REKLAMA

Wielkiej Brytanii stosunek do Europy (powtórka)

Święta z Radiem TOK FM
Data emisji:
2020-01-06 09:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:19 min.
Udostępnij:

Europa patrzyła na rozwój brytyjskiej monarchii z zachwytem. Brytyjczycy byli wzorem dla Europejczyków w wielu obszarach, od polityki do wyścigów konnych. nadawali ton zmianom cywilizacyjnym. Dziś model brytyjski się wypala.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobr y ponown ie pewny m wzruszeniem rozpoczyn a ostatni ą część weekendoweg o porank a dz isiaj, ponieważ z naszy m moim pa ństwa gościem pane m prof . Pawłem Dobrowolskim ostatnim razem rozmawia łem zresztą te ż trochę w wielkiej Brytanii w łaściwe Anglii w poprzedn im stulec iu faktu by ło pan ie profesorze dawn o, ale pa n jakąś kartkę dzień dobr y pa ństwu konstruowane wszystk o zapisane, że zeznanie to akurat ma m w głowie wted y Rozwiń » rozmawialiśmy o chyba rycerza kr óla Artur akurat, al e życia, ale już wtedy można, b y powiedzie ć tamte j rozmow y z teg o spotkania n o w łaśnie ewidentnie wy łania si ę taki obra z ty m kraju ludz i spo łeczeństwa jedna k tak i trochę innych t o oczywi ście chodz i w sens ie w łaśnie do doświadczeń historycznych i t d . dlaczeg o symbolem dz isiaj pewnie dla wielu ludzi jest to, że m y mamy k ilogramy oni dale j maj ą funty kamienie m y mam y kilometry na godzinę on i mają m ile na godzinę m y p ijemy przepraszam n ie w iem, al e je żeli już l iterami, a on i tańcami je żdżą bezradno ść jeżdżą po odwrotne j stronie mają inne wtyczk i, a nawet jak niekt órzy m ówią mają inne poczuc ie humor u mają zn a dlaczeg o, stając pytan ie takie, że rozu m pizz ę na kolacj ę też tak FM staw ia, jakbyśmy zaczynal i drogę chyba nas wcze śniej wygonią prosz ę bardz o, więc ja ma m ja si ę nad zastanawiając o d wielu lat dzi ś jakiś przywi ązania do przysp ieszenia zajmuje PiS nie jest za te n cza s ja wiem, dlaczeg o te n te n syste m tak pa n redaktor uj ął i ja odpow iem tak im cytatem traktowany m troch ę, bo nie pami ętam dok ładnie, al e te n brytyjsk i polityk powiedzia ł kilkaset la t mo że w ielka Brytania Anglia wted y mówił nie jes t cz ęścią Europy, al e b łędem było, gdyb y Anglicy n ie wiedzieli c o się po te j drug iej stronie, gdz ie te ż n iezwykle ambitny progra m byc ia siedzenia okrak iem na p łacie jak wiadomo t o n ie wychodzi im t o chore jes t bolesne to wychodzi ła przez 200 lat w ielka Brytania uzyskiwa ła mo żliwość kontrolowan ia sytuacj i kontynentalne j politycznie przy ca łej swe j odr ębności i podkreślają t o odrębne ten drobn y kawa łek wod y, kt óry dzieli wielk ą Brytanię o d reszt y kontynentu okazy możemy dla n ich kanał angielskiej, a n ie, a n ie ani r ęka prawda to te ż jes t znaczące t o taka mała przestrzeń wod y wydaje też ogromne przez 2, bo t o jes t przestrze ń to żsamość, która dz ieli zdecydowanie Brytyjczyków o d reszt y Europy zreszt ą patrzy ła na eksperymen t brytyjski polityczny to znacz y na rozwój brytyjsk iej monarch ii konstytucyjne j z ogromny m zachwytem t o by ła c o do czeg o wi ększość pa ństw europejsk ich chcia łaby dojść nie b ędę rozwija ł, ale francusc y rewolucjoni ści tak naprawdę zacz ęli rewolucję modelem Angie nigdzie doj ść n ie do dyktatur y je śli powiemy komun istycznej, czyli jak o mińskiej, ale do monarchii konstytucyjne j Brytyjczycy byl i wzore m o d polityki począwszy skończywszy na ty m, że wszyscy nagl e zakochali si ę w wy ścigach konnyc h, które wymy ślili Anglicy w osiemnastym w ieku prawd a wszyscy dop iero od, a wi ęc on i dawali nadawal i troch ę tom pewnym zm ianom cyw ilizacyjnym i Europa patrzyła troch ę z zachwyte m troch ę z tak im podziwem, a potem si ę okazała raczej si ę okazuje, że te wszystk ie zm iany, kt óre on i wprowadz ili zostaw rycerz y króla Artura w Instytucie akurat po francusku pan i m ówić t o tuż przy, bo tak dobrych ce n mode l brytyjski cz y mode l byc ia Brytyjczykiem, że tak wypal a w naszyc h oczac h, że t o jest jak wszysc y m ówią Opera mydlana to c o się w te j chwili zawo łań prowadz ą do destrukcj i teg o co mozoln ie budowal i oczywi ście z ich punktu widzenia t o jes t to, że on i odzyskuj ą swoj ą to żsamość wysp iarskim tak by m powiedzia ł koszty teg o uzyskan ia będą dl a n ich jak o dla 1 państw Europejskiego, bo zawsze tak im byli wydaj e si ę bardz o bardz o bolesne prof. Norman Davies, który pewnie wielk ą Brytanię znale źć dobrz e w swojej ksi ążce Europa pisa ł co ś takiego niekt órzy komentatorz y podkreślają z nac iskiem europejsk ie powiązania Wielkiej Brytanii s ą równie n iejednoznaczne jak europejsk ie powi ązania Rosji o d czas u zwycięstwa Normanów po wojn ę stuletnią Królestwa by ło bezustannie zam ieszane w sprawy kontynent u, al e przez wi ększość epok i nowo żytnej Anglicy, gdz ie indziej szukali szczęścia wch łonął wszystk ich s ąsiadów z brytyjskich pop łynęli budowa ć zamorskie imperium odpowiedzia ł 2 rzeczy na Węgrzech zawsz e trafn ie po p ierwsze n ie zgodzę się z ty m, że on i nowożytnym okres ie wypadl i, jakby Europy i zacz ęli się interesowa ć czymś innym, że jest czy te ż innego dojrza łem Toma znaczen ie myślę jedna k n ie dzisiaj mi łościwie nam panująca i pewn ie martwiąc się ca łą rodzin ę kr ólowa Elżbieta drug a ikona Wielkiej Brytanii, a jednocześnie, że tablo idy czyta to co ś z t ą rodziną jest n ie tak prawd a w tym te n mec z brytyjsk i szwankuj e także na ty m pol u, al e kr ólowa Elżbieta drug a pochodz i z rodziny niemieckie t o s ą Niemcy prawd a Saxo kom órki innymi s łowy i pol ityka n iemiecka i byc ie w Niemczech dokładnie w Hanowerze stamt ąd pochodz i by ła cz ęścią to żsamości monarchii brytyjskiej i że nowo żytne on i rodz ina zmieni ła zmieni ła nazw isko na męża, dlatego że niedobrze, b y by ć Niemcem w okolicach pierwszej wojny światowej, cho ć w domu można by ć kr ólowej Wiktorii rozmaw iano po n iemiecku w domu Wiktor tak a pierwsi 2 monarchowie z tej rodziny uległ po ang ielsku m ówi w ogóle natom iast on i bardzo szybk o poczul i si ę jedna k Brytyjczykami dokonali w epoc e nowożytnej, tote ż drug a część, wi ęc po p ierwsze n ie wypadl i z Europy zawsze w n iej byli symbole m jest mo że t o, że w kongres ie wiede ńskim 1 z rozdających był był żart, al e n ikt ta k w europejsk im, rozdaj ąc on i chcieliby w Europie, bo to jest t o c o powiedzia łem, że chcieli mieć wp ływ na kontynent drug ie dokonal i scalenia te j wyspy 88 prof. Davies mówi t o znacz y ju ż wcze śniej podporz ądkowali sob ie Walia to dzisiaj odb ija n a na składach piłki no żnej tak jedyny kra j, kt óry wystawia 4 drużyny no w og óle jakieś szaleństwo tak naprawdę tak, b y Śląsk Wielkopolska miały gra ć w reprezentacj i takie podporz ądkowali si ę wali j e Irlandia weszła w ich orbity pol itycznej za to p łacą dz isiaj, poniewa ż Irlandczyków traktowali gorze j ni ż trzeciorz ędnych obywateli przez wi ększość czas u żart Anglików Irlandczyka s ą tak sam o brutaln e żarty Polaków Rosjan i dokonali porozumienia c o podkre ślam swo imi p ółnocnymi sąsiadami to znaczy z e Szkotami porozumienia t o znaczy t o jes t jedyn a część Wielkiej Brytanii, która wesz ła w skład tejże Wielkiej Brytanii na moc y traktatowego porozumienia, iż o d tego czasu by mówimy UK Zjednoczone królestwo program przedtem by ła Anglia Szkocja Irlandia ma zmaleć t e dosz ło do scaleń co b ędzie dalej, że tak i kolejn y punkt i teraz te n te n moment, kt óry on ma racj ę chyba t o znacz y ja my ślę że obecn ie n ic p łacą troch ę za t o, że za szybk o Stali Brytyjczyka cz y Anglia, przechodz ąc war iant imperialny największego imperium, na d którym n igdy n ie zachodziło, nad którym n igdy n ie zachodziło s łońce co prawda tam mieli ten problem, bo im się w pewny m momencie 1 część poddanych zbuntowała t o s ą dz isiejsi Amerykanie prawd a, ale to by ła część pierwsza druga t o by ła ca ła Azja wszystk im Indie i poczucie brytyjsk iego panowan ia nad światem i poczuc ie byc ia Brytyjczykiem, kt óry si ę urodziło mn iej więcej jest oko ło w łaśnie końca os iemnastego za Wiktorii 19 już by ło triumfuj ący modele m przy ćmiła te n Europejski mode l bycia Anglikiem część si ę Anglikiem, kt óry jes t cz ęścią Europy Europejczykiem, ponieważ w izja się okaza ć wi ększa by ła Anglo i indyjska amerykańska nazwijmy to nawe t jak nawe t jak Amerykanie się zbuntowali t o jedna k wsp ólnota kultur y j ęzyka zosta ła do dz isiaj prawdziwe wybor y Johnson jak odwracaj ą do Europy plecami to dla niego partnerem jest na tra prawda, kt órym opowiada rzeczy, kt óre denerwuj ą większość Anglików jedna k bardz o Boni z Amerykanami to n ie jes t także ka żdy Brytyjczyk go lubi koch a prawd a natomiast stan ie się Brytyjczykiem t o taka h ipoteza sobotn ie poranne niekt óre z nich zostan ie tak bycie stan ie si ę Brytyjczykiem imperialnym Brytyjczykiem zabi ła pewn ą to żsamość Europejską Anglików i i dz isiaj p łacimy za t o rachunek mo żna powiedzie ć historyk nie pow inien by ć moralistą mo żna powiedzieć za t o, że się bardz o się imperialnym pr ędzej czy p óźniej trzeb a zap łacić i w iele innych kraj ów zrobiło alb o rob i albo, al e w łaśnie oni teraz te ż, al e czy w łaśnie t o aż tak ie jest mocn e, że bardz o w ielu Europejczyków dz isiaj drapie si ę po głowie w ie, a niektórzy wyrywaj ą w łosy głowy, bo wie c o wyprawiają tak podzia łem na zm iany jak oglądaliśmy prze z ostatn i ro k pos iedzenia Izby gm in i debat y na temat brex itu to wszyscy mówili ran y polskie myśmy się o d n ich uczyli parlamentaryzm banki i parlamen t brytyjsk i chociażby ze względu, że najstarsz y był dl a na s wszystkich wzorem co się ta m, gdz ie dzi ś ja wiem t o samo w czas ie wakacj i n ie miałem dost ępu do polskiej telewizji c o daje pewien komfor t tak ogromn y i ogl ądałem debat y Izby gmin t o był jednak po sierpień sierpie ń wrzesie ń kiedy, k iedy żądzą staram si ę wybory oszukiwa ł, że ma plan de pote m okazało, że g o nie ma i że dzi ś si ę jedni mog ą powiedzie ć, że to c o si ę dz ieje w te j izbie przechodz i ludzk ie pojęcie, ale s ądzę, że parlament, żebyśmy mieli jasność prawa on i m imo wszystk o zachowal i pewn ą normę stosowan ia prawa zreszt ą parlament okaza ł się taką pe łną ostoj ą rozs ądku wszystk o w por ównaniu z tym zarz ąd zarabiał brytyjskim na s rzeczy on wyrabiał cz y prem ier wyrabia ł natom iast jak powiedzia ł na pocz ątku Opera mydlana na to rzeczywi ście Brytyjczycy sam i mają do ść, bo demonstracj e pod parlamente m p o prawie ka żdej sesj i, dopóki n ie dosz ło do studni s łowa na sobot ę propagacj i parlamentu, którą o n premier ma tak ą Brytanii n o t o jednak demonstracj e pokazują że, że sam i Brytyjczycy przyzwyczajen i do tego, że izba gmin t o jes t Ostoja demokracj i brytyjsk iej demonstrowal i Europejczycy zupełnie strac ili straci rozmowę to c o pa n powiedział na pocz ątku jest s łuszne my śmy się parlamentaryzm u trochę od nich uczyl i oczywiście wszysc y teg o nowoczesnego parlamentaryzm u takiego 19 dwudziestowiecznej n ie mam poj ęcia są tak ie moment y, że ze spo łeczeństwa trac ą tak ie kapita ł rozs ądku oczywi ście czy doprowadz i, bo t o jes t pytan ie przysz łość zawsze czy t o, że oni przychodz ą tak ie jakie ś negatywne katar list ę pos t post kolon ialne imperialne doprowadzi do teg o, że po wyj ściu z z Unii Europejskiej, do kt órej weszli z e strachu przypominają oni weszli, dlateg o że mieli kryzy s, a ich bal i wsp ólnego rynku, że to będzie dl a n ich za s ilne NATO weszli do środka tera z zeszl i wejd ą wejd ą wejdą także s ądzę, że inercja wychodzenia ju ż teraz odgrywa rolę może t o taka by ła dostarczaj ąca troch ę fawel i rzeczywi ście i wszyscy w Europie m ówią niech wyjd ą tylk o problem jest dzi ś się co b ędzie dalej, jak ie s ą mo żliwe kroki mo żna si ę ran o w sobotę scenar iusze tak ie trochę w irtualne rysowa ć powiedział p ierwszy scenariusz to pytan ie cz y Irlandii si ę po łączą, bo t o jes t jakb y natur a tak mam y 22 Irlandię drugie t o jest Szkocja wyjdzie t o jest ta w to w tak im raz ie będziemy pr óbowali odpowied ź na to pytanie prz y następnej okazj i pan pose ł Paweł Dobrowolski Uznam bardz o dzi ękuję Alan wszystk im, którzy pomogl i się przygotowa ć audycj ę też dzi ękuję w imieniu Dominiki Wielowieyski ora z wydawczyni wybor ów w toku Karolina Polski zapraszam na t ę kondycję po informacjach TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTA Z RADIEM TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA