REKLAMA

"Marnowana żywność w skali krajów byłaby trzecim emitentem gazów cieplarnianych" (powtórka)

Święta z Radiem TOK FM
Data emisji:
2020-01-06 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
10:35 min.
Udostępnij:

O tym jak duża jest skala marnowania żywności i jej wpływie na klimat opowiadała Karolina Woźniak z Too Good to Go w rozmowie z Agnieszką Lichnerowicz.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz serdecznie zaprasza m pa ństwa na światopogląd zaczynają ju ż troch ę przygotowawczyc h świąteczne tak listopad jest, ale tak si ę w kulturz e porobi ło, wi ęc b ędziemy szybko du żo i bardz o tymczasowo po śpiesznie kupowa ć pewnie wi ęcej zbliża się tak i bardz o dz iwny dzień zwan e czarny m Piątkiem, w którym jeste śmy kuszen i rozlicznymi ofertami rzeczywi ście c iasto na dobryc h warunkach często uwag a, al e my w Rozwiń » łaśnie o te j kulturz e konsumenck iej o kupowan iu du żą i marnowan iu b ędziemy tera z rozmawia ły Karolina Woźniak ze długu tu g o i pa ństwa gościem o ty m za chwilę dzień dobry dzie ń dobry no w łaśnie to zaczn iemy o d te j żywności pewn ie państwo słyszeliście te liczby, al e chyb a n ie do ść powtarzan ia, że wg r óżnych bada ń, al e powiedzmy, że 13 żywności produkowane j na świecie l ąduje w koszach w Polsce w 42 % t o jes t syste m c o całego wyrzuca ć tyc h wszystkich wyrzuconeg o ca łego jedzenia to s ą warzyw a i owoce jeszcz e raz powtórzę pytan ie oprócz teg o argumentu, o kt órym s łyszymy tak iego moralnego, że u na s jes t za du żo wyrzucam y podcza s gd y ci ągle 800  000 000 ludzi na świecie m a za mało t o tak i argument moralną jes t bardzo dwuznaczn a o n jest prawdz iwy powiąże się uczy ć si ę z organizacj ą systemu społeczno-ekonomiczneg o, ale co jes t problematycznego w tym wyrzucan ie żywności tak naprawdę no t o jes t bardzo dużą grup ę chao s, a je śli chodz i o marnowanie żywności t o m ierzymy si ę z k ilkoma du żymi aspektami przed e wszystkim z a z olbrzymi ą nadprodukcj ę żywności, poniewa ż produkujemy globaln ie żywności dla 12 miliardów ludzi jes t nas jeszcz e troch ę mn iej na szczęście i z kole i mamy proble m g łodu czy ta dystrybucj a te ż bardzo mocn o kulej e, al e na t o trochę nie mam y tak wpływa znaczą mus imy porozmawiać oraz wsp ólnej pol ityki rolnej o kap italizmie o naszyc h tanich ubran iach też r ównież tak dale j, a zdecydowan ie tak no tuta j olbrzym ie problemy systemow e k łaniają się na m tam, które maj ą przyjemność obejrzeć f ilm socjal izm, kt óry przedstaw ia proble m teg o jak ma łe gospodarstw a zostały zmonopolizowa ł prze z w ielkie w ielkie konglomeraty z bardz o się ma w stanac h Zjednoczonych dok ładnie, tak wi ęc t o pokazuje, jakim światem tak naprawdę przychodzi nam si ę mierzy ć na chwil ę obecn ą i tuta j proble m marnowan ia żywności zdecydowan ie jes t ta m pal ące, poniewa ż żywność tak że klimat i marnowan a żywności jes t tak naprawdę trzec im em itentem gazów c ieplarnianych, gdybyśmy byliśmy blisko s łuchali i mieli por ównać do wielko ści pa ństw t o zmarnowan a żywność byłaby trzec im emitentem i plu s to na co warto zwrócić uwag ę, że ta żywność to jes t też 13 wyrzucona na śmieci t o jes t zu życie gleb y z iemi rolne j energ ii w łaśnie prawo s ądy pracy, czyl i zasobów, kt órych s ą bardzo ograniczone, o kt órych cora z bardziej sob ie zdajemy spraw ę z teg o, że nie s ą nieskończone na co jeszcz e pan i zwróciła uwag ę, jeżeli my ślimy na czym poz a b ędziemy pr óbować przekona ć pani b ędzie próba przekonan ia ludz i, że t e nawyki powinni śmy też sami trzeba zacz ąć zmieniać to jest oczy ści t o napi ęcie między moją odpowiedzialno ścią, a odpowiedzialnością systemow ą j a jak sam a trudno jest wziąć na siebie tak du ża odpowiedzialność zmienia ć świat troch ę by śmy oczek iwali o d ustawodawców legislatorów na tyc h, którzy s ą prz y w ładzy, żeby wprowadzal i rozwi ązania promuj ące, a nawet przymuszając jak t o sobie najlepiej z ty m radzi, a t o jes t du że pytanie je śli chodz i o Polskę mamy wprowadzone wprowadzon e przep isy, które zakazuj ą marnowania żywności w sklepac h tera z są sklep y powy żej pow ierzchni 450 m ² z tego ile dobrz e pami ętam natom iast ta docelow o będzie obniżona ta pow ierzchnia do 270, a i sklepy s ą zobowi ązane do podp isania umowy z instytucjami, kt óre t o jedzenie mog ą odebrać, a i t o jest klucz kro k na plus bardz o się z teg o cieszymy natom iast po łowę żywności marnujem y naszyc h domach dokładnie tak połowę żywności marnujem y naszyc h domac h i teg o źródłem teg o marnowania jest t o, że ta żywność stan ia jes t łatwo dost ępna m y te ż prowadz imy bardz o zaj ęte życia mamy tak ie czas y, k iedy każdy si ę sp ieszy zapom inamy o różnych sprawac h czasami n ie zagl ądamy do lod ówki nie ustalamy teg o co mam y id ąc na zakupy jes t po prost u nie przygotowujemy si ę te ż do tych zakupów żyły w kulturz e takie konsumpcj ę jeste śmy ci ągle kuszen i nowy m fajny m ciekawym innych jeste śmy bombardowan i r óżnymi techn ikami zach ęcającymi na s do kupowan ia coraz t o noweg o n ie 23 produktów także t o wszystk o dzia ła, napędzając tak naprawd ę zjaw isko marnowan ia żywności, bo d e fact o jak powiedzia ła marnujemy 13 żywności przez państwo te ż tak, jakby śmy poszl i do sklep u kupić 3 torby żywności i na dzień dobr y wracaj ąc do dom u mo żemy 1 torbę wyrzucić śmieci jest naprawd ę bardz o du żo jedzen ia na 1 z pomysłów to s ą mam y też już t e czas y, w kt órych start -up y szukaj ą rozwiązań i długo t o t u g o proponuje to jest 1 z takich publ ikacji ich na świecie powsta ło k ilka lata pochodz i z Danii i w du żej mierze on a wci ąga przekonuje f irmy, żeby wzi ęły udzia ł w ty m projekcie restauracj ę i t d . tak dalej, kt óry ju ż maj ą żywność podacie tak n ie mogą sprzeda ć aktyw a o mienie to nie jest nasz e dacie t o żywność nadaj ąca si ę do spo życia dobr a dobrej jako ści tuta j chcia łbym sprostować jak d ługo długo dzia łamy tak naprawd ę od 3 lat w Danii powstali śmy 3 lata tem u natom iast w Polsce dzia łamy o d l ipca zar ówno warszaw iak w Krakowie, a dzia łamy tak, że łączymy użytkowników z m iejscami tak imi jak p iekarnie restauracj e hotel e wszędzie tam, gdz ie jes t jedzen ie, a na kon iec dnia te m iejsca mog ą po prostu wystawić t o c o im zostan ie w nasze j apl ikacji, czyl i n p . p iekarnia na kon iec dn ia wrzuc a paczk ę do nasze j aplikacji i ziemi ę odebrać spotkań i to mo że by ć chleb może by ć inne p ieczywo bułki c iastka cokolwiek i t o wszystk o jest dobr y test świeże to wyprodukowane teg o dnia po prostu, gdybyśmy tego n ie kupili najpewn iej wyl ądowałby w kosz u do naszej perspektyw y rozwoju ta ńsza ta k, a paczki, kt óre są wystaw iane w apl ikacji, a s ą ich wartość t o jes t 13 wartości standardowej ju ż dzia ła u żytkownicy, bo kluczowa jes t oczywiście, żeby t o była duża sie ć, żeby n ie trzeba jecha ć na drugi kon iec n p . Warszawy także, żeby co ś zdobyć to znaczy tuta j rozumiem ca ły czas nosiłam u żytkowymi każdy ma cza s ochot ę także dodatkow y wysiłek, choć rzeczywiście to jest kwest ia oszczędności pieni ądze i zn ów etyki a jakie s ą jeszcz e inne pomysły, żeby z tym problemem przymierzy jeszcze tylk o tuta j zupełnie n iekoniecznie muszą to być duże s ieci tak naprawdę w Warszawie m iejsc, w których w, kt órych serwowan e jedzenie jes t bardz o dużo i np. moim osob istym do świadczeniem to, że kiedy pojecha ł do Danii i odpala m aplikacja długu t u go z racji teg o, że dzia łalność tam 3 lata w ni wi ęcej c o 50150 m ta m jes t kilkaset tysi ęcy chyba ludzi z teg o korzysta do 1 000 000 tak i ze, widz ąc tren d, jak i jes t w Polsce my ślę, że bardz o nied ługim czasie t o tak samo takie sam o zagęszczenie b ędzie w naszyc h miastach wiedz ą jeszcz e inne pomysły na n ie marnowan ie żywności, a je śli chodz i o na s zwyk łych śmiertelników tak powiem, a przed łódzkim ograniczać się, ponieważ my te ż bardz o lub imy kupować dużo jes t to fajne jest t o kuszące jes t t o miła lubimy si ę poprawiać humo r zakupam i np. warto te ż na zakupy przygotowanym t o jes t listą zakup ów, żeby sprawdzi ć na pewn o potrzebujem y wszystk iego wart o też kupować troch ę mniej, al e cz ęściej, a dzi ęki tem u un ikniemy sytuacj i cie coś na m się przy terminu ja k ja bym wr óciła do te j kwestii c o mogą zrobić c i u g óry, którzy organizuj ą też nasz e życie społeczne ekonom iczne, żeby wesprze ć t e proces y przed wszystk im dobr e prawo, a we Francji bowiem w łaśnie oni są w awangardz ie tyc h rozwi ązań co nad czym ta m prac y wraca jest bardz o postępowym krajem tej kwestii i ta m si ę tocz ą rozmow y na tema t zamkni ętego ob iegu gospodarki i to si ę wydaje być tak im bardz o dobry m rozwiązaniem może n ie idealnym, ponieważ si ę na pewno nie d a się go zastosowa ć do każdej karać t o jest w ogóle cz y t o znacz y, a zamknięty ob ieg gospodark i poleg a na ty m że, gdyby n ie mamy odpadł, poniewa ż t o c o w gospodarce l iniowej nazwaliby śmy odpade m s łuży jak o początkowy produk t to wyprodukowan ia kolejne j rzeczy, al e rzeczy zepsute już się psuj ą si ę przeterm inowane dok ładnie tak, ale od teg o s ą też kompostu cz y b iogazownie tak że jest spos ób na wykorzystan ie tak naprawdę wszystkiego je śli chodz i o żywność i na ty m rozwoj u prac e legislacyjne dopiero si ę tam toczą si ę tak myśli pani b ędzie myślę, że b ędzie jakaś ustaw a z tego myślę, że tak Francja Francja zdecydowan ie wzi ęła się mocn o za bary z e zm ianami kl imatu i sądzę, że byli śmy bardz o mocn e postanow ienie dotrzyman ia porozumienia parysk iego nome n omen my ślę, że także spraw y marnowania żywności potraktuj ę bardz o poważnie 13 ziemi rolne j prac y ludzk iej energ ii wody i innych zasob ów jes t marnowana i l ąduje na wysyp iskach pa ństwa gościem by ła Karolina Woźniak z t u Gut d ługo bardz o dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTA Z RADIEM TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA