REKLAMA

Jak cenne są bezcenne dzieła sztuki? (powtórka)

To co najlepsze w Radiu TOK FM
Data emisji:
2020-01-03 06:00
Prowadzący:
Czas trwania:
39:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pa ństwa mają go ści jest dr hab . Wojciech Szafrański prawn ik specjalizujący si ę w problematyce obrot u dzie łami sztuk i Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzie ń dobr y panie profesorze im dobre, że państwo dobry panie redaktorz e, cośmy trafi o d k ilku dni hobb y jakaś chorob a mn ie n ie robotom szczepi ę się przeciwko grypie, wi ęc c o dobrze panie z po te j stronie mocy Otóż na zamk u w Dreźnie jes t tak ie muzeu m zbi ór i Wheeler swoje z łote Rozwiń » nic twa z ła zwan e z ielonym sklep ieniem alb o zielonym skarbce m jak c o niektórzy n o rozum iem, że ta m w łamali si ę do teg o skarbc a z łodzieje i ukradl i cz ęść kolekcji i t o c o trapi panie profesorze jes t tak ie skor o znaj ąc wartość dl a dziedzictwa czy dl a kultur y, a n ie warto ść finansową tak iej kolekcj i skoro wartość tak a jes t nie wyra żali na pieniędzmi no bo zmierzy nikt teg o, b y n ie wystawi ł na sprzeda ż pod żadnym stopn iu bankami n o t o nawe t gdyb y si ę uda ło schwytać tak i z łodziej to będą odpow iadali za kradzie ż ta n ie poni żej 50 EU R w 2 nie ma nie ma wartości n ie da si ę ustali ć warto ści to rzeczywi ście 2 dni tem u w miejsce tak a kradzież zreszt ą z pewno ścią państwo słyszeli o nim wszystk ie media na świecie b ędą nosi ły o te j kradzie ży jako wprost t o jes t tak, żeby n ie ma m do czynienia z e zb iorami w Polsce czy cz y w Niemczech to wi ększość tyc h obiekt ów na w dany m momencie n ie jest wyceniona to to mogę tam będziesz pro 8 one są wyceniane wted y, gd y wje żdżają na wystawy dl a cel ów ubezpieczeń ubezpieczeniowych natomiast tak n ie jest w Niemczech jes t w ogóle specyf iczna sytuacj a, poniewa ż za wyj ątkiem Bawarii, gdz ie wyst ępują ubezp ieczenia zbiorów muzealnyc h tzw. prywatn e, czyli nie takie, kt óre gwarantuj e pa ństwo tak tylko form a w instytucjach ubezpieczeniowych t o w pozosta łych częściach Niemiec jes t tak że, że praktyczn ie gwarantuje to pa ństwo znacie to dok ładnie, tyl e że w przypadk u takiej kradzie ży to pa ństwo jak o takie albo w niekt órych landac h samorz ądy wypłacają środki z tego tytu łu teraz wyp łacić tak ile ile wyp łacić oczywiście dziś jesteśmy tak im etap ie, że jeszcz e niema pe łnej jasności dotycz ącej teg o co zosta ło tak naprawdę skar żono się p ierwszy te ob iekty są nawe t pokazywane publicznie co zostało skradz ione natomiast prosz ę pamiętać przy okazj i akurat tej kradzie ży doszło te ż do zn iszczenia kilku obiekt ów na pewn o alb o pod n iszczenia na pewn o tak im przyk ładem s ą obiekty wykonan e z pereł, dlateg o że sprawc y tego na teg o rabunk u wykorzystali dla zatarc ia śladów dna wykorzystal i proszek ga śniczy on ka żde z ekspert ów w ierzy wykorzystywan ia tego proszku ga śniczego dl a cel ów eliminacji dn a można tak, bo mo żna przeżyć tej identyfikacji dn a powoduje, że w przypadku Perry on e ulegaj ą uszkodzen iu także to n ie jest tylko od podzia łu za kradzieże tak że za zn iszczenie przy prz y okazji należy ocenić warto ść m ienia, które zosta ły zn iszczone co i tak właśnie teraz 3 osoby oczywi ście o n mus i musi nastąpić wycen a w ty m w ty m zakres ie, dlateg o że racze j akte m ten przypadek zwykl e bardz o ciekawy z perspektyw y pan a pytan ia, ponieważ zawsze stawiamy c o w og óle my śli sprawcy, bo mo żemy sob ie wyobrazić i w jakim cel u oczywi ście kradl i te ob iekty mo żemy sobie wyobrazić, że te n przypadek myślę, że tuta j zachodz i syste m, które byśmy nazwali Arne 5 czy po to, si ę kradnie nast ępnie odsprzeda ć t e rzeczy właścicielowi pat w ty m wypadku muzeu m cz y pa ństwu n iemieckiemu i wygląda mniej więcej w ten spos ób, że wtedy on i sob ie ustalaj ą jakiś ta m poziom poziom ce n za te za t e obiekty my doskonal e w iemy jak, wyceniając ob iekt, bo przecież uczestnicz ące w par tak ie post ępowania w Polsce a, wyceniaj ąc t e rzeczy wn iesione n ie dotyczyła akura t w tym wypadk u biżuterii powiedz, gdzie wszelkiego typ u, al e jednak obrazów dzie ł sztuk i bierze pod uwag ę co 2 elementy tak naprawd ę tylk o wartość to rynkow ą powiedzmy sob ie to podobie ństwo wartości rynkowej, ale b ierzemy także pod uwag ę wartość symboliczną też zosta ć zbudowana przez te przes ądza te ż bardzo bardz o trudn e ta k w ty m wypadk u boję si ę, że podstawow y proble m polega na ty m że, że n ie mam y nawe t szans na tak ą wycen ę krzyżową tak ą wycen ę por ównawczą podobieństwa tyc h obiekt ów do czegokolwiek innego Krzysztof zosta ł chocia żby skradziona taka Order Orła bia łego, kt óry w, które n o dobr a, ale została oskar żona jaka ś jaka ś bi żuteria i brylanty brylanty są mało wart e, b y brylant nie jes t rzadkim kam ieniem brylant ów jes t ton y s ą brylant ów i teraz jest 1 firma, kt óra ma monopo l na wydobyc ie dzisiaj no i nie zanosi się, gdyb y t o zmieni ło należy tak i ta f irma w łaściwie ustala ceny i t o, że prosz ę pami ętajmy, że też, że relacje na punkcie brylant ów kolej, ale te ż całkowicie sytuację, dlateg o że ta Blanca, o kt órych tutaj mówimy to s ą brylant y os iemnastowieczne większość wciąż SL kurato r, ale je śli si ę, skąd pochodzi ły blaty osiemnastego wieku s ą Indie oczywi ście, tak wi ęc przywożonych z Europy grantów do os iemnastego w ieku s ą brylanty indyjskie on e są duże chodzi o to, że są specyf iczne szl ifowane tak, bo to są, bo to s ą normalne normaln e rzeczy zm ienia się świat zmieniają się dla dl a oglądu po prostu zm ienia si ę tak że system szlifów, al e to co najwa żniejsze tutaj te ż z t ą, że o n jednak zbyt nie są t o jes t warto ść kam ieni o n zbudowały także wyceniać t ą prac ę tych najlepszyc h wted y wtedy jubiler ów tak czy porównuje się n ie warto się bla t tylk o prace tyc h jubilerów, ale tak że to c o mówi wycen ia si ę także t o przed, kto m ówi wprost nosił tobie te ż tak jak my śmy docenta prowen iencja prawie nie nadaje tak ta k w ty m wypadku, jeżeli tuta j, b y wszystkim się te, kt óre zostały skażone s ą zwi ązane bezpośrednio z zezwolen iami rosyjskimi n o t o ca łkowicie zm ienia zmienia zm ienia, gdy poziom poz iom wycen jak pamiętam tak ą sytuacj ę Polski, gdz ie zabawki z tak im sprze d 400500 lat ich ceny tak są takie przecie ż też znajduj ą si ę kiedyś m ówiliśmy byliśmy państwa n ie chc ę się tak s łucham pan a rozumiem, że czuj ą się wiesz, kt o t ę r ączkę ściskał, ale t o również do tych relacji, kiedy się, ale to tak n ie jest tak duży to jes t w łaśnie ten elemen t obrad nie można w takim raz ie kupić jak ąś kolie brylantowe poprosić paryskiej t o, żeby ponosiło opr ócz prezydenta Dudę, żeby ponosił SEK do ci ągle ma ło do Drezna ci ągle ma jeszcze papież był ca łować chcę dobry znajom y ci ągle mało od dajm y m u Stolat, kto si ę, a Stolat jeszcze gd y kolejne, al e także przykr e, że znow u n ie to prosz ę pamiętać, że t o jednak jes t liczy ć Przyrowski poz iom pracy to ma by ć tak a przedziwna przestrzeń m iasta, w kt órej wartość jes t wartością w łaśnie tego, że kto ś kiedyś nosi ł na tak i tak jest świadczy o rynku sztuk i to m ówiliśmy ju ż wielokrotnie Alex spojrzym y na ciuchy t o wręcz przeciwnie t o, że kto ś kiedyś nosił cech stosunku pracy oraz un iwersytetach t o na pewn o tak dalej te ż w ielka dyskusja, kt óra kiedy ś by ła tak też Raven Hilla zrobi ł taką prac ę, a tą słynną uchyb ienie w faktac h tak oczywiście, że wartość sztuki dok ładnie tak jak składa si ę na brylant y tak czytam t o czaszk ę z kam ieni, ale co da ło się co da ło tak naprawd ę skoro czaszka za jakiś cza s b ędzie wi ęcej Warta o d tego co na pocz ątku zosta ł bezpo średnio wycen ione na podstaw ie tylko wartość kam ieni tak, bo zrobił to Damian jest tak że tak t o, tak wi ęc wygl ąda ta k tak wygl ąda świat rzeczy wyjątkowych takich, do których dok łada jeszcze 1 element nie tylk o wartość grunt u dokonam y tw órczość w łasną myśl to lżej no i c o teraz będzie si ę działo co tras ie będzie działo się pa ństw by ły w łaśnie art napięć, czyl i że dla tego ziarna stosuj e si ę głównie w stosunk u do właścicieli prywatnyc h tak ich jak i bezpośrednio w czytelni dla medi ów nie trafia pewnie to t o jes t problem podstawowy jest tak i, że państwa zasad y mog ą odkupywa ć w łasnych własnych obiektów to jest to jes t też dużo tu duży b łąd, bo t o generowało dalsz e takie tak ie zachowan ia plany sprawc y, ale kupuj e w łasnych obywateli, al e też proszę zwr ócić uwag ę rz ędów jak w nadzwyczajnyc h okolicznościach tak pona d życie ludzk ie jes t jedna k więcej wart e niż niż nawe t to zale ży, jak ie wojna to j e ja rozum iem, dlaczego pan d ąży stal e zm ienia, al e w taki powszechny świadomości sobie na to nie pozwol i, żeby powiedzieć, że życie ludzk ie jest n iewarte, bo nie jest potrzebn y jak, a bardz o dużo tytoniu legaln a ju ż w, a tam n o to jeste śmy teraz pogrążeni w ty m al e czy są oczywi ście, al e element najbardziej chciał, żeby by ło tak, że skradł to profesjonali ści n ie profesjonaliści w zakresie rabunk u tylk o profesjonali ści w zakresie my ślenia o dzieła sztuk i ta k na pewno n ie jest profesjonali ści w zakres ie my ślenia History wśród my ślenia dziesi ątki rzeczy si ę zdarzały myślę, że tak spowodowałyby, że dziś t o ob iekty zostan ą przetop ione zn iszczone przeszli chowan e na now ą a b o tak, by było ja nie wierz ę w to, że akura t przypadk u teg o rabunku jest także, żeby jaka ś Iskra kultur y tyc h tych sprawc ów teg o teg o przestępstwa natom iast n ie byl i na pewno profesjonaln ie przygotowani o d stron y sameg o przestępstwa retorycznej merytorycznie byl i dobrz e przygotowani zreszt ą tego modus operand i tak by ć osob y rzeczywi ście wypracowal i wr ócimy do merytorycznyc h skok ów po informacjach Radia TOK FM dr hab . Wojciech Szafrański Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu jest państwa, bo go ście informacj ę o 1120 po informacjach wracamy do program u of f czare k czare k państwa i moich go ści jes t dr hab . Wojciech Szafrański prawn ik specjalizujący si ę w problematyce obrotu dzie łami sztuk i Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przed informacjami m ówiliśmy o śmiałej kradzie ży w Dreźnie na zamku w Dreźnie z tzw . z ielonego sklepienia lu b z ielonego skarbc a skradziono bezcenn ą kolekcj ę z pewno ścią ta informacja dotar ła już na naszyc h słuchaczy zreszt ą med ia niemieckie ang ielskie ameryka ńskie francusk ie tak że polsk ie spor o o ty m, m ówią, ale rozmawiam o ty m w kontekście wycen y rzeczy, kt óre s ą bezcenne, al e zostawm y na razie Niemców z ich problemami, chociaż zm ierza tutaj, al e bez problemu historyczna kar d Augusta drugiego mocnego tak oczywi ście też obiekt został skradz iony, czyl i Orderu Orła bia łego aktor a my nie mam y w zb iorach polsk ich zbiorach muzealnyc h Orderu Orła bia łego osiemnastowiecznego, kt óry był wnoszone prze z monarch ę tak wracaj ąc do tego noszen ia tak czy należały do Mora, ale z drugiej są pan ie profesorze moglibyśmy spokojnie zacz ęli zostawia ć cz y warto ść Orderu Orła białego pojaw ia się w momenc ie wnoszen ia przez monarch ę cz y w momenc ie rozdawania n a prawo lewo czy naszego, kt órzy się nadaj e nieodpowiednim osobom taki Order to obni ża rangę czy nie się tras w tym kierunku nie chciałby pa n, że HOKEJ to te ż czas, chocia ż te ż kierunku pol ityki, jeżeli pa n pozwol i, a dok ładniej expos é prem iera, w którym pojawi ło się wprawdz ie słowo kultura, al e chyba n ie w tak im kontekście w jak im większość os ób zwi ązanych z kultur ą oczekiwała t o prawda, że zawsz e osoby, kt óre zajmuj ą dan ą działką dan ą dyscyplin ą poszukuj ą w wyst ąpieniach premierów p ierwszy wyst ąpienia premier ów poszukuj ą czego ś co dotycz y teg o tyc h w łaśnie elementów tutaj rzeczywi ście t o w ty m expos é bezpo średnio kwest ii kultury n ie by ło alb o w troszeczk ę innych innych kontekstach i tak trochę jest mi przykro, bo tak jes t właściwie prz y okazji wszystkich cz y wi ększości wystąpień premierów w Polsce zawsz e kultura, gdz ie jest spychan a p óźniej spychan a jes t tak że cz ęsto budżetowo to n ie tylk o samy m mówieniu, al e tak że bud żetowa oczywi ście zauwa żyła t o t o opozycj a i wskazywa ła podcza s podcza s posiedzenia sejmoweg o na te n elemen t te ścia wrzuci ć kamie ń do ogr ódka opozycji, dlatego że ta m te ż specjaln ie w ramach gab inetu c ieni m inister kultury, kt órym jest z teg o c o pami ętam Rafał Grupiński te ż niespecjalnie musz ę powiedzie ć jes t doskonały odtworzen iem cieniem m inistra kultury jeszcze n ie ministra, kt óry kultury, żeby recenzował rzeczywi ście w sposób dobry to co si ę dzieje także m inister kultur y tak merytoryczn e merytorycznie ta k tak naprawdę merytoryczn ie i teg o napadu no tutaj my ślę, że w ogóle, chocia ż oczywi ście problem zabezpieczenia z probleme m tak że po to, s ą tak że środki zabezp ieczenia muzeów tak że także w Polsce także to to n ie są t o n ie są takie tak ie prost e rzeczy dobrz e al e rozum nie będzie si ę zajmowa ć ca łym podej ście ministra rz ądziły kultur y, al e bardziej działką, kt óra dla pana wydaj e si ę najc iekawsza, czyl i jak rozum iem kwesti ą np. zbior ów, kt óre tak pojawiają si ę rozmawiali śmy pamiętam przy okazji chyb a zakup u dam y z gronostajem w ty m cz y państwo pow inno skalowa ć kurować du że muze a du że obraz y cz y mn iejsze muzea mniejsze i t d . tak dalej jak o w og óle wygl ądać system rozmiarach albo żart ja k n p . t o wygl ąda, gdz ie indziej, jakie pa ństwo, jak ie pa ństwa by łyby dobrym przyk ładem tego jak t o pow inno robi ć tak, żeby kultur a może dz isiaj, al e w łaśnie za Stolat za 500 lat kto ś powiedzia ł kurcze 500 lat tem u to oni fani wymyślili dzi ęki tem u dz isiaj mamy znakom ite kolekcj e na pewn o jes t także odpuszczen ie sob ie w jakikolwiek progra m zak ład w zakres ie zakupów muzealnych to myślę zar ówno o sztuce dawne j sztuce wsp ółczesnej jest b łędem tak i dz isiaj na szczęście jeszcze n ie mam y tak iej sytuacji w Polsce też mieć już tak ie w ielkie przerw y History między 1002. 2004 roku właściwie n ie by ło żadnych środków na zakup y do zbiorów mówi tak ich środkach celowych czy takie sytuacje t o, że przyje żdża dyrektor muzeu m do ministra mówi pan ie m inistrze jest kon ieczna jest potrzeb a tak, by pomy ślał rzeczywiście takich programac h, kt óre ma rozwi ązania systemow e między 20042008 powstał taki ruch panował tak i program się nazw ą znak i czas u, a t o był progra m darowan e rozwiązaniach francusk ich, żeby też w te n sposób n o i mobilizowa ć tak że podmioty prywatn e do wsp ółfinansowania tego tyc h kolekcj i cz y 50 % pochodziło z Ros środki publiczne 50 ośrodków prywatnyc h, ale sko ńczył się te n ten progra m trzeb a wymyślić co ś noweg o rzeczywiście powsta ł taki tak ie tak ie programy powsta ły w oko ło 20102011 roku, kt óre nazywają Narodowy nowa kolekcj a sztuk i współczesnej reg ionalna kolekcj a sztuk i wsp ółczesnej osobn o dedykowane sztuc e dawnej kolekcje muzealn e i cz y wydajemy du żo w og óle w ramac h wydaliśmy dużo w ramach programu on e przecie ż maj ą już k ilka la t funkcjonowania, gdybyśmy spojrzeli na to tylko punk t widzenia wyn iku finansowego tak też, b y podział to nie jest dużo pieniędzy, b o w ramach narodowyc h kolekcj i sztuki współczesnej tryb u bardzo ważnym, kt óry jest jeszcz e pow iedzmy sobie zm ienionej form ie bardz o wa żnym programe m poprze ć pamiętajmy, że mi ędzy 2000 od 2010 powstawać w ogóle muze a sztuki współczesne na m potrzebowa ły teg o zwi ększonego szczegół gotówki to, żeby w ogóle kupować, żeby w og óle powstawa ły takie zbiory to i tak jes t na poziomie 56 blisko 57  000 000 w ramac h tych regionalnych oko ło 18  000  300 blisko blisko 10 lat w przypadk u kolekcji muzealnyc h oko ło 3  000 000 zł roczn ie czyli, jakby śmy wszystko zsumowaliśmy t o tak wychodz i pod podstawion ą złotych przez prze z tyle lat to jes t kto ś pow ie du żo ma ło, ale zawsz e mówi to jes t z punkt u w idzenia szczeg ólnie sztuki współczesnej NATO był znacz ący zastrzyk tak że dlateg o rynk u p ierwotnego sztuk i, czyl i myślę oczywi ście o artystac h wsp ółczesnych tak że i swoj e pan Francuzów Francuzi dobrz e to robi ą Francuzi dobrze t o robili, ale m y jesteśmy troch ę b iednym społeczeństwem ca ły cza s stan o to t o te n to możemy ścigać to n ie jest kwest ia PKB tak ich rzeczac h po prost u s ą zamo żniejsze społeczeństwa mówiąc wpros t tak samo Holendrzy tak dale j m y w jak jesteśmy biedniejsi społeczeństwo nie mam y szans na t o, żeby skuteczn ie zainteresowa ć podmioty prywatn e do do udzia łów w f inansowaniu kolekcji muzealnych ca ły cza s pozostaj e w kwestiach pa ństwa w og óle kultur a tak w kwest iach państwa f inansowanie wzgl ędnie samorządów jak o tak ich tak że także to jest jakiś prowadzi też pytanie, kt o co noweg o wymy śli, bo n ie mo że pozosta ć tak jak cz y cz y ta k jak jes t zawsze mus i o tym, żeby jakaś zm iana sprzedawcy, że był okre ślony ce l dziś ci ężko znale źć dzisiaj o podanie do pierwotnych pytan ia do t o jest tak że byśmy dziś poszukiwa ć to my ślę, że bardz iej w model u anglosaskim i tak jeste śmy dalej od niego dz ielnych kob iet m ówi miliard funt ów na kulturę czy taki fundusz kultura t o jes t tak i rzeczywiście te z jego w łaśnie jeg o partii pracy pomys ł jeszcze 2017 roku, a w to troszeczkę na m to wygląda ta służy n ie tylk o na 3 na zakup y tak te ż m iliard na kulturę w 2 dni temu został og łoszony z kole i partii konserwatywnej oni chcą w ramach tak iego samego funduszu da ć si ę 50  000 000 funtów, ale to c o jes t tam ważniejsze nawet o t o, że w ramac h tego cz y obo k można być teg o fundusz u t o oko ło 160  000 000 ma i ść na tak być on a na uczn ia edukacj ę na edukacj ę tak edukacj ę uczniów edukacja artystyczn a uczni ów, bo to jest t o jest bardz o wa żne w i funt ów tak tak 1 000 000 funtów m ówimy tak to jest bardz o wa żne, bo co trzeba pami ętać o tym, że w ka żdym z na s nawe t w panu redaktorz e, chociaż n ie b ędzie tak widać tera z jak zg łosić akurat twarzą planowan e jest, że może powiedzieć cz y w każdym za podobn e jak mówić, ale m y rob imy jes t artyst a jes t muzy k jes t akto r ta k w każdy z nas no i teraz pytanie ilu z na s rzeczywi ście nawe t n ie zawodowo oczywi ście, al e w ty m w tym aspekcie tak im do siebie cały czas moje prac e si ę bardz o słabo sprzedaj ą rozmawialiśmy o tym, tak że w sex pami ętam, że szukał pa n jakie ś zbytu szukaj ą w podróż, al e przychodzi łem do diler ów i t o chyba jak i zbyt, al e wie, kto w ie może te n n iedoceniany zażycia, a na czel e z życia później już trzeba da ć na aukcj ę w wysokich obcasów tak trzeb a by ło dać jak ąś swoj ą pracę p ierwszy zacz ął tam nie ma żadnych wysok ich obcas ów profesor była tak a opcj a ostatn io całkiem udana, ale musz ą by ć tak ta k tak m s w ramach znacz y w MSN życiu jedyn ie sal i, ale by ła n a n a rzecz ma n muszą je g łównie jedna k artystki przekaza ły swoj e prace artystów też by ło, ale prac e Cezarego Łasiczki tam w ogóle n ie widzia łem także widać, że si ę do mnie wr ócił czas samemu drepta ć tak ie rzeczy tak, kto wie co b y się stało o te w łaśnie te n element m ówimy tuta j wycenia si ę po minięciu artystyczna tak, bo sam pa n stwierdzi, że jes t on, ale te ż po prost u słaby, ale zgodzi ł si ę ten elemen t t o wielu wielu niestety n ie przeszkadz a ale, ale liczę si ę elemen t może w łaśnie nazw iska tak proweniencja pieniędzy roszada by ła siła, bo siła by ła a ż prosiły parysk iej t o, żeby ponosili przecież, że Paris Hilton siedzi pa n Bury absolutn ie w komun ie się ich pan ie profesorze jeste m w rzeczow y wracajm y do Brytyjczyków zastanaw iam się nawe t grat a najlepiej zgrana, że tuta j m iliard na t o miliard natomiast jeszcz e co ś innego wie w iele os ób tak przy okazj i wyborów m ówi kulturz e tak to t o jest jasn e i p óźniej z tego czas u n iewiele zostaj e wydatk i na zbliżamy si ę do teg o 1 % wydatków, kt óre chc ą wszystkich wydatk ów w bud żecie innych państw w niektórych pa ństwach jes t oczywi ście zdecydowan ie lep iej, al e bardziej martwi mn ie t o cz y ktoś, m ówi że d a milczenie tylk o ile z tego rzeczywi ście zostan ie zrealizowane no i to jak się sko ńczy dan y rok bud żetowy leczy si ę tych środków na kultur ę na kulturę poszło myślę, że tuta j partii prac y b ędzie bardz o bardzo trudno, ale on i sami robią, żeby bardz o ciekawą rzecz obo k tego sameg o program u dołożyli si ę d łużej drugą ksi ęgę, w kt órej wskazuj ą szczytu b ędzie finansowane to n ie jes t tak oto mamy gruszk i na wieś tylko tera z jakiś pomysł f inansowania tego czy ud a się zrealizować po finansowanie jest inna rzecz, ale w ogóle jes t jes t łącznik między tymi rzeczam i zresztą przeżycie tera z tym nową propozycj ą partii prac y tak troch ę przechodz imy do pol ityki ale k iedy Stachura, m ówi że wszystkie poezj a tera z wszystk o pol ityka i byśmy zobaczyl i się t o kt o t o s łychać element y polskie Czyż to nie jest zwi ązanych z polską, al e to przecie ż w te j w tych w tyc h deklaracjach tysięcy napisane, że wybuduj ą 150  000 mieszkań komunalnyc h, że nie repolonizacj ą, bo to jednak z Wielkiej Brytanii, al e zr yw będzie nas jak analizuj ą ta k tak powiedzia ł niektóre zbyt o we z brutaln ą niekt óre fragment y związane z transporte m tak, b y tak dalej od dym u l inie autobusowe także jes t tak że to t o słychać jakiś taki boks, al e głównym oczy elementem teg o teg o programu jest to, żeby przej ść bardziej w k ierunku ekolog ii i zacz ąć zmieniać gospodark ę opart ą na gazie rop ie w trzeciej z rz ędu farb y olejne hydrologów statek rysy energii elektrycznej w ęgla tak wiem, że t e znaki nawe t sztuk a tylk o na wyświetlaczach lato to te ż trudn y problem tak że prawn ą w swoją drogą zastanawiam si ę jak sko ńczyła n p . pr óba wprowadzenia edukacj i artystyczne j w Polsce, bo rozumie, że po p ierwsze, musieliby śmy wykszta łcić rzesz ę nauczyc ieli, a skoro byśmy mieli nauczyc ieli, którzy mogli liczy ć na świat sztuki, jakie możliwości to o d raz u powiedzieliśmy im to przeka z ju ż matematyki biologii, bo trasę, ale ta k tak mamy za mało określi też tak ie c iekawe zjaw isko w Polsce ostatn io okazj ę pozna ć 1 z muzeów z lud źmi, kt órzy pracują te ż edukacyjne zajmuj ą si ę tak że dz isiejsze państwo polskie o d stron y teg o proces u przygotowan ia edukacyjneg o poszły n iesamowicie przykr o naprawd ę mam y gromadzą si ę edukacyjny muzealn y mam y mam świetne projekt y świetne program y, ale z drugiej stron y jes t tak że mimo wszystko cz ęść szk ół rezygnuj e w ogóle czy w ogóle przychodzi d o do tyc h muzeów trzymam z 1 strony taka też, że był tak by ła tak a fal a wzrostu przechodzen ia do tyc h instytucji tera z ona jedna k troszeczkę troszeczk ę zam iera potrzeb a pewn ie impulsu wszystkie są potrzebne pieni ądze tak że tak ie impulsy świadomością teg o na nowo tak, bo to n ie jest tak, że musi mie ć w szkole te ż tyc h tyc h edukatorów taki bezpo średni i wy łącznie tak wykszta łconych b łyskotliwie w ka żdym obszarz e sztuk i tak potrzebujem y te ż tak ich ludzi, kt órzy mają pomysł wiedzą, gdz ie dzi ś takich instytucji wok ół przypomnia ł się coś pilnowa łem się odnale źć teraz widzę, że pan ca ły czas jak rozerwan ą wycen ę w wr ócimy do nasze j rozmow y po informacjach Radia TOK FM informacja jedenastej 40 kilka m inut dr hab . Wojciech Szafrański Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu z pa ństwa mo im go ściem wracam y po informacjach czar ę państwa moim go ściem jest dr hab. Wojciech Szafrański prawn ik specjalizujący si ę w problematyce obrot u dzie łami sztuki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu cz y mieli śmy śmiały zuchwały napa d w Dreźnie troch ę rozmawialiśmy o strateg ii mo że brak u strateg ii na budowan ie kolekcj i f inansowania bardziej zaawansowani także, że budowanie t o ju ż pozostaw iamy tak tak dobrze chodz i o to, żeby syste m grantow y, gdz ie wnioskodawc ę sami mam y pomys ł na w łasne na w łasne instytucje taki prezes pytan ie tylko 3 czy dostan ą środki czy nie cz y to w ogóle środki s ą tak ot o chodz i przecie ż du ży mamy te dane z gronostajem ju ż nie potrzeb a na m wi ęcej zaczyna kochać widz ę tych obiektów je śli pan wybiera ł na otwarcie 4 wiele znaczących postaci świata powiedział także inne znaczące postaci na pewno n ie b ędzie ch ętnych, ale m ówiąc tak absolutn ie poważnie nie mo że by ć tak, żebyśmy jako też pa ństwo polskie przerab iali m ówiąc tak brzydko to co si ę dz ieje dzisiaj dzisiaj w sztuc e i i gonienie królika polegającego na tym, o czy m pewnie kiedyś s łużyć mog ą wszyscy nie sprzedam y je j reakcje światowe życie słownie ja widzę, al e jes t możliwe, gd y w świetle prawa jest mo żliwa, ale n ie chodz i o nie, ale no t o tak samo to jes t inwestycja jes t w jestem przerażony po suchyc h latach najpierw znaliśmy cenili śmy jego kradzie ż Szanowni państwo p óźniej o programach minister go znaliśmy się ca ły czas rozmaw iamy o tym, że redaktor chc e jako ś sprzeda ć swoje rzeczy arch. Libijczyków ja k na raz ie tak szuk a go ści z zewnątrz może to cz y kto ś Pańskiej, a wa żność później komuś się t ą opinią, ale m ówię absolutn ie powa żnie, a to to n ie jes t także, że m y byliśmy zawsz e spogl ądać na to z perspektywy tego c o jes t klasyczną inwestycję czy nie to jes t na t o patrze ć, bo wypad a nie wypada to te ż nie to no to kto ś nie wypada to n ie jes t na ile t o rzeczywi ście buduj e czy wsp iera nasze emocj e na ob iad pa n emocj e moje tak sztuka wsp ieramy emocj e, ale dobra, al e n ie wspiera pan a emocje, że wprost dlateg o si ę zajmuj e rynkiem Ala wygląda te n kto ś powie też bardz o dalek o od rynku sztuk i bardz o daleko myślę, że sztuka potrzebuje upubl icznienia 1 z form upubl icznienia jes t w łaśnie rynek i jes t blisko też przez t o rynk u ta k tak, ale cz y wspiera pa n emocje t o, że dan e dzie ło sztuk i obra z rze źba instalacja jes t w Polsce n ie chc e n ie obowiązek jes t b ędzie l icytacja ekscytację te ż prze żywam ja k jak w tej Modern radio i widz ę ta m oczywi ście też prac a nawe t nawe t polskich artyst ów i cz y przy jakichkolwiek oczy, bo nie ma znaczen ia, b o ta narodowość to artystyczna nie m a tak nie ma nie ma takiego znaczen ia teg o bardz o c iekawe zainteresowa ł te n progra m partii prac y pa n wspomina ł tak że 160  000 000 funduszu pomysł oczywi ście tak na edukacj ę szerok o szerok o rozum iane konserwatywna, ale przecież kto ś z nich będzie rz ądził tak mo żna powiedzie ć m ówiła o 109  000 000 dokładnie taki sam projekt to czy na pewno te n projek t jakoś utrzym a tak podejrzewa m tak 1 jak drugi, al e w tym idący w tym k ierunku po 500  000 000 z ł na edukację można, b y to zrobić, gdyb y nie budować muzeu m sztuk i nowoczesnej w Warszawie t o byłby dokładnie t e zaoszcz ędzone pieniądze 500 dni, które mo żna, by przeznaczy ć na edukację ma m wra żenie panie profesorze, że właśnie, że jeste śmy szczepieni do tego, że to mus i by ć w Polsce mo że lepsz ą inwestycj ą skoro inwestycjach rozmaw iamy byłaby w łaśnie inwestycja we wrażliwość inwestycja w artyst ów obecnyc h i przysz łych po t o, żeby oni rozmaw iali proszę zobaczy ć s ą nazw iska polsk ich artyst ów, kt óre osi ągają bardz o dobre wyn iki na rynkac h na gie łdach światowych no t o jest pow ód do dumy t o, że obraz jes t t u czyta m c isza jes t p óźne to dotkn ę teg o temat u, przechodz ąc do gier internetowych prosz ę bardzo nieoczekiwana zm iana zm iana miejsc o t o w przyszłym roku oka że się gr a też nazw a Mondo muzeu m jak zarz ądzać muzeu m tak Superba pla n przeka żemy w ładzę du żego miasta Europejskiego najlepiej stolicy turn iej w samy m centrum budowa muzeum, b o jak nie to obra ża i teraz prosz ę sob ie wyobrazić, że rzeczywi ście się na d gr ą tak pasjona t w ogóle tego tematu przez mam y Niemców 1000 różnych dziej ących nawe t w hotelac h Paris Hilton tak co pust e pol icji nagl e mamy powstan ie taka gra, w której wc iela si ę pa n tego ż dyrektora muzeu m na przed jak imi pa n problemam i najp ierw sto i cz y w wystawia ć orygina ły cz y kserówki HOKEJ, al e ja się najpierw badamy sprawę, że w og óle pokazywać mu wiązane z prac Leonarda d a Vinci wystarczą kser ówki Leonardo d a Vinci, ale ten b ędzie, gd y związany bezpośrednio z konkretnym muzeu m w Warszawie np. takich liczbach, bo n ie jest to jakie ś takie, al e zrob imy muzeum, ale też każdy mieszcz ą si ę wystawiać także wracaj ąc do drugiej c o dz isiaj jak b ędzie efekt, jaki efek t jes t ważne pierwszy to jest oczywiście to, że mia ł pa n zwiedzających po drug ie, mia ł pan środki na funkcjonowan ie dale j, a środki to jes t tylko ze zwiedzających chor y musi pa n uzyskiwać wszystk ie rzeczy te ż wokół muzeu m pozysk iwania sponsor ów prywatnyc h tak, czyl i pozyskiwanie tak że w ramac h własnej działalności czy to c o jes t klasyką si ę w muzealn ictwie, cho ć nie n ie zawsz e w Polsce tak, czyli wszelk iego typ u sklep y z pamiątkami restauracje wszystko c o się dz ieje wokół te ż te ż te ż muzeów, al e także z tych gru p zostaj e n p . al e także będzie co ś bardz o ważnego, czyl i prestiż jak budować presti ż jak w ogóle okre ślać presti żu tw órcy te j gry wpadl i na pomysł te n prestiż b ędzie mierzone nie tylk o ty m zadowolen iem z zadowoleniem zwiedzaj ących, bo przecież związek przybiera 0203. dziesiąty tylk o m y tuta j wspólnie na wspomnienia naszyc h, al e chodz imy do muze ów często przest ępczy na szczęście, że chodz imy wsp ólnie w n o właśnie nasze szcz ęście, bo mieszka w Warszawie uznania księgi mo żemy grać razem pójdą muze ów i popatrze ć, na kt óry Polska instytucje muzealn e cz y galer ie maj ą prestiż czy n ie chce odpowied ź na t o pytanie n ie mog ę prosz ę bardz o mogę mog ę odpowiedzie ć muzeum sztuk i w Łodzi, gdzie pa n dokładnie to samo myślę w mus i tam pojecha ć w tak im raz ie w p ierwszym urz ędzie tak MSR dla mnie jes t takim tak im muzeu m w no i tam jes t tylko 1 słabość w tej grz e musz ę powiedzie ć zauwa żyłem w tyc h opisach do grypy tak i, że n ie uzyskuje się obiekt ów w spos ób inny niż legalnyc h, b o tak powiedzia ł tak, czyl i takiej mo żliwości żeby, że koleg ów w Dreźnie poprosi ć albo, że nagle znajd ą takie ob iekty pochodz ące z kradzieży tak to jest co ś co ma m iejsce cz y rabunku czy jakieś wojny n ie wybuchają także n o właśnie nic z tych rzeczy si ę nie dzieje to jest taka z bo i się, żeby n ie by ła tak a zby t prostolinijna tak by m powiedział on odpowiedział gr a, al e pomys ł ciekawy myślę, że parę osób zobacz y ja k jak trudn o si ę zarz ądza po prostu muzeu m ja k jak zbudować czekało g o panie profesorze pa n czego ś obawiam najbardziej noszących w zwi ązku z t ą gr ą, że kiedy gra się okaże czy ro k w przysz łym roku ta gr a ukaże, wi ęc pod koniec przysz łego roku mo żemy si ę spodziewa ć ministerialnych nom inacji na sto łkach r óżnych muze ów galer ii w Polsce i nominaci swo im CV b ędą m ieli wyznaczon y doświadczenie doszed łem do poziomu czwarteg o z zakresu, b o do muzeu m w mam wrażenie, że t o się może wydać może się wydawa ć, że test y świetny wynik w grze MON do muzeum, jeżeli ktoś w ogóle osi ągnął świetny wynik tej i tak ju ż spokojn y tak n iezgorzej mo że t o c iekawy został, zostaj ąc jak ta gr a była tworzona t o jes t do świadczenie 1 osoby to s ą rzeczy zaginionych suma zad łużeń bran że sum a doświadczeń branży, chocia ż oczywi ście zawsze taki spis w moim wypadk u jes t człowiek, kt óry zawsze marzył o zrob ieniu takiej gr y tak, bo takie zwyk łe życie codzienne życie inaczej wygląda ju ż wtedy, gdy si ę dyrekto r jak iekolwiek instytucje by ły o za oni o kolejach no i topora mo żna za n o zobaczymy jak i, jak i b ędzie te n świat najtrudniejsze wydaje si ę zbudowan ie tego cz y pa n wspomnia ł, czyli prestiżu tak, bo t o troch ę ta k jak sof t Power to regulacj e mówią te ż tak, że nie da zbudować t o si ę, jakb y mo żna t o zrujnować tak szybko szybc iej si ę tak szybko się zniszcze ń, ale trudn o się buduje w sposób zamierzony tak że to dzi ś jes t wyn ikiem pewnej wizji, ale gdyb y, a priori si ę chyba tego nie wie, bo my ślę, że w ielu w ielu dyrektor ów dyrektorek instytucji jest jedna k, że każdy realn y tak, że każdy realizuje si ę naprawdę się stara to n ie jes t tak, że wszyscy musz ą tylk o swojej wizyt ówce tylko tylko chc ą co ś zrobić naprawdę teraz pytan ie na ile coś komu ś wychodzi nagl e kto ś ma te ż umiej ętności do teg o najlepiej ma pomys ł, kt óry w stanie zrealizować zespołem, bo t o jes t proble m przecież w tym, że te ż zreszt ą taka sytuacj a, że mam y zatrudnia ć, a ludzi tak cz y są element y jes t szk łem konteks t pol ityczny nie ma tego modelu, al e wart o zmienić w łaściwie nie ma ek ipa w ogóle n iemal nie ma ta m elementy takiego, że t o m inister nominuje kogo ś na na stanowiska, że konkur s czy konsultacj e przed grą nie by ło si ę zrobiono właściwie zwaln ia o d rządu jes t w zakresie model dla sektora to przecie ż to co ma rzeczywisty zakre s wsp ółpracy z ludźmi to jest to bardzo trudn y, a prosz ę sob ie wyobrazić n ie wiem, kto tę gr ę b ędzie wydawa ł, al e że pojaw ia si ę wersja dodatkow e, czyl i Mondo muzeu m po, gdy ż wg te z pytanie co b ędzie wtedy na ok ładce tego tak jak w f ilmie zawsze jest jak obniżyć płace to w iemy od zarzut ów jest pyta ń, ale nie ma tam te ż teg o element u zwi ązanego z ubezpieczeniami muzeów czy t o będą to c o na pocz ątku nasze rozmow y, że t o muzeum znaleziono chocia żby na kradzie ż teg o element u niestety w tyc h w te j grze t o dobrz e, ale analiza n ie jaki ś wybitny obra z w por ównaniu z innymi z jeg o na pewn o z s ława ma z gronostajem z lepsz ą analizę rozwi ąże t o chcem y na no t o jego rozwój nie jest za rozmowę chodz i chodzi o t o że, gdyby historia zainteresowania analiz ą t o w łaśnie h istoria zwi ązana z kradzieżą tak n ie jakiś wyb itny może inaczej z kradzie żą odzyskanie, o co najmniej ważnej kwestii ju ż dzisiaj nawet, że ma m tak i przypade k w 1 z muze ów prywatnych Szwajcarię ot o ktoś specjaln ie cz y właściciel muzeu m prowadz i tak, żeby skradz iono m u obiekt tak że odzysk a, żeby zyska ć ten osi ągnąć wartość tak iej strateg ii pomy ślałem to to rzeczywi ście tak się dzieje n p . dz isiaj zosta ł w Dreźnie otwarto nową za wcze śnie te sale, w kt órych zosta ły skradzione t e ob iekty o godz inie dziesi ątej są s ą t łumy ludz i, mimo że ze względu na t o nawe t tego te same dn i przejdą obok tanie, kt órzy chc ą zobaczyć co jes t w skarbcu niektórzy chcą zobaczy ć, jakie zabezpieczenia sprawc ów tak t o wygląda zresztą problem, który ta m by ł między tak im p ierwotnym czy samym złamałem to jes t taki, że włamań w myśl wy ładowana bran żowe słownictwo w panie mecenas ie m ówi si ę da m ówi si ę też b ędą od tak w nasz e środowisko mówi się ci co kradną dzie ła sztuk i tak mu się, że są kradzieże nie s ą wy ższe s ą tragediami prosz ę wyobrazić, że jes t też proble m polskich muze ów w zakresie zabezpieczenia w raz ie zabezpieczenia fizyczne s ą cz ęsto ważniejsza zabezpieczeń elektron icznych tak nad jakieś szczeg óły zwracam y uwagę, że te n zabytkow y budynek te n, który znajduj e to muze ów w Dreźnie i ma krat y, kt óre konkretam i odchodz ącymi od ok ien jest tak ie, które wygląda klatka tak jest w w ielu muzeac h tak że w Polsce rozwój pożaru w odpow iedzi ta k tak udziela wywo ływanie tyc h krajach dlateg o wszystko jes t 10 × prostsze od teg o, że Kate znajduje się prz y oknie także tam jes t naprawdę to jes t te ż bardzo przemy ślana kradzie ż i trochę z e smutkiem ogl ądam w internecie tak ie takie tak im taki świat mowy, że ot o gang Olsena okradł muzeum i ta m właściwie tak i Szanowni pa ństwo prof. Uniwersytetu s iano szacowneg o pozna ńskiego ogl ąda memy go na wszystko co z e smutk iem i anal izuje, wi ęc powiedzie ć pan ie profesorze świat bogaty dr hab . Wojciech Szafrański Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był państwa moim go ściem bardzo dzi ękuję dziękuję bardz o informacj ę Radia TOK FM ju ż za kilka m inut o godzinie dwunaste j po informacjach Mikołaj Lizut jeg o progra m, a dz isiejszy progra m przygotowa ł Paweł Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TO CO NAJLEPSZE W RADIU TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA