REKLAMA

Ekonomie przyszłości: postkeynesizm na pojutrze

Ekonomie przyszłości
Data emisji:
2020-06-03 15:40
Czas trwania:
01h 43:51 min.
Udostępnij:

Od zarania kapitalizmu kwestia nierówności jest jednym z najbardziej pilnych wyzwań, przed którym stoją społeczeństwa krajów kapitalistycznych. W obecnej pandemii koronawirusa problem nierówności jest zarówno konsekwencją pandemii, z którą będą musieli poradzić sobie politycy, jak również czynnikiem, który przyczynił się do tak głębokiego załamania gospodarki w trakcie pandemii. Skala nierówności majątkowych, dochodowych i zdrowotnych będzie miała decydujący wpływ na to, jak dotkliwy będzie nadchodzący kryzys w najbliższych latach. Rozwiń »

Dlaczego więc mówimy o postkeynesizmie na pojutrze? Pandemia koronawirusa przyczyniła się najprawdopodobniej do najgłębszego globalnego kryzysu gospodarczego od czasów Wielkiej Depresji. Ale już od kilku lat ekonomiści heterodoksyjni, w tym postkeynesiści, ostrzegali przed perspektywą kolejnego kryzysu. Wynika to z tego, że kryzys 2007-08 roku nie spowodował przełomu w sposobie myślenia w ekonomii i polityce gospodarczej. Obecny kryzys jest szansą na przemyślenie naszych systemów gospodarczych od nowa. Właśnie z tego punktu widzenia ważne jest zrozumienie potencjału idei postkeynesowskich na nadchodzące czasy.

Tematem wykładu będzie próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ekonomia postkeynesowska może zaradzić nierównościom i pomóc zbudować bardziej egalitarne społeczeństwo w kontekście pandemii koronawirusa. Główną tezą wystąpienia będzie to, że idee postkeynesowskie są w stanie skutecznie zmniejszyć poziom nierówności w krajach kapitalistycznych, ponieważ postkeynesizm podkreśla strukturalne przyczyny nierówności i przedstawia systemowe rozwiązania dla polityki gospodarczej. Dr Szymborska przedstawi również wyzwania, jakie stoją, jej zdaniem, przed współczesnym ruchem postkeynesowskim i zaproponuje, jak postkeynesizm może się z nimi zmierzyć. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry czas mam się Hanna Szymborska jestem starszym wykładowcą ekonomii na Uniwersytecie rangę instytucji wielka Brytania tematem mojego wykładu jest próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób ekonomię Prostki Soska może zaradzić nierównością i pomóc budować bardziej egalitarne społeczeństwo mają główną tezą jest to, że te wszystkie warszawskie są w stanie skutecznie zmniejszyć poziom nierówności w krajach kapitalistycznych, ponieważ wszystkie nasze podkreśla Rozwiń » strukturalne przyczyny nierówności i przedstawia systemowe rozwiązania dla polityki gospodarczej i powiem również, jakie wyzwania stoją przed współczesnym ruchem post Pieńkowskiej i zaproponują jak wszystkie nasze może się z nimi zmierzyć od zarania kapitalizmu kwestia nierówności jest 1 z najbardziej pilnych wyzwań, przed którym stoją społeczeństwa krajów kapitalistycznych, a w obecnej sytuacji pandemii koronę wirusa problem nierówności jest zarówno konsekwencją pandemii, z którą będą musieli radzić sobie politycy jak również czynnikiem, który przyczynił się do tak głębokiego załamania gospodarki w trakcie pandemii skala nierówności majątkowych dochodowych i zdrowotnych będzie miała decydujący wpływ na to jak dotkliwy będzie nadchodzący kryzys w najbliższych latach, dlaczego więc mówimy o polskim się zmienia pojutrze pandemię rotawirusa przyczyniła się do najprawdopodobniej najgłębszego globalnego kryzysu gospodarczego od czasu wielkiej depresji, ale od kilku lat ekonomiści hetero adopcyjni w tym post 5 liści i ostrzegali przed perspektywą kolejnego kryzysu wynika z tego, że kryzys 20000708. roku nie spowodował przełom w sposobie myślenia ekonomii i polityce gospodarczej 1 w sprzeczności naszych systemów gospodarczych takie jak nierówności w zależności rynku pracy od niestabilnych form zatrudnienia czy nadmierny poziom zadłużenia sektora prywatnego przetrwała kryzys 2007 roku, a nawet została przez niego spotęgowane dodatkowo dominującym paradygmatem ekonomii i polityce gospodarczej, który oparty jest na nowej ekonomii hipisowskiej od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nie zmienił się fundamentami i to właśnie w tym kontekście ważne jest zrozumienie potencję i tej polskiej żydowskiej na nadchodzące czasy obecny kryzys jest szansą na przemyślenie naszych systemów gospodarczych odnowa na podstawie polskiej pismo, aby rozprawić się z nierównościami i innymi sprzecznościami kapitalizmu co wiemy na temat skali obecnego kryzysu związanego z pandemią wstępne dane na temat aktywności gospodarczej w pierwszym kwartale 2020 roku wskazują na głębokie załamanie wzrostu produktu krajowego brutto PKB w krajach zachodnich co więcej po raz pierwszy w historii koszt produkcji przemysłowej w strefie euro spadł oprawie 12% w marcu 2020 co będzie miało znaczące długotrwałe konsekwencje dla bezrobocia z kolei w stanach Zjednoczonych szacuje się, że stopa bezrobocia sięgnęła prawie 15% w kwietniu 2020, przekraczając poprzedni szczyt około 10% czasu kryzysu 2007 roku w związku z tymi tendencjami powszechne są obawy przed deflacją to znaczy spadkiem wartości pieniądza, która sygnalizuje długotrwałe załamanie poziomu popytu ogólnego w gospodarce, aby pobudzić, więc popyt ogólne rządy i banki centralne większości krajów zachodnich zareagował wprowadzeniem ekspansywnych działań polityki gospodarczej w formie patrzy fiskalnych i obniżenia stóp procentowych i masę masowego wykupywania aktywów w tej sytuacji, jaką rolę odgrywa w myśl ekonomiczna w zrozumieniu skali obecnego kryzysu sposób w jaki ekonomiści interpretują przyczyny kryzysu będzie miał głębokie znaczenie dla długotrwałego kształtu polityki gospodarczej, która ma bezpośredni wpływ na jakość naszego życia wg dominującego paradygmatu ekonomii głównego nurtu pandemię corolla wirusa to eks agent siak egzogenne szok, który tymczasowo wyprowadzić gospodarkę z długoterminowej równowagi, ponieważ nieco nie jest związane ze strukturami i działaniem samej gospodarki to jest perspektywa com ekonomia głównego i widzimy nas, lecz przykład prognoz banku Anglii to czy dotyczących potencjalnych zmian PKB i stopie bezrobocia w wielkiej Brytanii na skutek Mandeli prognozy te oparte są tzw. modele te ige, które są czołowym narzędziem analitycznym makroekonomii głównego nurtu, a wg tych projekcji załamanie PKB i wzrost stopy bezrobocia będą tylko przejściowe, a w długim okresie aktywność gospodarcza powrócić do swojego naturalnego poziomu, ale spójrzmy na wykres PKB po lewej stronie, a konkretnie na to jak dane zmieniają się w czasie kryzysu 2007 roku widzimy, że w 2008 roku poziom PKB spadł i jeżeli doprowadzilibyśmy prostą linię trendu od poziomu PKB zaobserwowanego pomiędzy 2001 ósmy rokiem co zauważyli myślę, że poziom PKB, który widzimy call 2008 roku jest trwale niższym poziomie niż linia trendu, która byłaby przedłużeniem poziomu od 20000108. roku pokazuje to, że pomimo regeneracji gospodarki po kryzysie 2007 roku to długotrwały trend PKB nie powrócił do swojego poprzednika poziom kryzys spowodował trwałe obniżenie aktywności gospodarczej w tym kontekście uważam, że polskie rasizm oferuje bardziej spostrzegawczy analizę środek kryzysu Korona wirus nie jest pierwotną przyczyną naszych obecnych problemu, a zaledwie ich katalizatorem kryzys ma źródła systemowe to znaczy spowodowany został o tym, że od wielu lat aktywności gospodarczej krajów kapitalistycznych opiera się na chwiejnych fundamentach długotrwałych nierówności komunalnego wzrostu realnej płacy średniej, a jego realizacji rynku i nadmiernego zadłużenia sektora prywatnego fundamentami ekonomii polskim Sławski jest założenie, że w gospodarce zawsze panuje niepewność, a pieniądz system finansowy mają ciągły wpływ na realną aktywność gospodarczą ważnymi polskiej na Sławskim myślicielami na temat kryzysu są Michał Kalecki i amerykański ekonomista Heiner męski co prawda ciężko sklasyfikować Kaleckiego jako polskiej histo, gdyż jego teoria cykli koniunkturalnych powstała równocześnie z teorią końca, a nawet wcześniej natomiast tezy Kaczyńskiego są na tyle ważne w Polskim wąskim rozumieniu kryzysu, że tak mi się, że bardziej trafną nazwą współczesnego ruchu polskiej Masłowskiego byłby właśnie post Kalecki dlatego, że to właśnie Kalecki potwierdza podkreślił nierówny podział dochodu Narodowego pomiędzy robotników i kapitalistów jako uznał przyczynę załamanie inwestycji i Kopyto ogólnego w gospodarce, prowadząc do kryzysu z kolei chamem męski w swojej hipotezie niestabilności finansowej pokazał, że kryzysy rodzą się z nadmiernego zadłużenia sektora prywatnego, który wynika z optymizmu inwestorów czasach stabilnego wzrostu gospodarczego stabilność głodzi kryzys, gdy przedsiębiorstwa są zbyt zadłużone w każdy najmniejszy szok np. tak jak Banderia spowoduje spiralę bankructw spadek inwestycji wzrost bezrobocie, powodując kryzys dodatkowo skala kryzysu nasili się jeśli siła robocza nie ma wystarczająco wysokich dochodów, aby podtrzymać popyt ogólnie, a to niestety odzwierciedla naszą obecną sytuacji oczywiście jest jeszcze za wcześnie, aby sformułować szczegółowe tezy na temat konkretnych mechanizmu, poprzez które pandemia przyczyniła się do kart głębokiego załamania gospodarki dane, które potrzebne są do takich analiz nie będą dostępne przez pewien czas dlatego właśnie warto mówić o polskim rasizmie na pojutrze idea Polski szef MON na temat źródeł kryzysu, które są systemowe stanowią najlepszą szkołę wyjście, aby zrozumieć kryzys skoro na wirusa i aby zbudować bardziej odporną gospodarką opady czy pandemia może przyczynić się, więc do tego, że nasza gospodarka stanie się bardziej egalitarne i komentatorów głosi, że koronę wirus jest wielkim wyrównywać pozornie zaraża wszystkich ludzi bez względu na wysokości dochodów trzymając, ale moim zdaniem Korona już niczego nie wyrównuje wręcz przeciwnie pandemia wyłuszczył istniejące nierówności społeczne i przyczyniła się do ich zgłębienia pracownicę na Nisko płatnych stanowiskach są bardziej narażeni na infekcję, bo nie mają możliwości pracy zdalnej i mają również większe prawdopodobieństwo zwolnienia są również dowody, że zakaz wychodzenia z domu przyczyniły się do wzrostu przemocy domowej wobec kobiet oraz zwiększeniu ilości obowiązków domowych wykonywanych przez kobiety kobiety stanowią też większość pracowników służby zdrowia i są w związku z tym bardziej narażone na sekcję dodatkowo Wielkiej Brytanii i w stanach Zjednoczonych są dowody, że pandemia większym stopniu dotyka mniejszości etniczne niż ludzi ja z powodu m.in. ograniczonego ograniczonego dostępu do systemu opieki zdrowotnej przez mniejszości etniczne w mniejszej liczby wykonywanych testów na ochronę wirusa nawet pomimo symptomów i większego prawdopodobieństwa zatrudnienia Nisko płatne stanowiska Korona wirus okaże, więc strukturalne systemowe przyczyny nierówności, których ekonomia głównego nurtu nie potrafi wytłumaczyć, ponieważ skupia się one różnicy pamiętna różnica pomiędzy indywidualnymi jednostkami w gospodarce mając korzenie w nocy Kaleckiego polskiej nasze jest w stanie wytłumaczyć jak takie systemowe nierówności powstaną z wyników funkcjonowania samej gospodarki kapitalistycznej, które skutkuje nierównym podziałem władzy w społeczeństwie polskim rasizmem proponuje również systemowe rozwiązanie dla polityki gospodarczej takie jak zwiększona rola inwestycji państwowych gospodarkę i usługi publiczne, które stawiają na pierwszym miejscu jakość życia w społeczeństwie stanowi to wyraźny kontrast dla zaleceń dominującego paradygmatu ekonomii głównego nurtu, które jako priorytet polityki gospodarczej stawiają utrzymanie stabilności cen i zarządzanie oczekiwaniami podmiot gospodarczy poprzez minimalną interwencję państwa mechanizmy rynkowe polskiej są wąskie podejście jest, więc wyjątkowo ważne, aby zapobiec zbyt długiego kryzysowi i aby uniknąć błędów polityki gospodarczej, które zostały popełnia wielu krajach po kryzysie 2007 roku, który to związane są z polityką zaciskania pasa, aby podsumować swoją wypowiedź chciałem podjąć się krótkiej refleksji nad tym z jakimi wyzwaniami musi zmierzyć się współczesnego polskiego Ossowski, aby stanowić skuteczną alternatywę dla ekonomii głównego nurtu komendy po pierwsze, aby wiarygodnie stawić czoła nierównością kostkę mężczyzna musi stać się bardziej otwarty dla ekonomistek jak również dla ekonomistów pochodzących z mniejszości etnicznych, a obecnie uważam, że rów polskiej Ossowski zdominowany jest przez badania naukowe białych mężczyzn po drugie, uważam, że Polski nasi powinien przyznać kolonialne źródła w stalowni ekonomi i starać się być bardziej otwartym na badania naukowe pochodzące z globalnego w połowie po trzecie prawdziwie skuteczna analiza systemowych przyczyn nierówności wymaga moim zdaniem odejścia od sztywnego podziału ekonomii na makro i kraj ekonomii i integrowania tych 2 poziomów analitycznych polskiej myśli, że powinien też podtrzymać dialog z innymi dziedzinami ekonomika produkcyjnej, a zwłaszcza ze starą ekonomię instytucjonalną ekonomią feministyczną ekonomią polityczną i ekonomią społeczną jak również z innymi dyscyplinami na społecznym, podejmując się wyzwań polskiej myśli z stanowić będzie prawdziwą myśl ekonomiczną na pojutrze bardzo dziękuję, że pewnego można wykonać tylko Polska witam serdecznie dzięki wynajmowi małym krajem trzecim już było w spotkaniu i ekonomiczności w trybie online mogą, by ochronić pandemię będziemy się tym, który potykać do końca wyczekiwaną na pewno mamy sporo osób dlatego najpierw pan pamięta główną tego pieniądza to jest ten błąd, który wykonuje właśnie w 2 wojny mam nadzieję, że powtórzymy spotkania z możliwą bliżej nieokreślonej przyszłości mówił w miarę szybko dzisiaj natomiast mocno dał i dyskusji zaproponowano symboliką nową szkołą wynikającymi z chwilą wysłuchaniu chciałaby oczywiście wykładowcę, bo tylko część winy pojutrze w jakimś sensie tanią wykład, którego temat nawiązujemy jakimś sensie Rygi pewne wątki pojawiły się już poszedł nad końcowym tylko wysoki pierwotny pan taki, żeby pana, bo pokazowi koni widniały słowa jej, żebyśmy dyskutowali człowiek przez granie, ale muzycy zdobywają dołączyli dzielić te 2 składy, bo tylko wykupować tylko dzięki równości, ale szerzej właśnie okres jak udawany, które wykonują od wyborców propozycjami i 5, który po raz kolejny mamy okazje, które do kryzysu, który po raz kolejny nowy ośrodek opolanka my wszyscy dramatyczny bardzo aktualizuje jedno pytanie wzór tak jak powiedział w układzie Malborka i 5, mimo że pojawił bardzo szeroki jak szeroko dla potrzeb 78910 ewidentnie widzieliśmy taką z zainteresowaniem twórczością dzielnica, jaki okres, kiedy operetki kraje takie rozmowy z punktu widzenia ekonomii głównego nurtu mają konny zestaw główną barierę krytycznie ekonomiści jak też liczy po równo powołaliśmy wojewódzkiego ten niestety poza tym, że doszło do pewnej zmiany w ramach debaty ekonomicznej pojawił się w pewnych rzeczy wcześniej były ewidentnie jest głównym, czyli obecnie literatury w roku jak funkcjonują zupełnie nowy specjalnie na koniec, bo polityk ekonomicznych społecznych finansowych wykazywanych w projektowanym no i tego modelu globalizacji nie wie, kiedy tortury, którym 7 nowych dań palce światów 2 rzeczy trudno spróbujemy pokazać się bowiem po siódmego mecz dlatego apeluję do takich wyroków, ale dzisiaj jej było raczej zaostrzenie kursu, który od, kiedy będę rywalizował pan ma niewielki lekami natomiast dzisiejsza sytuacja wyzwanie zdecydowanie dokłada do dobrego poprzedniego, kiedy kolejne Energy mówieniu widzimy ponad 1 odpowie wybierali się takiego propozycja odczytania po pierwsze, dzięki jego natury perspektywy Popiel będzie wybudowane po sekcji apetyt na wyniki, które planują wdzięczności było robienie dzięki temu będzie szczególnie atrakcyjnej wagowo do Lecha, bo bardzo Invest in wody na końcówkę tego wykładu handel Motycz, jakie będzie tylko dzisiaj biorę tylko, w którą on też dramatycznie wyprowadzać wymontowano ja będąc na wydarzenia mamy do czynienia czy Zjednoczone wyzbyły sprawiedliwości niewykluczone, że wniosek o dostępności 1 z bloków reklamowych, które w tej sytuacji pan publicznej jawność jeszcze większą presją nie tylko polityczną polityczną takie popisy komików wygrywa ten nie zostanie wydane wynik polityki liberalnych idei rząd powinien albo jeszcze do wywarcia, próbując trafić do kapitału to jest ewidentnie jest przykład tego jak ja pytam rozwiązania mogą być mogą być dla nas szerzej państwo jak dyskusja skupia jest tylko kwestią akademicką jak najbardziej dla nas dotyczącą norm kreowania polityki ekonomicznej polskiego czy też jego nową ekonomię polityczną powiązania między wielką gospodarką ekonomią i ładną klasową, gdzie rosną priorytety wymowa polityczna właściwie ogrodzenia drogi powiatowe centrum dziś spotkanie, które już dziękujemy jednak rozszalał się od kiedy wysoka forma na sumieniu wierzycielowi od długości prawie jak należy odpowiedzieć sobie odpowiedzieć na Legię do tej pory istniały mocno filmowej, ale przed chemią 7% terenów będzie dobry wybór e-papierosy czy pytanie ile jest konieczne też wykłady wnętrze, które można w kilku Polska będzie głównym przedmiotem umowy na pewno dziękuję Andrzejowi pytania o punkty przewagi kończymy projekt prowadzony, a ponieważ, gdy pewien, że pierwsza głos obywatelom tylko przypomnieć, że technika i mamy dyskusję prowadzimy oznaczać jednak nie, zadając pytania pytanie, jaką się mógł kierować jest na Wschodzie i czytać czytać wyłącznie w Norwegii Anders Borg kwestie i będzie odpowiednio do połowy lutego 2 tys złotych, gdyż wydaje problem kiedy dotyczą całości już taki rolnik dziękuję bardzo, drogiego i Michał Kalecki się tym publicznie i siódmego roku odnotuje, że udział pensji wychodzi zmniejszyć zależność siła rynkowa w polityce emocje niedawno 1 stanowi David autor był autorem w efekcie identyczne wnioski z tego meczu, żeby przesunąć dochód w tym pracy niż nierówności to właśnie musimy się późno dochodzący przywrócić ograniczeń na rynku w przypadku produktów o 1 jak klub w kilku przypadkowych desek konkurent i naprawy najpierw upewnić się czym nie słychać zobowiązał rząd dobrze po drugie, chciałem na początek podziękować Przemkowi i organizatorom za pierwsze 7 stworzenie tak ważnej Platformy, jeżeli chodzi o o ekonomię przyszłości, zwłaszcza w kontekście tego jak dynamicznie zmienia się sytuację od Korony wirusa po problemy, które widzimy przez ostatni tydzień w stanach Zjednoczonych, ale to przecież jest widoczna na całym świecie protesty dzisiaj jest przecież ten tzw. Flak odczuć tej jest bardzo ważne, że możemy mieć właśnie takie takie rozmowy, że mamy możliwość prowadzenia tych rozmów i uczenia się od siebie nawzajem rozmowy z wprowadzenia tych banków przez parę tygodni i bardzo się cieszę, że mogę być częścią tej tego cyklu tej dzisiejszej dyskusji po drugie, chciałem po trzecie już teraz odpowiedzieć na na pytanie, a UOP-u Bukowskiego, a więc bardzo jest ciekawy ciekawy punkt widzenia, ponieważ wielu ekonomistów, którzy uważają siebie pewnie nie zamieni strój mowy, ale za też pewnie nie nie zupełnie atrakcyjny, ale gdzieś pomiędzy np. Joseph Stiglitz czy tylko Smętek, którzy już byli wspomniany przez Przemka mają, zwłaszcza z tych liczb ma bardzo podobny punkt widzenia mojej zmarłej w moim rozumieniu jego badań to znaczy problemem kapitalizmu jest to, że nie ma wystarczająco przejrzyste wystarczająco sprawiedliwej konkurencji w sektorze biznesowym i nie pytanie, które nasuwa się zarówno z perspektywy polskiej żydowskiej, jaki bez mojej osobistej refleksji na temat tego co dzieje się obecnie tego, jaka jest interpretacja myśli ekonomicznej, jeżeli chodzi o rolę konkurencji UE, by w gospodarce jest pytanie o jakiej konkurencji mówimy i jaka konkurencja ma miejsce w teorii jak konkurencja jest naprawdę w sektorze przemysłowym w różnych sektorach gospodarki rur w różnych firmach różne różnych rynkach, więc wracając do kwestii postkomunizmu konkretnie tego jak i jaki jest ich oglądane w kwestii konkurencji, a oczywiście mato swoje źródła w tym, o czym pisał Kalecki jego teoria wieko pracę kwestia monopolizacji tego stopnia monopolizacji jest kluczową kluczowy charakter kluczową kwestią systemów kapitalistyczny i praca w badaniach Kaleckiego jego zdaniem realna konkurencja w systemach kapitalistycznych jest konkurencją niedoskonałą ex im efekt Competition po angielsku co stanowi kontrast dla rodzaju konkurencji, jaki widzimy w modelach ekonomicznych spłaszcza modelach ekonomii głównego nurtu, która opiera się zazwyczaj o Eco o konkurencję doskonałą czy Perfect komplet 10 czym różni się konkurencja doskonała niedoskonały, żeby szybko przypomnieć słuchaczem w konkurencji doskonałej założone jest, że jest bardzo dużo firm i żadna firmy na rynku nie ma wystarczającej siły, aby kształtować ceny produktów, aby wg poglądu, który głosi Eko konkurencję niedoskonałe impet Competition firmy mają wpływ na to, jakie ceny, jakie są ceny ich produktu co myślę dla kogoś, kto nie jest ekonomistą to pojęcie konkurencji doskonałej ma dość małe mały związek z rzeczywistością i bardzo jest ciekawe, że wykonamy jesteśmy w stanie z naszych badań naszych dyskusjach trzymać się założeń, które są tak dalekie od doświadczeń większości rynków, które obserwujemy analizujemy na co dzień po oczywiście pewne rynki mogą charakteryzować się czymś co przypomina konkurencję doskonałą np. te np. rynki żywności, ale oczywiście też jest nie jest Sol regułą raczej czy to będą wyjątki od reguły rynki które, które zbliżone są swoją strukturę do tych założeń konkurencji doskonały, a także ważne ważne jest, jeżeli chodzi o potknięcie zmieni ich poglądy podobne konkurencje jest to, że polskie sieci zakładają istnienie konkurencji niedoskonały co ma znaczenie dla dlatego w jaki sposób widzimy podział dochodu Narodowego pomiędzy pracowników i kapitalistów, jeżeli chodzi o czy o to czy zwiększenie konkurencji czy ulepszenie konkurencji miałoby mam potencjał, aby przesunąć część tego dochodu Narodowego w stronę siły roboczej, a uważam, że z punktu widzenia polskiej jest mu nie ma to niema to bardzo pozytywne perspektywy, jeżeli chodzi o cel polityki gospodarczej z tego właśnie punktu widzenia, że relacje gospodarcze pomiędzy różnymi podmiotami podmiotami gospodarczymi pomiędzy firmami ich pracownikami pomiędzy różnymi rodzajami pracowników firmy to znaczy menedżerów czy aktywny pracowników najmniej zarabiających także tych różnych płaszczyznach firmie pomiędzy firmami pomiędzy różnymi podmiotami podmiotami w gospodarce to co kostkę wszyscy podkreślają biorąc oczywiście inspirację z Marksa jest z ze szkoleń marksistowskiej jest nierówny podział siły i ponieważ ten nierówny podział siły nierówny wpływ, który prawo pracownicy mają względem np. menedżerów czy właścicieli firm czy innych podmiotów gospodarczych, które tak jak set 3 Hodges przepraszam za to, że nie nie pamiętam polskiego słownictwa się Holder oni mają na faktyczną władzę, jeżeli chodzi o to co dzieje się w firmach jak jest model firm w jaki sposób firmy funkcjonują jak, jaka jest jak jest cel istnienia różnych firm to jest bardzo ważna grupa podmiotów gospodarczych także z tego punktu widzenia, jaką politykę gospodarczą możemy przedyskutować, jakie konkretne, jakiego żadne zasady musiały być wprowadzone, aby upewnić się, że zwiększenie konkurencji, a w takim zwykłym znaczeniu tego słowa już nie mówiącą o konkurencji doskonały niedoskonały w jaki sposób to prawo musiałby być wprowadzone był zadbać o to, że te nierówne nierówny rozkład sił pomiędzy różne różne podmioty gospodarcze nie jest podzielany to to jest pierwsza kwestia druga kwestia, żeby dokończyć dyskusję kwestie konkurencji i powrócić do, a do tego, o czym mówiłem na samym początku to znaczy do reszty styk ulica wieko jego badania jego poglądy na temat konkurencji roli konkurencji i krytyki, którą myślę po 56 model często kierują pod względem tego kwestii konkurencji czy zwiększenie konkurencji może pomoc nierówność może zaradzić nierównością bardzo jest jasne i ciekawy przykład tego co działo się tuż przed kryzysem 2007 roku, a konkretnie mam namyśli to co działo się na rynkach finansowych w stanach Zjednoczonych i ekspansja tak tego tzw. z premią względem UE, czyli to jest udzielanie kredytu osobom, które miały bardzo niski bardzo niską zdolność kredytową i które przez dekady przed lat przed zmianami 92 połowa lat dziewięćdziesiątych początek 2001. wieku te osoby takie były zazwyczaj osoby z mniejszości etnicznych kobiety czy czy tzw. milenialsi tak osoby, które na początku 2001. wieku miały tam po 2020 parę lat osoby urodzone w latach osiemdziesiątych około około lat osiemdziesiątych te osoby też ma związek z nierównościami systemowymi myśli możemy powrócić do tej kwestii troszkę później przed przed TM powstaniem tego sam problem, gdy przed deregulacją systemów finansowych, które miały miejsce w latach osiemdziesiątych nie miały dostępu do do kredytów hipotecznych np. czy rodzaj kredytu jaki, jaki mieli był bardzo bardzo bardzo bardzo wysokich kosztach wysokie odsetki i najczęściej właśnie, a więc my byśmy przykład osób z mniejszości etnicznych po prostu nie miały dostępu do kredytu co ma oczywiście znaczenie na dla jakości życia dla inwestycji powiedzmy edukację czy, a dostęp do do systemu opieki zdrowotnej, bo pamiętajmy, że w stanach Zjednoczonych oczywiście te kwestie nie są nie są kwestie w kwestii publicznej bardzo często dostęp do kredytu ma właśnie znaczenie, jakie perspektywy stoją przed przed przed przed jednostką przed rodziną w sytuacji zwiększenia konkurencji możemy możemy interpretować co stało się przed kryzysem 2007 roku jako właśnie taki eksperyment, ponieważ deregulacja systemu finansowych i powstanie tej tego całego rynku kredytowego dla kredytobiorców o bardzo niskich zarobkach ci set krem Borys można, by interpretować jako właśnie zwiększenie konkurencji, bo nagle mamy, więc coraz więcej AM kredytodawców mamy więcej instytucji finansowych bankowych niebem nie też nie bankowych zasiadł bank z UE które, które mogły udzielać kredyty takie kredyty chwilówki tak dalej, ale wiemy bardzo dobrze w tym czasie skończyło mam nadzieję, że bez, o czym mówię i ma, że będziecie państwo ten związek pomiędzy tym jak teoria przedstawia potencjał konkurencji i zwiększenie konkurencyjności w danej sferze danym rynku przed 2007 rokiem wydawałoby się może, że faktycznie coraz więcej osób, które wcześniej nie miała dostępu do do kredytu dołącz do kredytów hipotecznych ma teraz dostęp do tych SAP Crime kredyt w SAP projekt i może np. stać stać właścicielami domu, ponieważ mają teraz dostęp do kredytu dzięki tej innowacyjności finansowej deregulacji sektora finansowego większej konkurencji natomiast po 2007 roku osoby kredytobiorcy subprime byli pierwszymi, którzy stracili, ponieważ w momencie, kiedy nie mieli nie mieli wystarczających środków, żeby spłacić kredyt rodziło to bardzo falę bankructw i UE też fakt orzeczeń, jakby banki, które w przypadku niezdolności spłaty kredytu wtedy odbierały domy osobom, które miały wcześniej udzielone kredyty subprime i są dowody na to, że nawet kilka lat po kryzysie osoby, które były, zwłaszcza mniejszości etnicznych natomiast ogólnie ci kredytobiorcy za projekt w zasadzie nie odczuli tej generacji gospodarki i to odbija się w tym co widzimy dzisiaj w tym, jakie są nierówności związane z kryzysem pandemii i UE myślę biorąc ten przykład deregulacji finansowej i kredytów subprime, że są pewne ograniczenia tego w jaki sposób konkurencja i zwiększenie konkurencji w rzeczywistości, jakie może dać skutki IIF w związku z tym dlatego ważne jest bardzo analiza systemowa i analiza opierająca się właśnie na nas na zrozumieniu też nie tego nierównego nie tylko podziału dochodu Narodowego, ale też tego nierównego rozłożenie sił pomiędzy różne podmioty gospodarcze dziękuję panie wykonujące tę czy zatem tej, ale za to demokratyzacja dla firma ma większe znaczenie dla zmniejszenia trudności w stan konkretnego ma na ten cel prace w firmach myślę, że w punkt widzenia ekonomii polskiej żydowskiej jest to bardzo ważny też myślę musimy zastanowić się czym czy rozumiemy demokratyzacji przez co rozumiemy przez demokratyzację dla mnie demokratyzacja oznacza to, że pracownicy mają po pierwsze, większy wpływ na to co dzieje się w firmie, ale też jest dla mnie coś szerszego szersze pojęcie pracownicy, którzy powiedzmy, którzy wynagradzani są współmierne do tego do wartości pracy i wspólnie przynajmniej mające ten tzw. największą część po angielsku to nie jest płaca minimalna, ale coś więcej jest musiałbym sprawdzić w jaki sposób jest tłumaczone na język Polski natomiast ważne jest wynagrodzenie dla demokracji demokratyzacji firm moim zdaniem ważne tak jak jest tak jak mówiłam jest nie tylko to, że pracownicy mają więcej, a więcej głosów firmie, ale też właśnie ich pracę wynagradzana jest godny co moim zdaniem w 2 tych 2 tych aspektach obecnie model takiej firmy korporacje kapitalistycznej niestety nie nie jest taki jak jak mógł być powinien być, aby zwiększyć się podział dochodu Narodowego w stronę siły roboczej, jeżeli chodzi o od zaraz zgody społecznej oraz na pytanie demokratyzację pracy w firmach moim zdaniem ma większe znaczenie dla zmniejszenia nierówności ponieważ, a jest to jest coś co celuje właśnie te struktury te strukturalne nierówności zastanawiam się czy warto jest przypomnieć słuchaczom uczestnikom co rozumiem przez strukturalny nierówności, a myślę, że to były wspomniane wykładzie, ale nawiążę do tego, o czym mówiłem przed chwilą, a więc strukturalny nierówności dla mnie są i dla rozumienia ekonomii podkręca polskiej i też myślę o ekonomii instytucjonalnej związane są działaniem samej gospodarki to znaczenie nie z tym, jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi np. wg ekonomii głównego nurtu 1 z głównych przyczyn nierówności są różnice w kapitale ludzkim, by w edukacji w doświadczeniu umiejętnościach, a dla polskiej i rencistów oczywiście kapitał ludzki jest ważnym pojęciem natomiast nie jest to nie jest to jakby te te główna przyczyna nierówności, które obserwujemy system kapitalistyczny dla Polski jest to tak jak już wspominałem w tym momencie nawiążę do tego co mówiłem wcześniej tym PE to po urodzeniu przyczyną nierówności w systemach kapitalistyczny jest właśnie ten nierówna nierówny rozkład siły pomiędzy podmioty gospodarcze, zwłaszcza pomiędzy siłę roboczą i kapitalistów czy kapitał ogólnie i jeżeli myślimy o tym w jaki sposób moglibyśmy zwiększyć demokratyzację firma moim zdaniem właśnie dlatego mówię, że to celuje w punkt sedno tych strukturalnych nierówności, bo zmienia to sposób nie zmienia właśnie ten rozkład sił firmie i pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi, ponieważ daje pracownikom więcej głosów, jeżeli chodzi o to w jaki sposób firma oferuje jak też jaki, jakie są cele istnienia firmy czy celem istnienia firmy jest zysk dla dla rady nadzorczej czy celem firmy jest wsparcie społeczeństwa myślę, że oczywiście trudno jest generalizować, że uogólniać, że jedne, że 1 rodzaj modelu biznesowego będzie właściwy dla każdej firmy dla każdego sektora natomiast, jeżeli myślimy o sposobie zmian w procesie zmian, a nie tylko o tym co chcemy osiągnąć demokratyzacja miałaby bardzo duże znaczenie napomknął na chwilę być na temat z firm spółdzielczych, bo parę dni temu widziałem bardzo ciekawe wideo, które było przez ARR oto międzynarodową organizację pracy niestety zamieszczony w mediach społecznościowych, gdzie podkreślali oni jak ważne jest trolle firmy spółdzielczych czy mam namyśli angielską kooperatyw w w czasach kryzysu i myślę, że obecny w kontekście zwiększenie głosu pracowników czy nawet zmiany sposobu w jaki poszczególne firmy operują, aby włączyć pracowników swoje struktury decydowania od organizacji o firmach jest kluczowe do tego, żeby zbudować coś lepszego po pandemii czy był też powiem szczerze mówiąc po pandemii nawet, słuchając samej siebie wykładzie troszkę się zapalić żarówkę, dlatego że w, którym momencie możemy mówić o czasie popędem czy obecnie jest już po czekają od wielu wielu krajom tutaj w wielkiej Brytanii nastawienie rządu jest taka, że jesteśmy w zasadzie już po czy możemy mówić o czy wino czy powrócimy do normalności czym jest nowa normalność także to co będzie po pandemii, a co jest w trakcie pana ministra taką szary szary szary szarą strefą myślę, że zarówno w trakcie pandę, jakie po pandemii demokratyzacja firm miałaby bardzo duże znaczenie dziękuję, bo w jego człowieczeństwie łupy w odpowiedzi na pytanie, gdzie rytualnie tej wydaje się człowieka i próbują dowiedzieć się po siła racji, lecz pojawiać wypowiedzi naszych gości właśnie ma szansę na wszystko pójdzie regulacji siły, gdzie szukać w odpowiedzi dolną musi też słuszne rozwiązanie na rządzących gospodarką i polityczną, ale w planie innymi globalnymi i panikę, by te efekty no i demokratyzacji stosunków pracy, czyli np. zatrudnić też większej regulacji zatrudnienia i większe emerytury napraw dodatkowego jest jak świat w odpowiedzi na pytanie kim będziemy się podoba wysoka pozycja to z punktu widzenia wszystkich wyborów strategicznych, które są dzisiaj rządy, bo kredyt kredyt autentycznej wystaw w tym w szczególności wymaga się odpowiednio pytanie czy angażować się bardziej politykę społeczną socjalną oczywiście prezydent dziękuję programy ciało drugie złoto najlepiej nierówności wydatki na wypłacie czy raczej dokonywać się reformą polityki ekonomicznej zamiast być kwestia istotna dlatego moje pytanie, kiedy chciałbym bardzo, bo rzeczywiście był już łapią prawie 4% wyższe ludzie mają po taką tendencję do myślenia Polaków polityki ekonomicznej dzięki specjalnym bardzo dziękuję, więc być może wzbudza temu kontrowersje lub Lubnie moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak reforma czy polityka gospodarcza, która nie ma podtekstu społecznego i tak samo polityka socjalna ma jest jednocześnie mam sobie korzenie w gospodarce także dla mnie każda nawet, zwłaszcza z punktu widzenia polityki gospodarczej polityki fiskalnej pieniężnej moim zdaniem nie można rozłączyć tego pojęcia od polityki polityki socjalnej polityki społecznej, jeżeli chodzi o samą ideę tej polityki cel czy metody w jaki sposób polis, jakie są cele tej polityki gospodarczej i w jaki sposób polityka gospodarcza operuje, jakie efekty, jeżeli chodzi o takie techniczne rozróżnienie to faktycznie możemy możemy zaobserwować bardzo jasny jasny podział tego, jakie są priorytety rządzących i również, jakie są priorytety ekonomistów i tego co, o czym mówię ekonomia głównego nurtu, więc jeżeli chodzi o oto rozróżnienie to wciąga tak w połowie podsumować swoją wypowiedzią było jasne, skąd startuje więc, by ideologicznie uważam, że te 2 pojęcia polityka gospodarcza i polityka socjalne są bardzo silnie związane są jedne są 2 stronami tej samej monety, ale oczywiście, jeżeli chodzi o same metody polityki to oczywiście rozróżniamy pomiędzy pomiędzy pory np. polityką gospodarczą w formie tego luzowania ilościowego, a polityką socjalną, która np. ma formę zwiększenia dotacji dla osób bezrobotnych czy zwiększenie wydatków na służby zdrowia także możemy jest rozróżnienie, jeżeli chodzi o oto jakie szanse stają przed nami co obserwujemy teraz i co obserwowaliśmy parę lat temu w odpowiedzi na na kryzys 2007 roku mówiąc pokrótce oczywiście efekty tego kryzysu czy my do dziś także ciężko mówić o tym, że kryzys zakończył się 2007 roku raczej to jest czy też rozpoczął się 2007 roku jest to jest taki punkt odniesienia dla mi jest bardzo bardzo ciekawy kontrast, który możemy SN okres możemy pomyśleć ponieważ, jeżeli chodzi o nasze podejście o nasze mówię o takie nawet popularnym rozumieniu tego czym jest dług publiczny, jaka ze strony państwa w gospodarce mamy mamy bardzo inną perspektywę tego co stało się w 2007 roku, a to ten wybór, przed którym stajemy dzisiaj przed 2007 rokiem poziom zadłużenia, jeżeli chodzi o poziom zadłużenia państwa względem poziomu PKB był oczywiście na poziomie, który systematycznie wzrastał natomiast ten taki ogromny skok w tym poziomie długu zadłużenia publicznego względem PKB zaobserwowaliśmy w odpowiedzi na kryzys 2007 roku głównie w formie ratowanie sektora bankowego czy tych dużych firm, a pan wniosku TBS i to właśnie bardzo bardzo pokazuje, jakie są priorytety rządowe, jakie co rząd co de, jakie są wartości, które uznaje społeczeństwo, jakie są wartości, które którymi kieruje się rządy elit polityka gospodarcza i je również również, jakie są zalecenia ekonomii, zwłaszcza ekonomii głównego nurtu, więc mieliśmy masowe wydatki masowo kumulację długu publicznego w celu ratowania sektora bankowego i innych dużych korporacji w 2007 roku, a po było było związane parę lat potem z masowym osobą politykę zaciskania pasa, zwłaszcza w krajach w Europie czy Wielkiej Brytanii, które dotknęła najbardziej właśnie te testy sfery polityki społecznej, czyli służba zdrowia policja bezpieczeństwo bezpieczeństwo motywy wszystkie te usługi publiczne, które o, których dzisiaj mówimy jako usługi kluczowy czy usługi niezbędne do do walki z pandemią także, jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy tymi tymi 2 pojęciami polityki polityki socjalnej i polityki gospodarczej mam nadzieję, że w dzisiejszych czasach stajemy przed wyborem, który będzie inny od tego co stało się w 2007 potem 2010 roku właśnie z tego względu, że pandemia obnaża problemy sektora usług publicznych i tego tzw. socjal cel co jak ważny jest ważna jest polityka socjalne w dzisiejszych czasach myślę, że to ta będzie kluczowa kwestia tego w jaki sposób wyjdziemy z tego kryzysu i jak dotkliwy będzie ten kryzys przez najbliższe lata, więc tak w moim wykładzie miętę wykresy banku Anglii, gdzie mamy taki kształt trwa duży dość krótki kryzys i powrót do normalności to jaki będzie kształtem kształt FAO czy w USA też nie umów, ale różne litery alfabetu, które mają na celu wizualizacja nie tej regeneracji gospodarki po pandemii kształt tej regeneracji i czasy trwania będzie bardzo silnie uzależnione od tego co zainwestują rządy co zainwestuje różne kraj oczywiście tak jak wspominałem wykładzie obecnie jest ciężko powiedzieć dokładnie co się stanie co będzie natomiast mogę mogę dać przykład z Wielkiej Brytanii, gdzie oczywiście bardzo jest dużo głosów mówiących o tym, że nie możemy zaobserwować kolejnej dekady polityki zaciskania pasa natomiast samo podejście rządu tak czytając pomiędzy wierszami mimo tego, że oczywiście mamy zwiększone wydatki na na wsparcie pracowników na napis na małe przedsiębiorstwa itd. jednak czytając między wierszami patrz tutaj w stronę np. sektora uczelni wyższych, który od już co najmniej 10 lat jest coraz bardziej prywatyzowane i stoi w tym momencie przed egzystencjalnym problemem nie zostały sprywatyzowane sektor uczelni istnieje w tym momencie w zasadzie przed większość uczelni stoi przed bankructwem natomiast rząd nie nie w przemy na razie nie ma żadnych planów konkretnego wsparcia finansowego dla dla systemu szkolnictwa wyższego i pomimo tego, że jest bardzo wiele głosów, które bardzo wiele przesłanek, które uzasadniałyby inne większe ingerencje państwa wy w to różne dziedziny życia społecznego a gdzie jest jeszcze dominuje, zwłaszcza w rządach konserwatywnych rządach prawicowych czy czy też ogólnie bardziej między wg poglądów neoliberalnych nadal funkcjonuje to en mieć długu publicznego myślę, że wykładzie, który będzie za parę tygodni na temat nowoczesnej teorii pieniądza będzie wiele by dogłębnie analizowane natomiast jest jest przeszkoda także z 1 strony, mówi że tak stajemy przed wyborem stajemy przed przed szansą, że będziemy mieli inną regeneracja gospodarki oparte one większe wydatki na na systemy socjalne, ale z drugiej strony ten mit długu publicznego i nadal ma się dobrze i nie jestem pewna czy czy mamy na tyle silne głosy, aby nam świadek Polskę 30, aby zmienić ten ten sam dyskurs że, aby wpłynąć na to, żeby ten mit długu publicznego został faktycznie obalony w poszczególnych krajach, bo remontuję moje pytanie panu bardzo dziękuję czy fakt, że dziś ludzie chętnie biegami i gospodarki sprawiają, że banki centralne mają mniejszy wpływ na kształtowanie optymizmu wygląda plan gospodarczy niż jak wygląda pas, gdzie ryzyko od ich nie potrafiliśmy go od pierwszego bank bardzo dziękuję za pytanie jest też przeczytam, żeby innym, więc jest to bardzo ciekawa kwestia, dlatego że śledząc to co dzieje się w UE przykładne na giełdach, śledząc to co dzieję się na rynkach walutowych zasadzie czasami można mieć wrażenie, że tak, jakby nic nie działo czasami oczywiście parę tygodni temu obserwowaliśmy bardzo duże straty na giełdach natomiast zasadzie i my mamy więcej informacji na temat tego, że coraz więcej krajów znosi ograniczenia to w zasadzie wydaje się obecnie jest przynajmniej w Europie dotyczy to opisuje sytuację większości kraju ten ten optymizm gospodarczy w zasadzie moim zdaniem ma się dobrze, jeżeli chodzi o przepraszam po to w jaki sposób AM inwestorzy powiedzmy reagują na to co się dzieje i co może być w niedalekiej przyszłości, jeżeli chodzi o od poglądy na gospodarkę ludzi, którzy są najbardziej dotknięci przez ten w obecnym kryzysem myślę, że sytuacja jest jest o wiele bardziej chyba o wiele mniej różowa o wiele bardziej pesymistyczne natomiast oczywiście te ci pracownicy osoby, które dotknięte są obecnie kryzysem od osoby Nisko płatnych stanowiskach osoby, które nie mogą pracować zdanie osoby, które zostały straciły pracę te osoby nie mają poza posadę, by władze siłą własnego portfela, choć miał też, że jako konsumenci oczywiście, jeżeli konsumenci przestaną kupować rzeczy w gospodarce będzie mieć problemy z tym w jaki sposób, by przedsiębiorstwa, czyli czy sklepy biznesy będą mogły się utrzymać natomiast, jeżeli chodzi o to w jaki sposób banki centralne jaką, jakie taki, jaką rolę banki centralne odgrywają w obecnej sytuacji, a myślę że, ponieważ sposób w jaki kontra polityka gospodarcza została ukształtowana już powiedzmy od tych lat dziewięćdziesiątych mówię o tym, konkretnie teraz o tym, o czym mówiłem w komentarzu parę tygodni temu to znaczy jest pewien dominujący paradygmat, jeżeli chodzi o to jaki sposób ekonomiści politycy widzą Air, aby najbardziej poprawny sposób prowadzenia polityki gospodarczej i ten poprawny sposób opiera się na niezależności niezawisłości banków centralnych i od tej próby wyniesienia kanonem polityki pieniężnej na wyższy poziom na nowy nadanie większej roli większej wartości w polityce pieniężnej niż polityce fiskalnej właśnie z powodu tego mitu długu publicznego także po co obecnie robi robią banki centralne, zwłaszcza dzięki temu co zdarzyło się w 2007 roku i po 2007 roku nowe metody no nowe metody polityki pieniężnej luzowanie ilościowe rekordowo niskie stopy procentowe to zrobił bank centralny moim zdaniem ma wręcz przeciwnie jeszcze większy wpływ na to jak inwestorzy reagują jak ten optymizm gospodarczy operuje nie po 2007 roku, ponieważ stało się to jakby głównym narzędziem polityki gospodarczej oczywiście mówimy obecnie o polityce fiskalnej o od tych o zadłużeniu publicznym oczywiście jest to jeszcze tego ten pierwszy krok do walki z kryzysem nawet wg tej tego dominującego paradygmatu natomiast dokładnie rolę banków centralnych jest jest bardzo istotna i ma bardzo decydujący wpływ o tym jak jak inwestorzy interpretują regenerację gospodarki natomiast pozwolę sobie tutaj, by zakryć kończąc powiem odpowiedzieć na to pytanie dokonać takiej refleksji po co nam są banki centralne, jeżeli mają w zasadzie 23 instrumenty polityki pieniężnej myśląc szczerze myślę, że świat Unii Europejskiej, a konkretnie o strefie euro w zasadzie mamy 1 bank centralny Europejski bank centralny, który mam znaczący wpływ na to nie dokona na poziom optymizmu gospodarczego, ale na to co dzieje się w Polsce bardzo różne w poszczególnych krajach strefy euro także po pierwsze dla mnie jak dla dla jak dla ekonomistki nurt heteroseksualnego oczywiście stawia to pytanie takie następujące pytanie czy polityka pieniężna jest wystarczająca, aby zaradzić nierównością, aby zaradzić kryzysowi, a odpowiednie potrzebna jest polityka fiskalna polityka fiskalna, która współpracuje z polityką pieniężną prezent i to w to oznaczałoby, że musimy przemyśleć odnowę Celty słuszność ME tej niezawisłości banków centralnych, a drugie pytanie które, które łączy się z tym, jeżeli zaakceptujemy, że faktycznie banki centralne są teraz głównymi rozgrywającymi na arenie polityki gospodarczej czy na nie należałoby przemyśleć celów polityki pieniężnej oraz ich metod i troszkę teraz odejdę od samej pandemię chciałabym nawiązać też do tego czemu byliśmy podczas wykładu Pawła Bukowskiego na temat jego gry niewiele na temat Zielonej polityki bardzo banki centralne mają bardzo ważną rolę, które myślę jest jeszcze w zalążku, ale na napęd na następne dekady banki centralne miłością rozpoznać swoją rolę, jeżeli chodzi o promowanie zielonych inwestycji i zdawania sobie sprawę z tego, że polityka pieniężna to nie tylko stopy procentowej kupowanie aktywów, ale mecz cały szereg normatywnych efektów normatywnych implikacji którymi politycy i banki centralne muszą się liczyć dziękuję bardzo, dziękuję panie jest człowiek odnośnie polityku antykryzysowych polskiego wobec 1 proc, czyli jak w świetle właśnie ujęć od Gatesa czy dzisiaj mieliśmy większych kół uwagę reformy rynku dzięki społecznej jakiegokolwiek nowego gospodarki po kryzysie tę akcję czy też bardziej dotrzymała i jak, jakiego rodzaju powiedzieliśmy techniki jeśli ta może, ale trzeba połączyć po drugie dlatego jak tego bardzo jest to pytanie ważne, które też łączy się z poprzednimi wystąpieniami i pamiętam, że prof. Toporowskiego w swoim wykładzie właśnie bardzo podkreślam to rozróżnienie pomiędzy konsumpcją, a inwestycję, jeżeli chodzi współczesny ruch pas mistrzowski myślę, że te 2 kwestie często są traktowane jako byłyby elementy 1 misji, a celem tej misji jest przemyślenie odnowę tego właśnie mi mitu długu publicznego i tego co można polityka fiskalna, jaką stronę polityki fiskalnej, jeżeli chodzi o o to w jaki sposób, dlaczego tak, dlaczego uważam, że ten ruch post Inczewski tym się właśnie zajmuje i przynajmniej z punktu widzenia tego tego co łączy nierówności kryzysy i elementy właśnie PKB konsumpcja inwestycje tak dalej jest tzw. litery, które łączy się łączyć grę w, a czy oprawy LED płeć, lecz głos to znaczy wzrost gospodarczy, który napędzany jest przez dochody pracownicy siły roboczej lub też zyski prywatne zyski prywatnych firm i po literaturę myślę słusznie podkreśla to, że nie ma 1, a nie ma 1 rozwiązania gospodarki czy systemy kraje mogą być charakteryzować się albo wzrostem gospodarczym, który bardziej, a my jest bardziej pobudzony poprzez wydatki np. na konsumpcję poprzez zwiększenie mając dochodu siły roboczej, a inne kraje inne systemy gospodarcze wręcz przeciwnie są pobudzane bardziej przez zyski firm przez inwestycję i z ostatnich badań z tego co co wiem większość większość krajów to są badania zlecone nam profesor razem na ręce jest graniczy nie pamiętam współautora ale o ile one one one ona jest 1 z głównych postaci tych tego nurtu badań w alei te badania empiryczne mówią mówią nam, że jeżeli patrzymy na gospodarki UE nie biorąc pod uwagę ich związku z gospodarką ze stanu gospodarki globalnej to znaczy, jeżeli patrzymy na na gospodarki z pewnym czasie jak gospodarki zamknięte większość gospodarek UE w krajach średnio wysoko rozwiniętych charakteryzuje się ten wzrostem Which LED, czyli wzrostem, który bardziej pobudzane jest przez konsumpcję i przez wzrost siły roboczej w wzrost dochodów płynących do siły roboczej natomiast jeżeli, jeżeli bierzemy pod uwagę handel i płynność kapitału pomiędzy pomiędzy krajami wiele z tych gospodarek napędzanych przez konsumpcję, czyli płeć, lecz po pewnym użyję takiego skrótu myślowego staje się gospodarkami napędzanymi przez inwestycję, czyli gospodarkami, które napędzane są przez wzrost zysków, że udział zysków UE PKB względem dochodu idącego siły roboczej, a więc, jakie ma znaczenie z punktu widzenia swojego pytania ma znaczenie takie, że zależy od tego jaką, jaką perspektywę obieramy, jeżeli chodzi o cele i żeby kontekst gospodarczy, gdyby te warunki jakich gospodarki operują w niektórych krajach powiedzmy nawet, bo pokusiła się o stwierdzenie, że w kraju takim np. stany Zjednoczone, które jako tako są gospodarką zamkniętą nie, dlatego że nie nie handluję z innymi krajami wręcz przeciwnie natomiast gospodarką zamkniętą, by w tej rozrost rozumieniu, że wzrost PKB niezależnie uzależniona od tego co dzieje się w sektorze handlowym, a był eksport import, ale zdominowany jest przez aktywność, by domową co dzieje się wewnątrz Stanów zjednoczonych, a także taki w takim projekcie z USA wzmacnianie dochodów pracowników czy konsumpcji ma duży potencjał natomiast w krajach takich jak np. jest wielka Brytania, gdzie bardzo dużo zależy od od handlu od tego co co dzieje się z w sektorze eksportowym i ich, że chodzi o import być może ważniejsze jest wspieranie inwestycji to znaczy wspieranie tych zez natomiast oczywiście w zupełności zgadzam się, że tak do końca końców te 2 pojęcia konsumpcja inwestycje są bardzo silnie związane i musimy też troszkę wziąć szerszy szerszą perspektywę tego co przez co rozumiemy przez konsumpcję co rozumiem przez inwestycje i w jaki sposób wspierać wspieramy konsumpcję w jaki sposób wspieramy inwestycje i tu UE budzi się pytanie są co powoduje co czy konsumpcja powoduje inwestycję czy inwestycje powodują konsumpcji myślę, że z mojego punktu widzenia myślę, że prof. Porawski podkreśla, że z jego punktu widzenia inwestycje są tym motorem działalności gospodarczej z mojego punktu widzenia czy zgodziłabym się z tym natomiast uważam, że ważna jest właśnie patrzenie spojrzenie na to, jakie są związki pomiędzy tymi 2 sektorami pomiędzy sektorem konsumpcyjnym, a z inwestycjami i spojrzenie NATO o jakich inwestycjach mówimy mówimy o inwestycjach, które mają mają te pozytywne taki depozyt efekt pozytywny efekt domina także zwiększają zarobki dla dużej ilości liczby populacji i dzięki temu zwiększa konsumpcję czy mówimy o inwestycjach, które o, które tylko w zasadzie w promują bardzo wąską grupę interesu i nie mają tego tego pozytywnego efektu domina, jeżeli chodzi o konsumpcji także myślę, że być może to moja odpowiedź się stawia więcej pytań niż jakieś konkretnych rozwiązań natomiast myślę, że ta kwestia co w zasadzie już parę razy w trakcie dzisiejszego spotkania zostały poruszone, że musimy patrzeć nie tylko ona na sam na same idee same zagadnienia, ale jako, jakim rodzaju mówimy o jakich inwestycjach, jakie konsumpcją, jakie demokratyzacji, jakie polityce, jakiej konkurencji mówimy myślę, że to często jest w ekonomice myśli ekonomicznej i to potem świat pijane na na tym co, o czym mówię w opinii publicznej, ale również o tym w jaki sposób politycy reagują na nasze zalecenia ekonomistów często rzucamy hasła, ale nie nie nie patrzymy na źródła na warunki na instytucje na ten kontekst, którym te hasła operuje dziękuję Panie Pośle, pytanie pana Janusza szef po pani, że w ogóle jest obowiązany do poprzedniego pytania dotyczącego bank centralny bank publiczne powinny nimi popiera petycję tutaj właśnie i środowiskowe bardziej niszczy spełnić jest jak państwo swoim wetem bowiem powiem krótko moim zdaniem jak najbardziej, dlatego że tak takie już pominę te pojęcia są bardzo się ze sobą związane i teraz na ten tak jest taka refleksja tego takie pytanie powstaje jakiś sposób widzimy gospodarkę społeczeństwo i środowisko powiedzmy w ekonomii głównego nurtu czy nawet w tej tzw. ekonomii środowiskowej, które przecież jest coraz bardziej prężnie rozwija myśli ekonomicznej, a te 3 sfery widziane są jako takie rzeczy wyobraźmy sobie takie 3 kółka, które są obok siebie to znaczy mamy np. okrąg społeczeństwa i wzrost gospodarczy i jest są sfery, gdzie społeczeństwo gospodarkę mają coś ze sobą wspólnego ale jakby ogólnie jest powiedziane, jako że są pewne sfery społecznej, które nie są związane z gospodarką i są pewne kwestie gospodarcze, które nie mają bezpośrednio w związku ze społeczeństwem i tak samo, jeżeli dodamy to trzecie kółeczka trzeci okręg środowiska tak samo będzie będą kwestie, które np. są związane ze społeczeństwem i ze środowiskiem naturalnym tak jak np. ten grał, w którym mogliśmy ostatnio można, by wtedy szef wyobrazić, że te 2 kółka i ten po lektury, które jest pośrodku odpowiada np. literaturze głos natomiast myślę to co ekonomia też atrakcyjna nie tylko podkręca ska, ale był ogólnie różne nurty ekonomia produkcyjnej ekonomia społeczne ekonomia feministyczne i ekonomia instytucjonalna i nie wiem jak etyka jest tłumaczone natomiast jest taka jest różnie rozróżnienia pomiędzy ekonomią środowiskową propan dziecko nazywane Eko en element Ekonomik, a jesteś tzw. może to redakcyjna ekonomia środowiskowe Ecology KO Economics i to są 22 różne podejścia do do kwestii środowiska myśli ekonomicznej, więc po kolędzie kolejka na mieniu, czyli hetero akcyjne ekonomia i środowiskowe podkreśla to, że te 3 sfery społeczeństwo środowisko gospodarka nie są jakimiś równoległymi płaszczyznami, które operują równolegle i są pewne kwestie zależne współzależne w innych kwestiach niezależna od siebie raczej jest to AM mamy jedno mamy nasze nasze okrąg gospodarki i ten okręg gospodarki mieści się w środku większego kręgu społeczeństwa, a ten okręg społeczeństwa jest jeszcze większym okręgu środowiska naturalnego to znaczy co to oznacza oznacza to, że to co dzieje się w gospodarce jest bezpośrednia wszystko to co dzieje się w gospodarce jest bezpośrednio związane z tym, jakie są normy społeczne, jaka jest, jakie są nierówności i właśnie dział rozdział sił pomiędzy różne podmioty w społeczeństwie natomiast co dzieje się w społeczeństwie jest jednak ostatecznie wytyczone ograniczone w pewnym sensie przez możliwości środowiska naturalnego przez zasoby środowiska naturalnego, jeżeli bierzemy to drugą koncepcję związku między tymi 3 przed mężczyznami niejako równoległe płaszczyzny jako właśnie taki mam taki system, który idzie od gospodarki, który jest, jakby najmniejszy element PEM jak najbardziej zależnym elementem tych 3 tych 3 płaszczyzn to jest najbardziej zależne od społeczeństwa i środowiska naturalnego wtedy nie możemy mówić o tym, że banki publiczne mają teraz dzielną misje i że misja gospodarcza opiera jest jest czymś innym od od misji społecznej czy środowiskowej, a i, jeżeli bierzemy to właśnie komitet tą drogą perspektywę możemy też mieć chyba bardziej pozytywne interpretacje tego, o czym teraz mówimy to znaczy, choć wspomaga środowisko to co wspomaga społeczeństwo końcem końców w pewnym sensie wspomoże też gospodarkę tak, by kończąc tę wypowiedź też myślę, że pewną krytykę które, którą można podjąć się wobec takiego jak interpretacje takiego poglądu jest to, że być może w krótkim okresie czy długim okresie nie będą pewnie wypłat części gospodarki być może musi się poświęcić np. w krótkim okresie, jeżeli przyjąć za priorytet stawiamy równowagę środowiskową pewne sektory gospodarcze takie jak ciężki przemysł będą musiały być bardziej regulowane to może mieć może mieć skutki dla miejsc pracy dla dla stopy bezrobocia w tym konkretnym sektorze także być może nie jest tak że, żeby możemy mieć ten wzrost gospodarczy i jednocześnie mieć równości społecznej i równowagę środowiskową natomiast to wiem było bardzo ciekawie omawiane na ostatnim wykładzie także trochę jest tak takie trochę kół szkółka przeszliśmy natomiast uważam, że to są wybory, ale ważne jest to, że politycy PE bankierzy ekonomiści tak jak wspominałem w komentarzu przyznają, że ten wybór jest właśnie tym, że to nie jest prawda objawiona w jaki sposób funkcjonują banki publiczne to w jaki sposób operuje polityka go polityka gospodarcza nie jest jakąś prawdę objawioną to jest wybór wybór, który ma normatywne konsekwencje, a nie nie jest jakąś niezależną kwestię, która nie ma związku ze podziałem sił pomiędzy podmiotami gospodarczymi i w tej sytuacji oczywiście, kto podejmuje te decyzje, w które tak, jakby najbardziej udanym scenariuszu powinno odzwierciedlać będą to poprzez odbycie system demokratyczny, jakie są priorytety społeczeństwa oczywiście to jest zupełnie inne inna kwestia tego czy demokracja funkcjonuje tak jak należy natomiast jestem pewien potencjał pewien ideał, do którego które możemy rozmawiać do czego możemy dążyć pewno jeszcze kwestię opieki społecznej Miłosz jak rozmawialiśmy poprzednio Paweł Kikowski, bo praca mieszkanie nie będzie lepiej umrzeć Ciołkowskiego swoje podejście, żeby to w jaki sposób ekonomiści, bo informacje pochodzą z opieki w bloku gospodarczego im tych koncepcji, które mówią, że rozwiązanie ma od przedkryzysowych odcinkowego rzecznik klimatycznego byłoby panie i powiatowych i Ignacy Dec po przeciwnej niezwykle pewny czy racjonalna lepszy, gdyby Pawlikowski, gdyż podmioty były krytyczne podejście będzie w myśl, że to jest zależne od tego jaki jakby, jaki jest i dajemy powraca temat tego samego punktu o jakich inwestycjach, jakie wreszcie mówimy o 3 wzrost, który obserwowaliśmy przez ostatnie powiedzmy ogólnie mówiąc z 3040 lat czy nawet wcześniej wraz, które obserwowaliśmy w latach sześćdziesiątych pięćdziesiątych sześćdziesiątych chcemy złota era złoty okres kapitalizmu po powojnie czy czy to jest coś, czego społeczeństwo powinny dążyć czy wzrost gospodarczy jest tylko środkiem czy czy jest on ceniąca sobie środkiem do osiągnięcia lepszego lepszej jakości życia dla jak największej liczby osób społeczeństwie i myślę, że z, jeżeli chodzi o perspektywy post, więc Lubsko te rozmowy są jeszcze w zalążku, dlatego że oczywiście kwestie klimatyczne kwestie środowiskowe to jest się względnie nowego, jeżeli chodzi o o miejsce w myśli ekonomicznej natomiast agent hetero akcyjne ekonomia środowiskowe koledzy com Economics, które ma związki z ekonomią post, więc polską, jeżeli chodzi o o interpretację systemu kapitalistycznych to znaczy właśnie założenie niepewności założenie niedoskonałej konkurencji tego systemowego systemowych nierówności systemowego nierównego podziału sił pomiędzy różne podmioty gospodarcze pewne elementy, jakby ideologiczne czy teoretycznym są, jakby stanowi przesłankę do tego, żeby myślę przez najbliższe lata obserwować pewne zmiany w podejściu polskiej SA z kim do tej kwestii wzrostu natomiast, że jeżeli chodzi o moją opinię na ten temat to, iż myślę, że jeżeli patrzymy na wzrost jak na cel sam sobie w myśl co jest myślę dla wielu komentatorów dla wielu polityków dla wielu UE Kana jest firm myślę dla części społeczeństwa wzrost gospodarczy jest widziany jako cel sam sobie kwestie kwestie środowiskowe stanowią w pewnym sensie drugorzędne kwestie natomiast myślę, że nawet dla tak dla takiej dla dla tej grupy, która uważa, że wzrost gospodarczy jest celem, jeżeli bierzemy tę perspektywę 3 płaszczyzn, które są związane ze sobą, że od gospodarki przez społeczeństwo do do środowiska naturalnego są naturalne naturalne ograniczenia, które nałożone są przez stan naszego środowiska naturalnego, które może nie dzisiaj jutro, ale za kilkanaście kilkadziesiąt lat będzie miały bardzo hamujący wpływ na na wzrost gospodarczy także uważam, że nawet dla tych zwolenników wzrostu jako celu samego w sobie myślę, że w którymś momencie takiemu wie być może nie jest jeszcze jeszcze debata na dzisiaj, ale najpierw parę lat myślę, że będzie nieuniknione, bo konfrontację tej idei wzrostu jest z możliwościami gospodarki, które są wyznaczone przez co dzieję się społeczeństwa i przez to co dzieje się ze środowiskiem naturalnym jeep mam pytanie o to, aby tylko turystyczną u czy w ramach projektu PiS i analiza przeprowadzona w Senacie mówi niepewność i agencji oceny byłoby zrobić w ramach pewnych błędów z poprzednich pewność dostrzec irracjonalność mówi Głośniewska wodnych na właścicielach i zająć się podatnik dokonał nocnego tego typu czy też łączenia tych, więc głowę działało w programach i dramaty mam połączyć z wysłaniem kierowcy mamy po tym, jak bardzo Super świetne pytanie myślę o tym, można, by rozmawiać przez cały cykl można, by na temat właśnie z ekonomii behawioralnej i perspektyw na na to w jaki sposób widzimy zachowanie podmiotów gospodarczych, jeżeli chodzi o samą ekonomię Polskę pisowską UE pokusiłbym się nawet o to, że ta nie jest ani niepewność ani ani nie maksymalizowanie dobrobytu ani racjonalność jednak pewnie z głównych punktów ekonomi post, więc polskie jest właśnie odrzucenie tej idei UE Meksyk Meksyk jest maksymalizowanie dobrobytu przez podmioty gospodarcze, ponieważ to, jeżeli myślimy o tym, czym jest maksymalizacja dobrobytu ma to swoje swoje korzenie w najpierw w tej operacji matematycznej także mamy jakąś krzywo mamy pewne mamy jakiś limit i obliczany jak jest maksimum tej tej funkcji w pewnym konkretnym punkcie i z tego właśnie bierze się ta idea tego, że podmioty gospodarcze mają jakąś krzywo dobrobytu mają ograniczenie wytyczone przez powiedzmy ich i budżet i my jako podmioty gospodarcze i staramy się zwiększyć właśnie nasz nasz własny nasz własny dobrobyt czy nawet dobrobyt społeczeństwa tak, bo dla wiemy możemy myśleć o tym, że nawet nawet podmioty gospodarcze, które nie są zupełnie samolubny to znaczy mają jakieś tam element altruizmu są bierze, że cenią to co dzieje się w społeczeństwie i biorąc pod uwagę, jeżeli chodzi o właśnie MACD maksymalizacji własnego dobrobytu czy dobrobytu społecznego, a Polskę 30 od odrzucają całą tą a by całą tę metodologię całą ten całego rację bytu w tej kwestii maksymalizacji i ścięta łączy dlatego wynika z tego, że jeżeli chcemy, jeżeli chcemy być o tym, właśnie że, że podmioty gospodarcze podejmują się jakiejś jakieś maksymalizacji czegokolwiek musimy stworzyć pewne założenia tego co są te podmioty gospodarcze w jaki sposób się zachowują co, jakie są ich wartości i jakie są ich preferencji i to idzie, jakby kłam najpewniej 1 z pierwszej lekcji ekonomii, którą ci, którzy uczyli się panami kiedykolwiek jest z tym mieli do czynienia to znaczy teoria konsumencka i to jest już w 100 podręcznik owe podręcznikowa wiedza, jeżeli chodzi o to w jaki sposób ekonom bardzo duża część ekonomistów widzi zachowanie konsumentów zachowanie podmiotów indywidualnych gospodarce i w związku z tym te pojęcia irracjonalności które, zwłaszcza zostały w ostatnich latach spopularyzowane przez SM Roberta Shillera, jeżeli pamiętam właściwie noblisty sprzed paru lat to pojęcie właśnie o braku racjonalności, że żyłem podmioty gospodarcze są podatne na pewne falę optymizmu, ale pesymizmu czy coś co nie jest zbyt pasma tłumaczone racjonalne z punktu widzenia tego pojęcie ekonomii behawioralnej czy nawet też ekonomię głównego nurtu, które bardzo konkretne bardzo konkretną definicję czym jest racjonalność tylko bardzo bardzo krótko podsumuję właśnie te racjonalne oczekiwania czy racjonalność ekonomia głównego nurtu czy ekonomii behawioralnej wiąże się z tym, że tak, by w takiej najsilniejszej wersji najbardziej takiej hard korowy powiedzmy teoretycznej wersy te racjonalność oznacza, że każdy z nas ma jakiś model gospodarki w głowie i działa wg tego modelu myślę, że jeżeli zestawimy się nad naszym własnym działaniem, jeżeli chodzi o jednostki społeczeństwie gospodarce myślę, że mało, kto z nas działa w jakimś modelem w głowie nie ma jakoś modelu na myśli, wg którego kalkulujemy obliczamy są jak decyzje jakie, jakie AM jakie, jaki zakup, jakie wydatki będą dla nas najbardziej korzystne, jeżeli chodzi o nasz dobrobyt, a także 3 jest czy racjonalne czy irracjonalność te z tej funkcji z tego punktu widzenia oznacza, że nie kierujemy się modelami, że raczej kierujemy się pędami kierujemy się, by taką, by sentymentalnie społecznymi normami społecznymi el czy to oznacza irracjonalność wg do tego pojęcie ekonomii behawioralnej wg definicji ekonomii głównego nurtu w pewnym sensie oznacza to, iż racjonalność natomiast w mojej jak moje własne interpretacje, które łączy się z tą interpretacją ekonomii post, więc jest to, że jeżeli rozumieć przez ich racjonalność rozumiemy to, że nasze decyzje są kształtowane przez co dzieje się w społeczeństwie przez to, jakie są normy społeczne przez to, jakie jaki jest jakby na nasze nasze poglądy na to co on myślą oraz imię i te jak jakby, jaka jest naszą rolę w społeczeństwie w tej sytuacji ja bym pokusiła się takie stwierdzenie, że irracjonalność jest jak najbardziej racjonalne, ponieważ doskonale to moim zdaniem opisuje przynajmniej z mojego punktu widzenia to w jaki sposób podmioty gospodarcze czy też ludzie po prostu najprościej mówiąc aktywnie działają w gospodarce UE, jeżeli chodzi o końcu kończąc też to UE to wypowiedź, nawiązując do ekonomii Polskę carskiej przyznam, że jest to mimo tego że, że ekonomia polskiej SA ska na bardzo ważną rolę właśnie w podkreślaniu tego, że nie ma czegoś takiego jak maksymalizacja dobrobytu i niepewność, jakby ma fundamentalne znaczenie w tym, że niepewność nie jest tylko ograniczeniem, które NL, które nakłada nałożone jest na jakieś tam decyzję o maksymalizacji dobrobytu czy czy też nie niepewność jest jakby nieodłącznym elementem naszych systemów kapitana kapitalistycznych ogólny system gospodarczy i w związku z tym każdy podmiot gospodarczy każdy z nas operuje w świecie, gdy nie mamy pełnej informacji nie mamy modelu w głowie nie wiemy, jakie będą konsekwencje naszych działań i UE jest to jak będę ja bym pokusił się też, by odłączyć to pojęcie nierówności od pojęcie maksymalizacji dobrobytu, bo jeżeli chodzi o Polskę jest to dla nich niepewność jest czymś z fundamentalnym co ma czołowe znaczenie dlatego w jaki sposób sama gospodarka operuje natomiast chciałem czy chciał tak chcemy, by nawiązać do ekonomii Polskę Lwowskiej w ślad nawet jeszcze z czasów Kaleckiego czy ze spec za 50 tych lat sześćdziesiątych jest nie istnieje literatura post Więcławska, by na temat bardziej za nastawiona bardziej na te tematy mikroekonomicznych czy na tematy tory konsumenta, jeżeli mówimy o pacjencie z bardzo często myślimy o makroekonomii natomiast jest literaturę więcej działań ropy sen czy MF błędne wedle oczywiście nie jest problem nie był tak NBP nie był pan w sensie natomiast te idee za plener zostały zaadaptowane przez Tychy to bez pierwszych ekonomistów do końca 2 w latach pięćdziesiątych sześćdziesiątych i realnie w swojej książce o ekonomii post Inczewski jej z 2014 roku Mark le złe bardzo ciekawy rozdział na ten temat także, jeżeli jest zainteresowanie poważnie teoria polskim serbską, ale z tym NIK ekonomicznej perspektywy jest to dość małe, ale bardzo ciekawe ciekawe literaturę, które właśnie rozważa kwestię maksymalizacji tej takiej konsumpcji konspekty z konsensem, czyli eleganta konsumpcja referencyjne to co czym problem mówił także jest jak najbardziej moim zdaniem temat, który wymaga większej większego zaangażowania zarówno ze strony po 5 stów obecnie, jaki ogólnie w ekonomii ekonomii nie tylko polskim serbskiej, ale całej myśli ekonomicznej dziękuję za blok większy, że będziemy się chwalić teraz był dziękuję panie dziękuję wszystkim uczestnikom uczestniczkom była bardzo ciekawe dociekliwe Heniu tak dziękuję panie są aktywne inwestowanie w bardzo rozumiecie obejrzeć pamięta pan sympatycznymi Warszawa inne komentarze skandaliczne i zakład, jakimi byli tam znajdziecie, a etycznego, że dzisiejszy wykład jest także, że dyskusja nie były reżimowe dziękuję także na rzecz praw ci, którzy spóźnili się właśnie pierwsze konkursy mody i obejrzeć i ojcem bardzo projekcje wideo jeszcze czekamy na wiek jeśli pojawia się wiele pierwszy model przyczyni się ex aequo samych przepisów Lipnicki naszego głosu dziękuję serdecznie go pamiętać, że myśliborskim przecież człowiekiem jest jest to czas mogliby powiedzieć tak moglibyśmy sobie wyjaśniliśmy jak tak myślę, że będą one bardzo wiele przemyśleń po dzisiejszej dyskusji także również bardzo dziękuję uczestnikami i organizatorem świetnie ja o tym jakie obowiązują się tego ten plan pierwszy w polityce pisze wykonujemy podczas dzisiejszego spotkania, aby minister będzie miał wątpliwości władza pieniądza w przyszłości pieniędzy swojemu kwestii umów mówi przeciętnemu nie wiadomo jak obejść to myśli, że to możliwe u tak zachęcą do tego ludzi dobrej bardziej efektywny wtedy warunki do tego żeby, żeby przedsięwzięcie zapisy w banku dziesiątki palet po godzinie piętnastej pani Szymborska rozmawiała z 40 czworga 3 sekund a gdyby zapraszam do wody ona wiele nawet wtedy, że dzisiejsza dzisiejsze spotkanie wykład audio i jest największym tego artykułu przyszłości, którą znajdziecie na stronie także po prostu nabywa on dziękuję bardzo, rzeczy dzisiejsze spotkanie i pozdrawiam serdecznie im się od tego kto wynalazł dziękuję to zapatrzenie w wodę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKONOMIE PRZYSZŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA