmo żenia i kompletn e ju ż tak iej wojn y, a wr ęcz raczej do tego, że obie strony, że PiS troch ę ta m nie w Polsce nie ma te ż, po kt óry jednocześnie teoretycznie mogą wprowadzi ć jakiegoś takiego podzia łu noweg o rozdania prawd a, że 1100 latach rezygnuje swoj e agend y druga strona szybk o wci ąga w blokowaniu to jes t te n mode l francusk i, kiedy wraz z Mirandą i wyros ła centroprawica stąd pojęcie kład oddają on e w łaśnie francuskie dlateg o też we Francji pojawi ło tak bardz o wyraziście n o ale to jes t w Polsce może niedociągnięcia to znacz y w Polsce b ędzie przyjmowa ł postaci warszawskiej chyba na s zaskocz ą politycy bardzo banaln ie, al e jak o sędziowie przecież pewne, ale t o znaczy uwa ża zaskoczyli uważa, że t e najbli ższe 4 lata b ędą dużo bardziej nie ale bo bud żet jes t druga mo żliwość może może kandydat wygra wybory do nawet mąż za chwil ę lekk o bardziej prawdopodobn e, bo wted y oczywiście t o będzie nie do przew idzenia, bo z 1 strony jest tak a ciągle przemo żna Wola PiS - u, żeby różniący się też na ostrz u no ża rano pierwszy przyk ładem symbolicznym co prawda jest w luty m t o forsowanie DP pani Pawłowicz i sen s Piotr baca t o robią, stoj ąc z różnych powodów tam k ilka powodów m ąż za łącznie taki psycholog iczny odreagowan ie pewnyc h rzeczy odreagowanie teg o, że to nie jest to, że to n ie jes t sukce s wg niego negowan ie teg o, żeby to jes t taka występuje w Polsce spóźniona z e stan u pami ętacie 2000 dziesiątym roku mi ędzy Igor Ostachowicz m ówił o palen iu byłyby rentę pr ętem Carle t o wtedy p isowcy byl i za t o z konkretami coś próbuję powt órzy z drugiej stron y ich bali t o straszn ie ca ła słychać wycie nota w habicie znakomicie t e są s łowa kole żanki dawnych moje kole żanki po fachu i Lichockiej i będzie z 1 strony sporo teg o typ u rzeczy będzie to mo żna nim spor t troch ę rzeczy struktury, jaką si ę nawet kibicuje o d naczyń jeśli on i wygral i tu ż przed wyboram i przed przed zby t UE spór o opodatkowan ie supermarketów tuta j taki przyk ład realnego przeciwnika, kt óry może zmieniać rzeczywistość tak ie rzeczy r ównież b ędą przytrafiać im będzie te ż po mocowanie si ę rozpadnie parali mater ii, nawet jeżeli b ędzie prezydent opozycyjneg o Senat pow iedzmy może tylk o opóźniać to b ędzie jedna k opr ócz Unii Europejskiej reakcje negatywn e na r óżne, b y projekt y, by będzie jednak właśnie te n za cza s w idmo kolejnych spr aw czułe tez pytanie reform y są do łączone zostan ie cz ęściowo dale j rozmontowana zwi ązku silniki nie potrafi ę powiedzie ć, że b ędzie jaka ś jednak jaki ś 1 kierunek prawo t o b ędzie tak balansowa ł ciuchy jak do tej por y troch ę do te j por y natom iast oczywi ście będzie bardzo du żo z łych emocji okazją t o tak, ale wi ęcej niż chyba wiadomo trzeb a, wi ęc Rafała jako jak t o widzisz n o ja widz ę zupełnie inaczej t o znaczy mnie si ę wydaj e, że żyjemy o d par u la t w czasac h głębokiej korekt y tak iego dużego model u neol iberalnego, kt óry wg, którego rozwija ła si ę Polska mniej od po łowy lat osiemdziesi ątych jeszcze przed osiemdziesiątym dziewiątym zacz ęło to tak i w łaśnie model, kt óry zwyk ło si ę nazwa ć l iberalnym bardzo l iberalny gospodarczo tak i, że z indywidualist ów cen i za t o malowane państwo niewa żne i t d. to wszystkich wszyscy dobrz e znamy mn iej więcej jedn o o d PiS by ł to si łą, która znalaz ła i j ęzyki mia ła też wiarygodność i par ę pomys łów do tego, żeby zacz ąć te n mode l zmieniać oczywi ście nie zm ienia g o w sposób tak i podręcznikowy prawd a, bo polityka nigdy n ie zrob ienie pol ityki ja k z obrazka rzeczy nie zmieni zmieniania pol ityki jak j a jak tak jak t o jaki ś tak i podr ęcznik obrazkami jak tuta j jak jak ja jak zrobi ć jakąś reform ę polityczną n o al e PiS tam tak jak to sob ie, by def iniuje tak zmienia rzeczywisto ść prawd a 500 plus p łaca minimalna troch ę inne to n rozmow y z Unią Europejską i t d. no i to kto t o jest to trw a od 4 lat t o jakie ś skutk i spo łeczne przynos i, czeg o efektem jes t wyn ik wybor ów i prz y wysok iej frekwencji bardzo du że poparc ie dl a partii rz ądzącej jedna k bezapelacyjn y sukce s tego teg o ugrupowania te ż od odwrócenie teg o tak iego mitu trzeciej RP, bo przecież zawsze był te n m it że, gdyb y tak wszyscy poszl i do wybor ów na pewn o b y wybrali te part ie liberalne i tych m ądrych tamt e tych b ędą do władzy, by pu ścili tutaj odwrotnie prawd a wysoka frekwencj a sprawi ła, że rzecz, że PiS odni ósł sukces nasz projekt ten prz y wysokiej frekwencj i PiS potwierdził sw ój sukce s, wi ęc to się dzieje pisma jaki ś ta m dorobek na ty m polu dl a wielu n p . dl a mn ie to na w ielu polach t o jes t niewystarczaj ące i należałoby jak jak jes t do decyzji dop iero na początku te j drogi, bo mo żna jeszcze się wybra ć w łaśnie bardz o w iele rzeczy wzmacniających pracown ika versu s pracodawc ę mo żna sob ie wyobrazić n ie wiem jak ąś taką pensję nawe t do odbudowy i us ług publicznych nie woln o ich transportu publ icznego takie tak ie rzeczy, jakby ile ś ta m w ielkich du żych spraw no i tera z pytanie czy to b ędzie w nast ępnych 4 latach nada l realizowany prze z PiS ja by m by ł spokojn iejszy ot o, gdyb y wra k wewn ątrz PiS - u albo gdzie ś na obrze żach PiS-u pojawiła się tak a si ła, kt óra tak ci ągnęło, aby PiS na lewo jeśli chodz i o agendę tak ą gospodarcz ą, bo teg o bardzo brakuje t o znaczy po śród tyc h du żych ośrodków w ładzy pisze nie objawi ł się żaden tak i duży, które wok ół program u 500 plus szed ł w k ierunku takiego na to, czeg o chce na s w demokratyczny m socjal izmem tak iego, wi ęc wi ęcej r ówności wi ęcej redystrybucji i t d . po śród tyc h dużych f igur pisze nie ma takiej 1, która reprezentowała ta k jak można więc, że Gowin reprezentuj e co ś zupe łnie innego Ziobro co ś jeszcze innego Morawiecki co ś innego to jedyny m tym 1 to si łą, która w te j chw ili gwarantuj e dalsze dalsz y postęp w drodz e tego te j korekty l iberalnego ładu jest Jarosław Kaczyński czy zawsze m u że, gdyby nie Kaczyńskiego nie by ło te j pi ątki, gdyby Kaczyński tak n ie było 500 plus drug ie dziecko to jes t jego pomys ł to wymusz a czase m Brent wbrew czy dz ieci ci, kt órzy ta m s ą tych pozycjach n ie w otoczen iu Morawieckiego ten cel te n cały to ca łe otoczen ie gospodarcz e przewracał oczam i c o t o n ie podobało n o, więc dopóki jest Kaczyński to jest tak i, że t o będzie kontynuowany, ale je śli Kaczyńskiego jaki ś powod ów będzie mn iej to to rob i się proble m na jej tu jes t bardzo duża ma m wra żenie spo łeczne zapotrzebowan ie na tak ą si łę Brytyjczyk tylko teraz n ie wiemy cz y on a wewn ątrz PiS-u si ę wytworzy i stworz y tak ą tak ą w łaśnie i taką właśnie frakcj ę wewn ętrzną, która będzie bra ła udzia ł w walk ę o walce o schedę w walce o w ładzę pisze czy też mo że poza PiS-em to się t o się stworzy no t o jest pytanie o t o kim b ędzie ta lew ica now a Sejmie tylko jedno bałagan chao s jeśli przez n ie kwestionuje tego cz y i dlaczego Rafał traktuje to swojego polemikę, zajmując jednocześnie na troch ę raczej bardz iej o d kwest ii skuteczno ści tej władzy rada, że najem jest inaczej t o widzie ć natomiast czujemy, ale jedna k delikatn ą uwag ę zgadzam si ę absolutnie została scen a polityczna przesunięta na prospo łeczne k ierunku dość konsekwentnie, bo w łaśnie poza Konfederacja wszystkie partie były zmuszone te n kostium przyjąć t o jes t jak susze, jakb y ju ż taką eufori ę związaną z pi ątką czy chowan ie racze j poza koalicj ą obywateli czy w łaśnie w ko ńcu Polska zgłosiła te ż bardz o podobn e hasła o liczbie zrealizował, ale tu og łosiła już podobnych sobie radzi n ie ulegaj ą fantazji p isowskiej dnia no właśnie od ich obietnice by ły inne trochę, al e były bardz o podobna ochrona społecznie nie w iemy tak powiedział że, że Piotr Zaremba uleg a cz y, al e czy propagację t o była bardziej zaawansowane bardz o zależało na tym, by mówić ludziom, że n ie odbior ą 500 plus tak dale j tak dalej n o oni można j e byl iby skazan i na kontynuację sytuację znacznej cz ęści tego c o PiS zrobi ł pomysł ze strach u przed wyborcami i w ty m sensie t o jest w łaśnie dlateg o prospołecznego przesunięcia, m ówi że trudn o z radością nie wierzę nie robi ą t o chętnie czasem rob iliby to adres uwaga jest tak a, że nie wszystkie z tyc h przedsięwzięć s ą im budown iczy cięciami do teg o tego teg o te j korekt y na liczbę nowych broni projektu trzeb a być najbardziej chcieli n ie w iem Rafał czy lepsz y jes t 500 plus drugie dz iecko dl a ludzi zamożnych lepsz y przykład nieco prze z sta n szpitalnictwa n o cz y edukacj i n p . cz y teg o transport u publ icznego przywo łały, o kt órym oni zacz ęli cokolw iek mówić opalając si ę za n ie wnosi coś co się obecn ie przywracać pote m połączeniach dop iero pod koniec kadencj i jednak to jest tylk o k ilogram program progra m PKS-u t o jest p ierwszy du ży program oczywiście tylko, że zgłosił si ę, gdyby n ie, gdyb y n ie wywołuje trzynast a emerytura dl a bogatyc h emerytów, gdzie będą poza du żymi miast nad taktyką, gdyb y nie trzynasta emerytura dl a bogatych emerytów, żeby jak intruz odpowiedzie ć spółkę na pierwsze dzienna racj a to sumienie nie, bo też, bo to tłumaczyć hotel e wyłącznie wyborcze t o, że to nie jest to nie jes t wybór teg o wszystk iego najlepszeg o czy idącego Zobacz jak oni potraktowali w izyty tyc h niepe łnosprawnych czy zgadza się, że niepełnosprawni są znaczn ie bardz iej potrzebujący pomoc y ni ż np. za mo żliwe oraz od teraz coraz cz ęściej rozwa żają Piotrowi je śli ja ulegamy propagandz ie PiS pilnuje prowadzi Lisowski w sensie od teraz na maks a uleg a propagandzie, ale wracać, ale n ie, al e poczekaj poczekaj nie pomoże wted y może to jest propaganda propagand a myślę, że trosk a o to, żeby szpitale n ie um ierali ludzie n ie jest propagandą oczywiście, że nie no właśnie, a jednak co się dzieje drogi Rafale i to si ę dzieje, dlatego że tam został zwinięty zasadn iczo większe środki n ie ustały, dlatego że pi ątka Kaczyńskiego mia ła charakte r wyłącznie wyborcy no zupe łnie się sta ło nie zgadzam t o znacz y dyskusj a na tema t model u pa ństwa dobrobyt u jest dyskusj ą ciekaw ą i akurat odrzucan ie log iki bezwarunkoweg o dochod u podstawoweg o, kt órym jes t 500 plus moim zdaniem jes t bardz o krótkowzroczne tak ie anachroniczne co znaczy t o sprowadz a do do dolat znow u do la t dziewi ęćdziesiątych dwutysi ęcznych, k iedy w zasadzie mogą być tylko takie pa ństwo dobrobyt u jak ie, jakie znaliśmy, czyli tak ie tan ie takie takie pan ie po śle, ale Piotrek mówi coś innego Piotrek, m ówi że by ć może zamiast 13 emerytury i 500 plus na p ierwsze dziecko wart o by ło t e 2030 miliardów rzuci ć f irmy usługi pogrzebowe nie kwest ionuje tego, że by ć może idealną stanem byłoby, żeby si ę tak każdy wyp łacał pensję pensj ę Obywatelską emerytur ę Obywatelską tylk o mówię w sytuacji kult kości ko łdry co wybra ły jako p ierwsze nowe sytuacj e, kiedy naprawdę ludzie umieraj ą na SOR-ach umiera na torac h nie, dlateg o że są z łe procedur y czy lekarza, że zamiast tego ze sobą pieni ędzy to ja będę grał w pierwszej kolejności t o jest normalny human itarny odruch, jeżeli w tym temac ie ofiar ą propagandy liberalnych chcę bardz o by ć ofiarą propagand y branży proble m liberalna na ty m polega si ę troszczy ć o dzieci, które nas panie mają drugi kura n ie mogą dr óg kuracji finansowanych t o tak jeste m ofiarą propagandy wybran y w ty m sens ie koal icja Obywatelska miała racj ę tylk o, że on a z kolei obiecywał jeszcze większe gruszk i na wierzbie, bo ona na świat mówiła prawd ę, że spowoduj e, że 60 dni b ędziesz ta m przyjmowany specjal isty mówi jak t o zrobi ć w ogóle w związku z tym wieś tu n ikt nie gra, że tak powinny te ż Rafał bardzo interesuje, żeby się o d rzeczywi ście do tego, że pow iat rozwa ża postulatu, że też drug ą rzecz, że 30 miliardów może warto było sypn ąć na us ługi publiczne an i na poszerzanie 500 plus cz y to 13 emerytur al e dlaczego to musi by ć alb o albo, bo jes t boję, al e to ty Piotrze krzyknie na mn ie jeszcze 4 rozgłośnie t o n ie znaczy, żeby nasz a wiara, ale wolno nie zostali ci ludzie mówią, że ja mog ę powiedzieć jak dodał Piotr Zaremba si ą tylko t o jes t rozmowa 2 ludzi, którzy t u lokalowi modowych z iemi chwilę do pow iedzenia sweg o stanowiska jest tak i film kanale cia ła p t . ja Daniel Blake te n film polecam obejrzeć wszystkim ju ż po ty m, jak obejrz ą proceder jest t o film, kt óry pokazuj e sytuację cz łowieka, kt óry przegra ł z tym c o zmieni ło się wsp ółczesne państwo dobrobytu Wielkiej Brytanii to jes t sytuacj a człowieka, kt óry porusza si ę pote m pote m państwo dobrobyt u ja k po tak im krakowskim ty m urz ędzie z procesu proble m poleg a na ty m, że by ć może nie d a si ę tak prost o wr ócić do has ła zróbmy fantastyczn e usługi publiczne zr óbmy taki klasyczny Belfer z te j, bo nie ma najzwyczajn iej świecie to n ie jest wiarygodny dl a szerok ich ma s społecznych, bo o d osiemdziesiątego dziewi ątego roku wszystkie kolejn e rządy mówiły o ty m, że źle służbie zdrowia trzeba poprawi ć służby zdrowia źle jest tam, w jak ich innych obszarach ora z zbytu edukacj i trzeb a poprawi ć jako ś tak pote m się potem si ę składało, że ty m gadan iu si ę ko ńczyło PiS zastosowa ł nieco inne podej ście do teg o wbr ew Medyk ma instreamowi ekonomicznemu powiedział spróbujmy od innej stron y do teg o podejść zrobimy wypowied ź tego od strony tak iej logiki, jakie oni ULC tak iego w łaśnie bezwarunkowego dochod u podstawoweg o w tym wypadk u w Polskim wypadku ogran iczonego do program u 500 plus bo i si ę nagle okaza ło si ę to ma bardz o du że przełożenie leżą pierwsze wiarygodne, bo bardz o w ielu ludziom i nawe t jeśli ci, którzy s ą znowu el ity teg o tak nie odczuły t o ludzie na dole, dla których t o dużo wi ęcej wa ży odczul i to naprawd ę ich sporo z ich punkt u w idzenia rzeczy si ę poprawi ła dlateg o poparl i PiS kolejnych w kolejnyc h wyborach by ć mo że zamiast zna, a t o my znow u się pojaw iamy jak taka w ieczna Unia Wolności m ówimy nie nie t o co nie s ą miast maty nie wiedz ą co m ówią i t d. daj e się kupić taki base n, bo mo że posłuchajmy mo że zastan ówmy, dlaczego tak ludzie si ę pod progra m 500 plus, a może wcale to nie jes t taki, żeby m ówić coś takiego, że by ć mo że, że by ć może, żeby us ług, czyli tak a cz y rząd rolami to znaczy by śmy nie patrzyl i z tego cholernego amerykańskiego punktu, al e możemy zawsz e lep iej objaśnienie, al e człowiek zachoruje, kt óry dosta ł 500 plus wtedy ma proble m dla gości w metal u nie i co wtedy, gd y si ę do prywatne j służby zdrowia rozum iem lokaj poczekanie, bo jest istotny proble m z ty m, że rzeczywiście ta osoba biedna, która b ierze t o 500 plus jedna k jak traf i do k iepskiej służby zdrowia to bardz o ty m traci n ie będzie w stan ie sob ie za za t e pieni ądze sfinansowa ć r óżnych procedur w Lux-Medzie, kt óry zreszt ą tyc h procedur nie oferuje też inna n a rzecz wi ęc, ale teraz, stoj ąc na tak im na takim gruncie to jes t właśnie to jes t takie m ówienie, że cz łowiek mus i wybiera ć tak że może n o dobrano nie cieszcie się także mac ie t o 500 plus, że tera z mo żecie troszkę lep iej niż żyć trochę bycia bardz iej ludźmi mo żecie spe łnić pewn e podstawow e potrzeb y, kt órych spe łnienia nie, na których spe łnienie n ie mogliście pozwoli ć im wyjaz d na wakacj e p ójście do k ina na proceder i t d . że że t o jes t jakby tak a u łuda, b o tak naprawd ę to wam b ędzie t o zabran e p o stronie służby zdrowia uważam, że tak nie jest to znaczy nie oczywi ście, że n ie jest jes t podstawą są jes t obron a ściągalności podatków, al e i od pieniędzy kończy n o dobrze, ale na t o uwagę, że temu ju ż bardzo d ługo jak bowiem 2 zdania, które zanegowały znowu mówi bardzo długo n o, wi ęc ja też wypowiedzie ć swoj e jakby, ale i rajdow i jestem w po łowie wodą chodzi o t o, że nie mo że ręki n ie mo żemy powiedzieć, że nagle c o się stało tak iego z polską s łużą Polska służba by ła fantastyczn a przed rokiem piętnastym ludzie w ogóle mam y paraliż na, a teraz nagl e zacz ęli z powodu 500 plus jes t przygotowan ie do mentalnego do odebrania ludz iom procesów jak chciał, żeby by ło i 500 no ale nie ma, ale gol e, ale nie jest 500 plus i dobre szpitale no ale a ż 500 plus by ć mo że będą dodawać by ć może będą odwiedzali n ie b ędzie 500 plus nie b ędzie an i 500 plus ani dobry s iadali, bo tak było przeplata z bratem czuw a by łoby wspan iale, ale nie by ło sam, bo jeszcze publikować malej e maleje, al e nagle zmienia zdan ie n ie zmieniam zdania tylko zwr ócić uwagę, że jes t kluczem do teg o wszystkiego poprawa ściągalności podatk ów co PiS-owi si ę udało jeszcz e nie podatków jes t bardzo w iele r óżnych sposob ów na real ia lat i Piotr Marszał no rzeczywiście jes t dobr a skończą się pomyliła nazwiska w takim razie m ówić tak że Rafał Otóż i Appel jedn o PiS-owi uda ło si ę poprawi ć stronę dochodow ą czy jes t więcej pieni ędzy w związku z tym nie mo że by ć tak w 20152 powstał proble m co z tymi większymi pieniędzmi zrobi ć on i podjęli decyzję, że dadzą ludz iom do r ęki jes t jakaś decyzja, że tak kontruj e jak rozumiemy brzmi ą entuzjastycznie ja cz ęściowo te ż, bo jak umie to pierwsze 500 plus nie przeszkadz a, al e uwa żam, że rzeczą, że dalsze działania piątka by ła n ie mia ła charakte r wy łącznie wyborcze i że w ty m momenc ie by ł jednak ten dylemat cz y był te n dylemat cz y t e następne nadwy żki, kt óre zosta ły uzyskan e przez PiS nowy tusz, jakb y zgadzamy powinny być dane tak ie w inny sposób, je żeli rzeczywi ście by ły i lepsze szp itale i więcej rozdawn ictwa to wtedy byłoby fajn ie na w łasną tak ie jest po prost u n ic nie wskazuje na to te ż jak czytam bardz o ważny progra m PiS - u ten wyborcz y program PiS - u następne 4 lata nie ma specjalnie pomysłu on wszystko jakie ś mówili, że chc ą zast ąpić system ubezpieczeniowy chodz i o służbę zdrow ia systeme m finansowego z budżetu z tego wycofal i wycofali si ę z teg o produktu mieniem n ie mają, jakb y klubu osób nie ma ani n ie oferuj ą służby zdrow ia większych pieni ędzy właśnie dlateg o mówię, że przydałoby si ę, żeby była jaka ś presja na PiS z lewej stron y, ale okre śla ona mogłabym lokal e Rafał jest a ż 50 posłów ja mam wielką nadziej ę, że on i zrobią wywo łał nap is presj ę właśnie w ty m kierunku, al e w 2000 dziewiętnastym but rozstrzygnięcia dylemat co z tymi co z t ą nadwy żką zrobi ć wybrano mo im zdaniem częściowo budzi się tam te ż s łuszne rzecz y n p . po łączenia komun ikacyjne wygral i wybran o naj łatwiej na wybraną wzrost u danie ludz iom w trzynastej uczyć się mówiąc Platonem leżało ostrz e t o dawno już ktoś dozna ł rolnik wcześniej nie zrobił również n ie by ło t o naj łatwiejsze tylko t o by ło nie pomy śli tyc h, kt órzy podejmowal i decyzj e bardz o wam dziękuję t o by ła audycj a pe łna awantu r jak si ę okazuje symetria arteria krytykowa ł pa ństwa Rafał obronił wart o dać s łuchaczom Radia TOK FM środowisko wojskow e parady dobrze, że ja musiałem się si ę za bardz o włączać bardz o wa m dziękuję ma m nadzieję, że kiedy ś powtórzymy jeszcze te n ten został jeszcz e zgodzi ć rozmawiali śmy oczywiście przed e wszystk im o f ilmie procede r f ilmie histori ę raper a Tomasza Hajdy, kt órego Rafał w łaśnie wsp ółscenarzystą bardzo państwa ten film zapraszam y do k in w weekendy te n czy nast ępne w nadchodzący weekend nadchodzący weekend Anna Chadaj procedu r w kinach Chadaj procede r w kinach t o była audycja świadczy chwilę, kt órą przygotowal i Anna Piekutowska i Grzegorz Sroczyński go śćmi byli Rafał Woś i Piotr Zaremba publicy ści, a teraz informacji Radia TOK FM po nich go ście Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TO CO NAJLEPSZE W RADIU TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA