REKLAMA

Tylko pocieszenie może dać papież Franciszek osobom homoseksualnym

Godzina Filozofów
Data emisji:
2020-10-24 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
29:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Tomasz Tarczyński przy mikrofonie wciąż z nami jest prof. Arkadiusz Stempin halo halo dzień dobry dzień dobry witam serdecznie historyk politolog wyższa szkoła Europejska w Krakowie i Uniwersytet we Fryburgu specjalista od dziejów kościoła m.in. właśnie o sprawach kościelnych będziemy rozmawiać, a w szczególności o stosunku kościoła katolickiego do homoseksualności nazwisko tekście ostatnie wypowiedzi papieża Franciszka, która wzburzyła konserwatystów, o ile jej nie Rozwiń » przewidzieli to wyrażali zaniepokojenie wzburzenie tą rozmową, chociaż to tą wypowiedzią, chociaż ona wcale taka rzekłbym rewolucyjna nie była jak by się mogło wydawać Franciszek zasugerował, że zwolennikiem związków partnerskich związków cywilnych pomiędzy osobami homoseksualnymi właśnie i że coś takiego by poparł, gdyby takie prawo zostało wprowadzone pytanie właśnie, gdzie miało zostać sprawdzona, bo w niektórych miejscach już funkcjonuje, ale zaczniemy Arką jeśli pozwolisz odczytania pierwszego listu do Koryntian Świętego Pawła pozwoli, iż bardzo proszę rozdział szósty werset dziewiąty wcześniej wiecie, że niesprawiedliwie nie posiądą Królestwa Bożego nie uczcie się ani rozpusty nic ani bałwochwalstwo ani cudzą woźnicy, a rozwieźli ani mężczyźni współ żyjący ze sobą ani złodzieje ani chciwi ani pijacy ani oszczercze ani z RC nie odziedziczą Królestwa Bożego tam mamy dokładnie rzecz biorąc użyte słowo w oryginale greckie Arsen oko też to są właśnie mężczyźni współ żyjący ze sobą i tutaj wydaje się nie ma żadnych wątpliwości jest pozamiatane Czyż nie kościół, a opiera się na tym fundamencie, jakim jest przekaz biblijny i ten czyta, który przetoczyła się 30 do Koryntian Świętego Pawła należy do tego kanonu, na którym wspiera się współczesna, ale też tradycyjna nauka kościoła w zakresie etyki małżeńską seksualnej, a to w szczególności wobec homoseksualizmu Święty Paweł powiedzmy to od razu był czemu czy jest w tym kościele, który nad punktował całą doktrynę, której zabrakło w nauczaniu Chrystusa jest właściwie twórcą chrześcijaństwa Święty Paweł tak tak historycznie musimy zgodzić się z tym, że ta grupa, która wykształciła się wokół Jezusa Chrystusa w Jerozolimie ona nie przetrwała, czyli ten kościół, który był taką no grupą reformującą religię żydowską w obrębie środowiska żydowskiego w obrębie religii mojżeszowej on nie przetrwał po siedemdziesiątym 7 roku to co przetrwało to jest kościół założony de facto po raz drugi oczywiście w oparciu o Chrystusa kościół Świętego Pawła i cała doktryna kościelna oczywiście posługuje się współczesna doktryna kościelna posługuje się oczywiście osobą i słowami Jezusa, które są zakotwiczone na łamach Ewangelii ale jakby uniwersytecki wykład całą teologię Sztutowo Święty Święty Paweł i w przypadku przypadku na kwestii stosunku kościoła do homoseksualizmu ten czyta księgi należy listu do Koryntian jest fundamentalną wykładnią dla tegoż stosunku może porównał chyba się też odzwierciedla w historii kościoła prawda, bo historia kościoła to jest historia no i prześladowania homoseksualistów osób homoseksualnych piętnowania tego typu prac tego typu praktyk palenia na stosie także osób które, które tego rodzaju skłonności były podejrzewana to to już jest przełożenie czyny tej Formuły teolog Teologicznej, ale jeszcze wracając do tego, o czym powiedział na samym początku tej różnicy między kościołem Jezusa Chrystusa, a kościołem się się tego Pawła to powiedzmy na czym opiera się przekaż współczesny przekaz kościoła odwołujący się do Jezusa Chrystusa zobaczmy tutaj ten rów Mariański między nauczaniem Jezusa, a nauczaniem, a później tą wykładnią Świętego Pawła, bo sieć Jezus Chrystus w ogóle kiedykolwiek ustosunkował się do zagadnienia homoseksualizmu to te przytoczone przez siebie słowa listu do końca Świętego Pawła są jednoznaczne, ale porównajmy to tym co Chrystus sam powiedział o homoseksualizmie czy w ogóle powiedział nic nie powiedział wprost to jest podstawowa różnica ci, którzy z kolei po uważają, że istnieje silna konkurencja oczywiście sny ścisły związek między nauką Jezusa Chrystusa, a później wykładnią Świętego Pawła powołują się oczywiście na zdarzenie ewangelicznej, czyli na na odpowiedź Jezusa, który kiedyś został zapytany o sprawy małżeństwa rozwodu na prawie może się on powiedział wtedy tak czy pisze o tym Mateusz po trzecie dziewiętnastym Jezus mówi tak czy nie czytaliście, że twórca od początku stworzył mężczyznę i kobiety i rzekł Stwórca dlatego opuści człowiek ojca matkę i połączy się ze swoją żoną i obydwoje będą 1 ciałem, a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało co Bóg złączył człowiek co i rozłącza to jeszcze nauka Jezusa Chrystusa o homoseksualizmie lub też pewne, że penalizacja lub też kategoryczne opowiedzenie się za tylko i wyłącznie sakramentalnym związkiem kobiety mężczyzny z tego dopowiadają zwolennicy, którzy uważają, że Chrystus wypowiedział się na temat homoseksualizmu i potępił w czambuł homoseksualizm powołują się na ten fragment Ewangelii Mateusza, ale tutaj widzimy rozróżnienie między expressis verbis stanowisku Świętego Pawła i wykładnią Jezusa Chrystusa do tak to jest ta warstwa ta warstwa zupełnie fundamentalna to znaczy warstwa doktrynalna i i dałeś dałeś cytat z Jezusa Chrystusa i dałeś daliśmy cytat Świętego Pawła, żeby pokazać właśnie to doktrynalne tło ale kiedy przechodzimy do praktyki historycznej to znaczy do aplikacji tych kwestii teoretycznych rzeczywistość to wydaje się, że tak jak pisze utarg Heine mam w książce seks odwieczny problem kościoła na poświęca cały rozdział właśnie homoseksualności w historii katolicyzmu dzieje homoseksualizmu są Jaya dziejami goryczy i cierpienia w kościele tak, ponieważ późniejsi to dotyczy kościoła ojcowie kościoła i Święty Hieronim i na Święty Augustyn, a później już mniej spektakularnie o ich nazwiskach teolodzy wykluczali i szeregu ludu Bożego homoseksualistów, którzy wtedy nazywało się homoseksualistami tylko o określało się jak co co do mitów język, jeżeli mówimy tutaj o tym wątku tematycznym język homoseksualizmu kościół wprowadził dopiero w drugiej połowie dwudziestego wieku do tej pory operował pojęciem biblijnym świadomi i kościół sukcesywnie wykluczał, iż Szeregów kapłańskich doktrynalnie homoseksualistów i Szeregów tego ludu ludu Bożego można byłoby przytoczyć postanowienia o szczególnych Soboru powszechnych od czwartego wieku naszej ery, które potem miały homoseksualizm natomiast ta konfuzja inność między tą, którą do konkursu nastąpi wspomniałeś, czyli różnica między doktryną, a praktyką odnosiła się by była oczywista o poszczególne ruchy reformatorskie o kościele czy okresie dwunastego wieku trzynastego wieku później w okresie późnego średniowiecza renesansu on za każdym razem kierowały tą rozbieżność między szczytną doktryną, a odczuwalną praktyką homoseksualizm praktyka homoseksualizmu, a była praktykowana nie tylko przez członków kościoła, ale także przez obcych zawodowych funkcjonariuszy kościoła, czyli duchownych wiemy to wiemy o tym na podstawie i literatury pięknej, a także takich ksiąg po okrutnych wydawanych np. na poszczególne na potrzeby poszczególnych klasztorów, które nakłady w nakładały nakładały kary za popełnione popełnione grzechy jednym z grzechu był grzech sodomii sodomii praktykowany przez zakonników, więc to jest dla nas jednoznaczny przesądzający dowód, że praktyka homoseksualizmu w szeregach duchownych nie jest wymysłem rewolucji seksualnej czy też rewolucji kulturalnej sześćdziesiątego ósmego roku na co wskazywał później Benedykt szesnasty swoich w swoich publikacjach i w swoim ostatnim wystąpieniu jako papież emeryt, ale był praktykowany konsekwentnie, jakkolwiek nie powszechnie, ale praktykowany konsekwentnie pytasz funkcjonariuszy kościoła jasne o tym jak to współcześnie wygląda Frédéric Martel napisał książkę Saddama bardzo głośną i można sobie o tym poczytać tymczasem informacje przed państwem, aby prof. Arkadiuszem Stempinem do rozmowy za moment wrócimy no już jesteśmy ponownie na tanie prof. Arkadiusz Stępień cały czas jest państwa gościem raz jeszcze dzień dobre w dzień dobry witam serdecznie to pomówmy chwilę, a chwilę do mamy jeszcze jeszcze trochę czasu do końca tej rozmowy pomówmy, więc teraz o te wypowiedzi papieża Franciszka, który zasugerował, że popiera idee związków partnerskich zinstytucjonalizowanych związków partnerskich dla osób homoseksualnych powiedział, że ci ludzie potrzebują rodziny muszą mieć też możliwość jakiegoś takiego funkcjonowania we wspólnocie po prostu rodzinnej i że taka idea związków cywilnych jest bardzo korzystna on oczywiście prawdopodobnie czy może, gdyby chciał toby tak zrobił, jakby ex cathedra się wypowiedział w sprawach wiary moralności ma taką prerogatywę, żeby mówić nieomylnie toby pewnie zmienił o tak pstryknął do mikrofonu nie ma to było słychać zmienił nauczanie kościoła w tej kwestii dopuścił dopuścił napraw małżeństwa osób tej samej płci, ale tego nie robi to prawdopodobnie, dlatego że oczywiście miałby bardzo poważna kłopoty z uzgodnieniem tego swojego gestu całą resztą doktrynę, która jest jawnie negatywnie nastawiona do homoseksualności, ale jak to czytasz co to właściwie za wypowiedź jednostek takich jego wrzutek, która zrobi to, żeby sobie zjednać publiczność bardzo liberalną i właściwie nie ma to i tak żadnych konsekwencji nic z tego nie wynika, bo to jest ostatecznie jakaś krótka wypowiedź filmie czy to jest zapowiedź jakiejś zmiany głębszej w kościele, którą od by chciał zainicjować jak jak twoim zdaniem wygląda, a ja to czytam, a trochę trochę pesymistycznie pesymistycznie dla tych którzy, którzy liczą na zmianę w kościele papież ma oczywiście możliwość indywidualnego przeprowadzenia zmian w katechizmie czy też w doktrynie kościoła natomiast pod warunkiem, jeżeli pan zachowuje jedność ze wszystkimi biskupami to jest taki warunek, który respektuje lub też satysfakcjonuje tych, którzy forsują koncepcje prymatu papieża w kościele i tych, którzy wskazują na kolegialność biskupów, czyli takie rządy wspólnoty i papież jest mimo wszystko ograniczony właśnie tym dopełnieniem, o ile jego stanowisko jest wspólnotowe ze stanowiskiem reszcie pozostałych biskupów natomiast mamy jeszcze tutaj drugi aspekt aspekt czysto politycznych nawet w kościele przeforsowanie indywidualnie przez głowę kościoła, który jasno fenomenem także na współczesnej mapie politycznej świata, bo jest monarchią nawet monarchią niekonstytucyjną to jego stanowisko wynika z możliwości budowania politycznej większości i my od 2013 roku od momentu, kiedy papież Franciszek przejął stery władania, a kościołem powszechnym widzimy jak papież tak jak każdy inny polityk czy to jest prezydent tego czy innego kraju czy nawet przewodniczący jakiegoś związku piłkarskiego w mieście powiatowym buntuje większość polityczną i nawet w oparciu o takie być nazwali chwalebne czy też strukturalne polityczne pociągnięcia papieża Franciszka, które odróżniają się jak ośnieżone Alpy od pustyni od tego co widzieliśmy w okresie pontyfikatu Benedykta szesnastego, który nie potrafił budować tej większości, który właśnie w oparciu tylko włącznie o jakąś prawdę moralną czy też o słuszność moralną próbował przeforsować swoje stanowisko widzimy jak Franciszek rozbija się o klasy niemocy czy też niemożności przeforsowania nawet mniej rewolucyjnych zmian w kościele niż te, które wiązałyby się z rewizją stanowiska kościoła wobec ojcom seksoholizm to długo taka mała, bo do powiek do tego czy rzeczywiście Franciszek mógłby pstryknąć bym się udało nie Franciszek od 2013 roku nawet nie próbuje szczekać tylko forsuje długofalowe plany czy w stosunku do rewizji stanowiska wobec osób rozwiedzionych żyjących w drugich związkach na tzw. dziś i niesakramentalnych czy stosunku do rygoru celibatu te długofalowe zamierzenia Franciszka rozwijają się jak od zyskujących fale od od skał Traditional tego i fundamentalnego stanowisko na stanowiska kościoła i ta jego wypowiedź na kanwie tego filmu jest w jakimś sposób tylko włącznie pocieszeniem dla tych wszystkich homoseksualistów, którzy w ramach praktyki duszpasterskiej wykluczeni są i moralnie przez podejrzliwe krzaczaste brwi proboszcza walącego pięścią w stół czy też wyrzucają, czego tego człowieka z przestrzeni duszpasterskiej swojej parafii są takim plastrem, bo Franciszek 2020 roku doskonale zdaje sobie sprawę, że nie przeforsuje zmiany i w 1 i w drugim i trzecim zakresie nauki moralnej kościoła, czyli nie porozumie reguł dla osób żyjących w sakramentach w związkach niesakramentalnych dla osób, które żyją bez sakramentu małżeństwa nie po rozumie zasad celibatu nie wprowadzi tego nawet postulat mówili aprobaty i nie zrewiduje stanowisko kościoła w zakresie osób Homo seksualnych to nie tylko jest to efektem no tej interpretacji, którą przytoczyliśmy na początku naszej rozmowy interpretacji osoby o interpretację Świętego Pawła słów Jezusa Chrystusa, które do powiedziałem tylko włączyć także praktyki, która określa współczesny bieg i nurt kościoła, czyli dziedzictwo lub też na spuściznę wykładni, jaką dał Benedykt szesnasty i Jan Paweł drugi stąd to pocieszenie, które płynie z tej wypowiedzi dla za środowisk homoseksualnych za homoseksualistów dla gejów dla ciebie wypowiedzi papieża Franciszka traktuje jako no próbę rozpaczliwego podania ręki do do tych środowisk mówiącego papieża, a jestem w jaki sposób zwami, ale nic więcej nie mogę dla wasz uczynić Kozia słowami pocieszenia, które płyną nie z dokumentu firmowanego przez Kongregację nauki wiary i niewynikającego z tego, o czym mówię przed chwilą z decyzji będącej rezultatem kolegialności stanowiska papieża i wszystkich biskupów świata tylko jest to takie no pozdrowienie papieża dla środowisk homoseksualnych trzymajcie się i bądźcie ludźmi, bo nic więcej nie mogę dla wasz uczynić stąd stąd jest oczywiście lekko też na czele, ale wydaje, że po bardzo źle, bo rozczarowujące dla tych, którzy liczą się z pewnymi konsekwencjami do powiedzenia doktrynalnego tych słów papieża Franciszka, które pojawiają się w tym filmie niestety rzeczywiście to jest bardzo pesymistyczne, chociaż realistyczne spojrzenie na te kwestie i niewątpliwie właśnie wszystko co wiemy o kulisach także pontyfikatu papieża Franciszka na temat oporu, jaki różne jego próby z o reformy tej instytucji napotykają no każe jednak zachowywać biorąc pod uwagę także jest człowiek już wiekowe dużą ostrożność jeśli chodzi o taki daleko idący optymizm oczywiście obsadza swoimi ludźmi w odpowiednich miejscach strategiczne punkty i jak rozumiem ma jednak plan długofalowego długofalowych zmian, które będą realizowane przez osoby, która tam po prostu na odpowiednie stanowiska wprowadzi, ale też jego możliwości są bardzo ograniczone, ale powiedz jeszcze na temat tego, kto właściwie, dlaczego taki głęboki opór stawia to kto jest tutaj takim czynnikiem zdecydowanie stojący na drodze tym reformom czy tutaj rzeczywiście diagnozy Mar Mart Ela po mówiące, że mamy jednak do czynienia z takim środowiskiem, które znalazło w kościele niezwykle niezwykle atrakcyjne miejsce do funkcjonowania i może korzystać z licznych przywilejów funkcjonują właśnie w ukryciu nie, prezentując na zewnątrz swoich realnych seksualnych praktyk tylko, realizując jakoś tam w środku, a na zewnątrz, głosząc agresywną homofobię to jest jakby powód, dla którego ta silna grupa interesów, która jest zainteresowana tym, żeby wszystko było tak jak dotąd brodzi się przed tego rodzaju zmianami czy chodzi jeszcze coś innego jak zwykle w takich przypadkach chodzi o ostro czynników, bo zjawiskach społecznych to zawsze podkreślam moim studentom nie ma, a 11 przyczyny, która byłaby przesądzająca dla związku przyczynowo skutkowy tylko splot i z pewnością tutaj tym przypadku są 22 wątki, które trzeba zmienić pierwszy to jest to, o czym mówimy na samym początku trudno trudno dokonać wyłomu, jeżeli ma się do czynienia z tak ją taką wykładnią tutaj już mówią tej wykładni Świętego Pawła, która jednoznacznie eliminuje homoseksualizm USA elementów mienia można tym na w tym momencie wprowadźmy takie zmasowane rozgraniczenie kościół długo długo rozgranicza skłonność homoseksualną od aktów homoseksualnych cały sposób ogranicza tak, jakkolwiek od tych lat sześćdziesiątych siedemdziesiątych, kiedy pojawili się także w obrębie kościoła duchowni nos takim taką ludzką skłonnością do psychologizowania objawienia jednym z nich np. był Amerykanin John McLean, który chyba jako jeden z pierwszych zajął się naukowo, łącząc elementy psychologii psychiatrii i teologii, który dopatrzył się dopatrzył się tego rozgraniczenia między skłonnością homoseksualną, a realizacją skłonności homoseksualnej i wskazał, że sama skłonność nie jest jeszcze godna napiętnowania mało tego Dzionek nie późniejsze jego konto na to kontynuatorzy wskazywali nawet na pozytywne aspekty związku homoseksualnego który, jakby cementuje tożsamość komentuje jednostkę w obrębie pewnego związku, czyli chroni przed tym co jeszcze kategorycznie było piętnowane przez tradycję kościoła, a także Biblio, czyli stary testament rozpusty no bo jeżeli żyjemy w 1 związku monogamicznym, nawet jeżeli jest to związek homoseksualny to też związek homoseksualny chroni nasz przed no rozpoczętą seksualną, więc ma jakieś pozytywną mają pozytywną konotację mało tego wychowanie co im kryminogenne związkowi homoseksualne mu i co przyjął także na swoje potrzeby kościół katolicki brak możliwości prokreacyjnych jest jakiś sposób w związku homoseksualnym kompensowane wychowaniem młodego człowieka, bo samo, ale wprowadzanie dziecka z nową sporą społeczność nie ogranicza się do aktu prokreacyjnego to była taka wykładnia Johna legenda jego sukcesorów, ale także do jego później osiemnastoletniego wychowania i to osiemnastoletnia wychowanie akurat John John niż no i testował jako pozytywną skutek istnienia związku mszalnego jest to takie 2 punkty, na których opiera się kontestacja krytyki z homoseksualizmu przez kościół, która pobrzmiewa do dnia dzisiejszego, ale trakt czeka i też wykładnie papieży współczesnych głównie tutaj Jana Pawła drugiego i Benedykta żadnego wały te 2 pozytywne aspekty związków homoseksualnych pod dachem kościoła katolik katolickiego no i one one są przesądzające do dnia dzisiejszego, ale to, o czym mówił John McLean, czyli ledwie 2 pozytywne aspekty związków homoseksualnych już nie mówiąc o tym, że nie może być napiętnowana sama tylko włącznie tendencja homoseksualna jest pewnym takim przyczółkiem przyczółkiem na tym morzu potępienia w łonie kościoła katolickiego, na które budują swoje nadzieje i środowiska Homo seksualne no i część urzędowa, a kościoła katolickiego, jeżeli chodzi o przyszłości zmianę tego tego stanowiska zastanawiam się jeszcze nad potencjalnymi konsekwencjami samej tej wypowiedzi mówi, że to jest taki rodzaj mrugnięcia okiem do osób homoseksualnych powiedzenia no jestem jestem zwami, chociaż nie ma możliwości wprowadzenia jakichś zmian i czytał twoim zdaniem, jakkolwiek wpłynie no nie wiem nasz stosunek hierarchów kościoła katolickiego w różnych miastach miejscach państwa do tego jak jak traktuje się osoby homoseksualne oczywiście nie znając przy przyszłości wydaje mi się, że inny kościół katolicki będzie dryfował w kierunku tej szyna zdolności, czyli pomimo istnienia Kongregacji nauki wiary, która tra Trump próbuje objąć swoim zasięgiem cały świat i narzucić 1 jedyną interpretację kościołom lokalnym i praktyki oczywiście i doktryny będą to rok szczególnie te będą szczególnie w tej pracy w praktyce zróżnicowane obszary pod względem praktyki kościelnej, czyli być może w jednych kościołach lokalnych będzie stosowany ten rodzaj sił w karierze Ciarko innym innym druk drugi prawdopodobnie nie uda się Kościołowi tak jak do tej pory przez 2000 lat utrzymać doktrynę wdraża w ryzach z prof. Arkadiusz Stempin bardzo dziękuję dziękuję uprzejmie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA