REKLAMA

"Praworządność to stan idealny"

Połączenie
Data emisji:
2020-07-22 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie 1424 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest dr Paweł Marcisz z katedry prawa Europejskiego wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry będziemy rozmawiali o no właśnie w tej kwestii praworządności, którą każdy już zaczyna rozumieć po swojemu interpretować po swojemu, czyli z 1 strony słyszymy szansami Szala, który mówi poszanowanie praworządności w decydującym kryterium przy wydatkowaniu pieniędzy z budżetu mamy Rozwiń » Mateusza Morawieckiego polskiego premiera, który mówi nie ma bezpośredniego połączenia między praworządnością środkami budżetowymi mamy jeszcze Viktora Orbana, który mówi, że profesorowie prawa mogą na ten temat napisać całe tomy no właśnie jest pana zdanie co w zasadzie z ustaloną podczas tego historycznego szczytu w kwestii praworządności i funduszy europejskich do przejmowanej w takim bardzo krótki wstęp, który pozwala trochę tych rozbieżności wyjaśnić to są konkluzji, a więc taki bardzo ogólny dokument programowy one zostaną wykonane wdrożony w decyzji o środkach własnych Unii Europejskiej wieloletnich ramach finansowych tych wiążących aktach prawnych być może jeszcze jakiś dodatkowych instrumentach dotyczących samej praworządności, więc rzeczywiście będziemy mieli poważną konkretyzację tego co został ustalony ostateczny kształt zobaczymy później moce część tych wątpliwości wynika właśnie z tego, że każdy ma oczekiwania inne od tego co stanie się później natomiast ogólnie rzecz biorąc to ustalono jest rzeczywiście pierwsze w historii pewne uzależnienie mechanizmu wypłat od poszanowania praworządności, ponieważ tych konkluzjach pkt 22 pkt 23 wyraźnie pytamy komisja zaproponuje środki w przypadku naruszeń chodzi tutaj m.in. naruszenia praworządności przyjmowany przez radę większością kwalifikowaną, czyli będziemy mieli możliwość ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej na razie, kiedy państwo, które korzysta z zasobów finansowych Unii narusza zasadę praworządności i co więcej zgodnie z przewidywaniami konkluzji rady Europejskiej będziemy mieli decyzję większością kwalifikowaną rady co oznacza, że Polska takich ostatecznych decyzji w sprawie wstrzymania środków ewentualnego nie będzie mogła zablokować część oczywiście zapewne obecnej interpretacji z interpretacji tych konkluzji wynika z potrzeb politycznych, ale część może wynikać z tego, że szczegóły zostaną dopiero ustalone w toku stanowienia prawa, czyli właściwie co my wiemy jak ten mechanizm będzie działał w praktyce rozumiem, że z tego co pan po powiedział wynika, że właściwie nie wiemy, jaka będzie działał w praktyce wiemy tylko jaki będzie tak w pewnym uproszczeniu tak jest najbardziej prawdopodobnym mechanizmem, ponieważ to ma być system warunkowości w celu ochrony budżetu jest uzależnienie wypłat z budżetu unijnego od przestrzegania praworządności sposób, że komisja etyki osób będzie mogła wstrzymać przynajmniej wnieść do rady o wstrzymanie tych środków rady większością kwalifikowaną będzie decydowała się czy wstrzymanie wypłaty środków dla pań, które narusza praworządność jest zasadne natomiast troskę spekulacja rzeczywiście ostatecznego kształtu nie na miarę tych skąpych wiadomości z wcześniejszych projektów komisji, bo trzeba pamiętać, że komisja bardzo dawna, bo od 2 lat postuluje ten mechanizm warunkowości w wypłacie środków unijnych, więc jesteśmy sobie w stanie wyobrazić jak będzie wyglądać w aktach prawnych, ale jak będzie rozumiana raczej, żebyśmy dobrze zinterpretowali co to będzie ta zasada praworządności to jest dokładnie precyzyjnie zapisane w aktach unijnych i że wiadomo co się przez to przed pod tym kryje tak nie samym traktacie praworządne stąd też rządy prawa nie zostały zdefiniowane natomiast zostać wymienione okrutne wartość unijnych natomiast mamy 2 strony orzecznictwo Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, który chce bardzo wielu orzeczeniach cząstkową, ale jednak tłumaczyć co należy rozumieć pojęcie praworządności czy też rządów prawa z drugiej strony mamy w Pekinie wiążący komunikat ramy prawne na rzecz umocnienia praworządności wydany przez komisje, gdzie komisja mówi co ich zdaniem należy rozumieć przez sądy prawa w trzeciej strony mamy całą tradycję doktryny prawnej państw członkowskich, wśród której też szerokim zakresie rysuje się konsensus między różnymi rozumienia praworządności w różnych państwach członkowskich istnieje tutaj to jest arbitralne pojęcie są pewne przypadki graniczne, gdy możemy się zastanawiać się kryje pod praworządności, ale ogólnie jest szerokie wspólne rozumienie tego pojęcia natomiast oczywiście, że w takiej sytuacji, których jedyna decyzja będzie należeć do większości kwalifikowanej rady to ostatecznie rada będzie decydować co to pojęcie znaczy, że z punktu widzenia prawa dziecka tym pojęciem ogólnym ostatecznie definiuje w praktyce stosowania prawa organ, który ostatecznie może się wypowiadać na temat zastosowania prawa lub PPE są tutaj będzie rada po prostu, ale jeśli dobrze rozumiem to tych konkluzjach zawarto taką taki wniosek, że jeśli chodzi o środki stosowane w przypadku naruszeń to one w tym momencie nie są uzgodnione to właśnie rada ma zaproponować tak nie komisja ma proponować środki w przypadku naruszeń przyjmowane przez radę większością kwalifikowaną, ale to ona jest prawdopodobnie rozumieć w ten sposób, że będzie osobny akt prawny będzie przewidywał dokładnie jak środki mają wyglądać na podstawie tego aktu prawnego może nawet będą same wieloletnie ramy finansowe komisja będzie składać do radnych propozycję, żeby trzymać komuś wypłatę takiej takiej części środków Unii Europejskiej rada większością kwalifikowaną będzie decydować czy trzymać, więc ostatecznie rada będzie debatować została naruszona praworządność w dużym stopniu te 4ha komisja będzie proponować uzasadniać, dlaczego uboższa decydować będzie rada, czyli państw członkowskich, czyli właściwie to co jest najważniejsze, czyli to, jaki procent środków może zostać w danej sytuacji odebrany zablokowany zamrożony to nie jest kryzys w tym momencie jeszcze jasne takie, a panie redaktorze a gdyby spojrzeć na inne formy może inaczej spojrzeć na te środki karne, które są w tym momencie stosowane w ramach tych mechanizmów unijnych to od od czego zależy wysokość kary jak to się w ogóle wylicza też bardzo skomplikowany temat, więc czy tym czy możemy na podstawie obecnie stosowanych rozwiązań w przypadku naruszenia prawa przez dane państwo w nosić o tym, jakiego rodzaju mechanizmami może się tutaj kierować komisja przy doprecyzowaniu tego mechanizmu myślę, że bardzo ograniczonym stopniu kilku względów obecne mechaniczne nie dotyczą wstrzymania pewnych płatności przesunie tylko przeciwnie, gdy państwo ma zapłacić kary, a poza tym one rzeczywiście szczęście zależy od wielkości naruszenia prawa Unii Europejskiej NATO i jak ważny przepis został naruszony tak dalej gitary, ale w dużej części zespół po prostu zamożności wielkości państwa członkowskiego także mamy 2 państwa członkowskiego jest bogatsze to przy takim samym naruszeniu bogatszy będzie płacić więcej i 2 państwa członkowskie jedno jest malutkie Niewiem Luksemburg drugie wielkie typu Niemcy tam nawet jednostkowo Luksemburg jest bogatszy, ale i tak więcej za naruszenie będzie płacić państwo niemieckie, żeby po prostu odczuwalną w tej sankcji była porównywalna, bo oczywiście musi nastąpić cięcia w podrzucie pod uwagę wielkości państwa natomiast sądzę byśmy takie same kryteria mogli w ogóle zastosować w ocenie tego ile wykład trzymać funduszów unijnych do państw członkowskich tutaj wielkość naruszenia skala naruszenia czas trwania naruszenia praworządności na pewno i wydaje się, że te funkcje przymuszając to znaczy jak biele Unia powinna wstrzymać, by państwo przestało naruszać praworządność 4 poseł Bania tak to lubię jak zostanie zostanie wypracowane jasne są gdybanie, ale tak się zastanawiam czym się mogą posłużyć prawnicy, kiedy będą myśleli o tym jak to zapisać to znaczy czym się kierować przy przy rozważaniu skali naruszenia praworządności praworządność jest pojęciem skala walnym myślę, że zdecydowanie tak znaczy państwo mogłoby prawo sąd w większym mniejszym stopniu np. jeśli opóźnienia w sądach będą wynosić 2 lata też, jakie pewnie narzucenie praworządność znacznie mniejszy niż jeszcze na 10 lat jeśli w jakim kraju prokuratura wykonuje polecenia polityczne to jest naruszenie praworządności, ale mniejsze niż jeszcze w jakim kraju sądy wykonują polecenia polityczne, więc wydaje się więcej nauki prawa tak uważa, że praworządność mer rozumie tylko pewien stan idealny czy rządy prawa może bardziej obrazowo i idealnym świecie mamy pewien model praworządności może się różnić zależnie od ustroju, ale rzeczywistych państwach modeli realizowany w większym lub mniejszym stopniu tak nawet bogatych sprawnych demokracjach zdarzają się drobne naruszenia jest bez podstaw aresztowania ludzi nawet się mógł, ale też naruszeniem praworządności tylko bardzo drobnymi są jednostkowe sprawy osoby z pewnym modelem idealnym żadnym rzeczywistym państwie ten model nie jest urzeczywistniana spełni natomiast tutaj, gdzie w Polsce czy Węgry mają bardzo głębokie problemy porównywalne z tym co dzieje się w innych państwach, których mamy po prostu jakieś przydatne naruszeń zastanowią się teraz nad tym jak odnieść tą procedurę to jest bardzo wstępnie oczywiście w tej chwili opisana w porozumieniach po szczycie w tych wnioskach ze szczytu jak odnieść do pewnych powiedziałbym takich reguł prawnych sądowniczych właściwie będziemy mieć de facto do czynnej do czynienia z czymś na kształt procesu prawda trzeba będzie zabrać materiał dokonać analizy przez seks przed stawić to w formie jakiś rekomendacji dla członków rady, kto będzie robił i czym się będzie posługiwał czy jest jakiś wzorzec, który można tutaj zastosować będzie robić komisja Europejska trzeba powiedzieć czy ta komisja Europejska ma tu pewne doświadczenie wypracowane to mocna różnie oceniać te wzorce, ale komisja Europejska ocenia np. prawo rząd chce akcesji państw członkowskich no i tak są pewne usystematyzowany kryteria oceny praworządności można je oceniać więcej lub nie żyje nie w pełni przekonany do tego kryteria są idealna nawet jak pokazuje przykład takich państw osunęły się potem w kwestii praworządności w Polsce czy Węgry z pewnością jest to system idealny, ale jest tak samo od dłuższego czasu, kiedy komisja Europejska monitoruje praworządności w Polsce na Węgrzech robi to na podstawie głównie tych swoich nowych ram na rzecz umocnienia praworządności i tak mamy pewien systematyczny przegląd instytucji państwa ustaw sądowniczych tego się z nimi w danym państwie dzieje natomiast dotknął pan redaktor poważnego problemu czy w gruncie rzeczy problem z problemem prawnym, czyli w danym państwie przestrzegany praworządność dyktowany będzie na forum politycznym tak, bo rada tego byśmy nie mówili o charakterze politycznym państwa członkowskie w ramach rady będą podejmowały decyzje polityczne tak się stąd możliwe będą głosować np. na tym, żeby nie blokować środków na rzecz innych państw członkowskich nie, dlatego że w skrytości ducha uważają, że nie ma naruszenia praworządności tylko, dlatego że jest duże naruszenie praworządności, ale nie chcę tych środków lokować Terminator ze względu na niechęć do antagonizmów wania innych państw członkowskich, więc tak poważny problem, że decyzja o kwestie prawne do tego pan dyrektor ujął pewien proces przypomniał proces prawny lub komisja Europejska w pewnym sensie oskarża państwo członkowskie naruszenie praworządności te decyzje podejmowane na forum politycznym nie wyeliminujemy politycznych racji procesu decyzyjnego tutaj dziękuję bardzo, dr Paweł Marcisz z katedry prawa Europejskiego wydziału prawa jest mi i administracji Uniwersytetu Warszawskiego był z nami za chwilę informacje program wydawała Karolina Kuczyńska przygotowała Anna Piekutowska realizował się od walut łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA