REKLAMA

"Jeśli ostatni wyrok TK zostanie opublikowany, Polska może zostać pozwana za naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-11-03 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
42 minuty po osiemnastej Adamowska no właśnie proszę państwa razem z Helsińską fundację praw człowieka w tym tygodniu świętujemy 70 rocznicy powstania Europejskiej konwencji praw człowieka codziennie prowadzimy rozmowy o tym czym jest ta konwencja, jakie ma znaczenie w naszym codziennym życiu jak nas chroni, więc rozmawiamy obrońcy piach dr Aleksandra Iwanowska z Helsińskiej fundacji praw człowieka jest kolejnym gościem popołudnia Radia TOK FM dobry wieczór po południu dobry Rozwiń » wieczór witam pana witam państwa jest pani też byłem członkiem krajowego mechanizmu prewencji tortur w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przewiezie 4 Rzecznik Praw Obywatelskich i dlatego m.in. pani wiedzy chcielibyśmy skorzystać bo o ile wczoraj rozmawialiśmy o wolności słowa to dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o zakazie tortur to jest art. 3 konwencji nikt nie może być poddany torturom nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu i tutaj dla słuchaczy, którzy być może słuchali nas wczoraj nie ma żadnego, ale wczoraj były pewne, ale związane z bezpieczeństwem państwa z uczuciami innych ludzi w wypadku zakazu tortur, ale żadnego nie ma tak zgadza się jeśli chodzi jeśli mówimy o zakazie stosowania tortur bądź nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania o żadnym, ale nie ma mowy, ponieważ zakaz stosowania tortur obok zakazu niewolnictwa stanowi takie są takie 2 fundamentalne prawa od, których nikt nie ma wyjątków, czyli żadna sytuacja związana np. walką z terroryzmem czy też zapewnieniem bezpieczeństwa powszechnego nikt nie może stanowić usprawiedliwienia uzasadnienia do stosowania tortur, ale czy w takim razie są tortury jak zdefiniować nieludzkie lub poniżające traktowanie lokali tak naprawdę są dosyć trudne pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ Europejska konwencja o ochronie praw człowieka mówi podaje nam mówić o zakazie stosowania tortur lub nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania sama konwencja nie zawiera już definicji tortur o tym czym są tortury możemy czymś nieludzkim poniżającym traktowaniu ukaranie możemy dowiedzieć się m.in. z orzecznictwa Europejskiego Trybunału praw człowieka jeśli chodzi o tortury to orzecznictwo Europejskiego tra do Trybunału praw człowieka m.in. w sprawach dotyczących Turcji w takiej sprawie Acta przeciwko Turcji określiło, że tortury to jest umyślne nieludzkie traktowanie powodujące bardzo poważne okrutne cierpienia traktowanie nieludzkie jest traktowanie celowe stosowane przez wiele godzin bez przerwy, które powoduje rzeczywiste oraz fizyczne lub intensywne cierpienie przy czym traktowanie nieludzkie już jest ma mniejszy stopień dolegliwości niższe, ale niższa tortury o tym czy są tortury taką dokładną definicję tortur podaje nam konwencja ONZ osiemdziesiątego dziewiątego roku w sprawie zakazu stosowania tortur i właśnie w art. 1 konwencję ONZ mówi nam, że tortury jest to bardzo poważne i spowodowanie bardzo poważnego istotnego cierpienia fizycznego psychicznego, które jest zadane w określonym celu np. w celu w celu ukarania daną osobę w celu używania wywarcia na nią nacisku w celu bywa w celu zastraszenia danej osoby w celu np. zmuszenia do przyznania się do winy przez funkcjonariusza państwowego lub na jego milczącą dorozumianą, a jego zgodą milczącą bądź dorozumiany bądź też taką zgodą bezpośrednio tutaj taka, czyli konwencję ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur podaje nam taką definicję tortur natomiast, dlaczego również jeśli chodzi o definicję to sprawa nie jest tak tak oczywista, ponieważ zarówno Europejska konwencja o ochronie praw człowieka jak również konwencja ONZ są to żywe instrumenty, które zbiegiem czasu rozwijają się i ciele, który tak naprawdę tortury możemy też interpretować inaczej kilka lat temu m.in. specjalny sprawozdawca ONZ do spraw sportu w swoim raporcie wskazał, że możemy mówić również o torturach czy w kontekście w kontekście medycynę i tutaj specjalny sprawozdawca ONZ powiedział, że np. stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób to z zaburzeniami psychicznymi czy też nie zapewnienie leków przeciwbólowych osobą bardzo cierpiącym z powodu z powodu swoich schorzeń czy też np. stosowanie elektrowstrząsów bez specjalnych środków znieczulających również kwalifikowane jako tortury to w takim razie do pytam czy odmowa aborcji w określonych przypadkach może być też tak zakwalifikowana tak jeśli ich jeśli oprzemy się na standardach międzynarodowych to tutaj tutaj odpowiedź jest jednoznaczna już w 2000 piątym roku komitet praw człowieka ONZ w takim pilotażowej precedensowej sprawie nastolatki, która była w ciążę to sprawa dotyczyła prowadzona przeciwko Peru stwierdził, że jeżeli odmawia się kobiecie dostępu do legalnej bezpiecznej aborcji w sytuacji, kiedy ciąża zagraża życiu tej kobiety lub też punkt jest obciążone wadami legalnymi zmuszenie kobiety do noszenia takiej ciąże stanowi naruszenie zakazu stosowania stosowania tortur to taki pierwszy pilotażowy wyrok jeśli chodzi o organizacji narodów Zjednoczonych później również specjalny sprawozdawca ONZ do spraw tortur w swoim raporcie 2000 szóstego ruchu powiedział, a jednoznacznie, że zmuszanie kobiet do uniemożliwiania dostępu do legalnej bezpiecznej aborcji, a sytuacja właśnie takich jak legalne wady płodu czy też zagrożenie życia również stanowi również stanowi torturę co więcej specjalny sprawozdawca powiedział, jeżeli Andrzej, jeżeli są dostępne takie bezpieczne metodę i legalne metody aborcji natomiast kobiety z powodu biurokratycznego bądź też administracyjne odmawia się takiego dostępu jest to połączone np. chce wspólnie żyjącym traktowaniem kobiet też osadzanie jej wyboru, a dokonanie takiej takich aborcji to również takie zachowanie możemy rozpatrywać w świetle naruszeń zakazu stosowania tortur lub nieludzkiego poniżającego traktowania albo karania podobnie tutaj orzekł także Europejski Trybunał praw człowieka w sprawie przeciwko Polsce 2011 roku właśnie, jaka jest relacja pomiędzy Europejską konwencją, a prawem krajowym, bo znajdujemy się akurat teraz dość specyficznej sytuacji, w której to prawo krajowe w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy w kontekście np. odmowę aborcji może za konwencją nie nadążać oczywiście wiem, że to musi być konkretny przypadek wyczerpana droga prawna przed sądem krajowymi dopiero wówczas sprawa trafia do Strasburga dokładnie taki jest natomiast te sprawy, na które przed chwilą się powołam sprawa RR przeciwko Polsce tą sprawą, która toczyła się jak na gruncie na gruncie prawa, które pozwalało przeprowadzenie legalnej aborcji w sytuacji, kiedy zachodzi uzasadnione przypuszczenie ciężkich nieodwracalnych wad płodu i tutaj Europejski Trybunał praw człowieka stwierdził, że doszło do naruszenia art.3a w związku z tym, że kobiecie, do której płodu istniało podejrzenie takich takich wad odmówiono utrudniano tak naprawdę dostęp do badań do badań genetycznych i opóźnianiu dostęp do tych badań do tego momentu, w którym tak naprawdę już przerwanie ciąży terminacji ciąży nie była nie była możliwa, ponieważ dziecko osiągnęło zdolność do życia poza organizmem matki jednocześnie było to połączone z SZ też takim oceniającym bardzo negatywnym stosunkiem, a służby zdrowia do do tej kobiety m.in. ta kobieta już czas o tym, że jest złym człowiekiem, że jest złą matką, dlatego że była zdecydowana na eliminacje terminacji tej ciąży w sytuacji, w której teraz i jest wówczas Europejski Trybunał orzekł, że mamy do czynienia właśnie z naruszeniem art. 3 konwencji w sytuacji, której jesteśmy dzisiaj w przypadku UE, a jeszcze w przypadku publikacji orze ostatnim orzeczenia Trybunału Julii Przyłębskiej jak wejście jego życia NATO będziemy musieli państwo polskie zmierzy się przypuszczam szeregiem skarg Europejskiego Trybunału praw człowieka, a właśnie związane z naruszeniem artykułu art. 3 tak możemy możemy się spodziewać takie takie orzeczenia zapadną wówczas Polska, a jeśli o jeśli np. art. 3 będzie będzie stwierdzane będzie zmuszona do zmiany tego ustawodawstwa publikacji nadal nie ma nic nie wskazuje na to, żeby wkrótce miała nastąpić, jakie przypadki jeszcze dotyczący tortur nieludzkiego poniżającego traktowania trafiają z Polski przed Europejski Trybunał praw człowieka najgłośniejsza chyba albo taka najbardziej oczywista była sprawa więzień CIA tak najgłośniejszą sprawą było sprawą więzień CIA tak naprawdę na tę 58, a naruszenie art. 3, które Europejski Trybunał praw człowieka stwierdził wobec Polski czy 2 przypadki osób, które były przetrzymywane w tajnych więzieniach to były 2 jedyne przypadki stwierdzonych to natomiast w pozostałych przypadkach Trybunał stwierdził naruszenie naruszenie było w styczniu zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania była to m.in. sprawą, której powiedziałem sprawa sprawa z odmową i utrudniania odmowy dostępu do legalnej aborcji był też szereg spraw związanych np. z warunkami pozew w miejscach pozbawienia wolności, czyli szereg spraw dotyczących przeludnienia w zakładach w zakładach karnych był to też sprawy, które dotyczyły m.in. np. nadużywania prowadzenia kontroli osobistej wobec osób w ogóle pozbawiony wolności przedłużania pobytu osób pozbawionych wolności takich specjalnych oddziałach dla sprawców dla dla więźniów uznanych za niebezpieczny co wiąże się również szerokim szeregiem ograniczeń i bardziej surowy reżim odbywania odbywania kary pozbawienia pozbawienia wolności, ale były również się sprawy, które dotyczyły m.in. np. nie zapewnienia adekwatnej opieki lekarskiej dla osób pozbawionych wolności czy też przemocy stosowanej przez przez funkcjonariuszy policji natomiast to da co chcę zwrócić uwagę jest to jak orzecznictwo Europejskiego Trybunału praw człowieka w zakresie właśnie zakresie art. 3 konwencji jak on się rozwija, bo np. w ubiegłym roku o Trybunał wydał pracę ważne bardzo ciekawe bardzo moim zdaniem tak doniosłe orzeczenia w sprawie przeciwko Polsce w sprawie przeciwko Rosji, gdzie stwierdził, że niezapewnienie ofierze przemocy domowej ochrony nie zapewni takiego systemu wsparcia ochrony przed przemocą domową również stanowi naruszenie art. 3, ponieważ państwo nie zna skali problemu bagatelizuje problem przemocy domowej, jakby uniemożliwia kobietom życie wolność od strachu przed el przed niewłaściwym traktowaniem tutaj by widzimy jak te orzecznictwo ewoluuje jak ono tak naprawdę dostosowuje odpowiada na nas zjawiska społeczne, które zachodzą jeszcze 1 rzecz wyjaśnić, dlatego że w naszej rozmowie przewijały się 2 dokumenty 1 była Europejska praw konwencja praw człowieka, a drugim była ONZ-owska konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur, żebyśmy mieli jasność, jakie są relacje pomiędzy pomiędzy tymi dokumentami konwencja Europejska konwencja wydana do konwencji rady Europy konwencja żydowska jest oczywiście konwencja wydana przez zgromadzenie ogólne zgromadzenie ogólne narodów Zjednoczonych tak naprawdę konwencją Europejską, a tutaj wprowadza system ochrony przede wszystkim w oparciu o Europejski Trybunał praw człowieka konwencja ONZ-owska o zakresie stosowania tu jest opiera się jak wpraw opiera się na mechanizmach oenzetowskich, czyli naszych akurat konwencja ONZ powołała do życia komitet przeciwko torturom ONZ, który również ma prawo do rozpatrywania skarg skarg indywidualnych z obywateli krajów, które ratyfikowały ratyfikacja tę konwencję tego czy mamy pewną jasność bardzo dziękuję dr Aleksandra Iwanowska z Helsińskiej fundacji praw człowieka była gościem popołudnia Radia TOK FM, a w dzisiejszym popołudniu Radia TOK FM to już wszystko program przygotował Bartłomiej Pograniczny realizował Adam Szurek za chwilę informacje o nich kultura osobista Adam Ozga miłego wieczoru do usłyszenia jutro Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA