REKLAMA

SN utrzymał umorzenie sprawy drukarza z Łodzi. Wszystko przez wyrok TK pozbawiający konsumentów ochrony przed dyskryminacją

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-12-08 18:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
1824 popołudnie Radia TOK FM przedstawiam państwu naszą kolejną rozmówczyni Karolina Kierdal adwokatka z kampanii przeciw Homofobii dzień dobry pani mecenas dzień dobry mamy taki art. 138 kodeksu wykroczeń, który robi furorę w Sądzie Najwyższym, ale w ogóle też w sądach powszechnych dziś po raz kolejny zajmował się nim Sąd Najwyższy w kontekście oczywiście sprawy drukarza w Łodzi, który odmówił wydrukowania materiałów promocyjnych dla 1 organizacji zajmujących się Rozwiń » ochroną praw osób LGBT najpierw, zanim przejdziemy do tego co dzisiaj Sąd Najwyższy w ogóle postanowił to chciałbym panią zapytać właściwie poprosić o to, żebyśmy przypomnieli jak doszło do tego, że ta sprawa po raz kolejny znalazła się w Sądzie Najwyższym to rozwiązać w Sądzie Najwyższym po raz kolejny tego, że prokurator generalny zarazem minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o to, aby Trybunał zbadał czy przypadkiem art. 1301003008. kodeksu wykroczeń w tej części, które analizuje nieuzasadnioną odmowę świadczenia usług nie jest niezgodny z konstytucją postoju tylko z pani mecenas przytoczę tylko cały cały ten artykuł kwestionowane przez ministra Ziobry kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług żąda i pobiera świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego obowiązany podlega karze grzywny to oczywiście mowa o tym drugim warunku, czyli umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego zobowiązany tak niestety w czerwcu tego roku Trybunał Konstytucyjny w składzie, w którym zasiadał sędzia dubler tzw. sędzia dubler pan Muszyński wydał orzeczenie, w którym faktycznie stwierdził, że ten przepis jest niekonstytucyjna normalnym tokiem takiej sytuacji jest to, że jeżeli ktoś został skazany na podstawie przepisu, który został później uznany za przez Trybunał Konstytucyjny właśnie za niekonstytucyjne i tym samym taki przepis w ogóle znika z porządku prawnego to może domagać się wznowienia postępowania uchylenia jego wyroków skazujących umorzenia postępowania tak się stało tutaj prokurator generalny po tym, rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego wyraził ogromne zadowolenie z treści tego rozstrzygnięcia następnie polecił prokuraturze złożyć wniosek o wznowienie postępowania co nastąpiło i w grudniu ubiegłego roku Sąd Apelacyjny w Łodzi rozpoznawał wniosek i okazało się Sąd Apelacyjny w Łodzi stwierdził, że podzieli właściwie argumentację ministra Ziobry i uchylił oba te wyroki dotyczące drukarza z Łodzi i państwo właśnie tej decyzji sądu wnieśli apelacje do Sądu Najwyższego z jakich przyczyn, jakie było uzasadnienie po pierwsze, wskazywaliśmy na to, że sędzia, który orzekał w sprawie nie dawał gwarancji bycia bezstronnym niezawisłym, dlatego że był on tzw. sędzią delegowanym, czyli sędziom delegowanym Sądu Okręgowego sądu wyższej instancji Sądu Apelacyjnego taka delegacja jest czymś niestety normalnym w Polskim porządku prawnym jest ona też one całkowicie zależna od woli ministra sprawiedliwości, który zarazem jest w Polsce prokuratorem generalnym ta delegacja miała skończyć następnego dnia po wydaniu wyroku w sprawie drukarza została i była po prostu otwarta kwestia czy zostanie ona przedłużona czy nie podobnie ten sędzia był w procedurze nominacyjnej ubiegał się o nominację na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego przez tzw. neo-KRS i oczekiwał na podpis prezydenta pod swoją nominacją te wszystkie okoliczności wg nas wskazywały na to, że percepcji opinii publicznej nie można uznać, aby ten sędzia dawał gwarancję co do tego, że będzie on bezstronny w tej sprawie, dlatego że mógł mieć uzasadniony interes w tym rozstrzygnąć zgodnie z wolą wyrażoną przez ministra sprawiedliwości łamane przez prokuratora generalnego i tutaj podnosić takie zarzuty, które wskazywały na to, że on nie powinien był rozstrzyga w tej sprawie z drugiej strony mówi w rozumieniu takim właśnie tego panie mecenasie rozumiem, bo właśnie tego sędziego, który wydawał orzeczenie w Łodzi mogło dojść do powstania właściwy do wywołania tego efektu mrożącego, który wywołuje Ministerstwo Sprawiedliwości minister Ziobro to znaczy jeśli wyrok, który zapadnie nie będzie pomyśli obozu rządzącego minister sprawiedliwości był w tę sprawę wybitnie zaangażowane no nie będzie awansu nie będzie delegacji dokładnie tak dokładnie takie argumenty podnosiliśmy drugi zarzut, jaki ustawiane przed dużo dalej to był zarzut dużo dalej idące i był tak naprawdę związany z oceną skuteczności prawnej wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a więc prosiliśmy sąd o to, aby biorąc pod uwagę te nieprawidłowości, czyli udział sędziego dublera w składzie na uznał, że ten wyrok nie istnieje tutaj od razu zaznaczyć, że tylko niewielka część doktryny jest za takim rozwiązaniem natomiast prosiliśmy sąd, żeby mając na uwadze pewne zasady unijne prawa unijnego z praworządności w ogóle ochrony przed dyskryminacją pominął skutki prawne tego wyroku jeśli obawia się, że nie może tego zrobić, aby zapytał się Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej czy takie utrzyma czy mógłby taki ruch wykonać, a więc pomimo, więc ze względu na to, że ten przepis art. 138 kodeksu wykroczeń miał walor w zasadzie jedynego skutecznego w Polskim prawie przepisu, które chronią przed dyskryminacją w dostępie do usług czy w związku z tym, że jakby nagle taki przepis zniknął nam w porządku prawnego to jeszcze zniknął nam z powodu tego, że w składzie zasiadał sędzia, który nie był tak naprawdę sędzią Trybunału Konstytucyjnego czy w związku z tym możemy pominąć skutki prawne tego wyroku natomiast dzisiaj Sąd Najwyższy wyda orzeczenie, którego treścią teoretycznie nie powinno być zadowolona i na pewno będzie sąd stwierdził też przybrana, bo sąd stwierdził, że nie istnieje środek prawny, który pozwoliłby mu kontrolować prawidłowość orzeczeń wydawanych przez Trybunał Konstytucyjny, ale jest jedno, ale w tej całej sprawie tak dokładnie tak stwierdził otrzymał w mocy zaskarżony wyrok powiedział, że nie może, że nie mają w dużym skrócenie nie mają możliwości kwestionowania sędziowie Sądu Najwyższego SN sądów powszechnych tak naprawdę nie mają możliwości, które pozwoliłyby im kontrolować prawidłowość wydanego przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia bez względu na to, jakimi wadami prawnymi miałby być dotknięte, ale usłyszeliśmy bardzo mocne i dla mnie jako prawniczki bardzo poruszające orzeczeń uzasadnienie, które nie takie lament wezwanie powtarzało się nieustannie Polska wersja taki parami Łacińskiej, które jako studenci studentki prawa uczymy się na samym początku swojej drogi, czyli prawo jest sztuką tego co dobre słuszne, a Sąd Najwyższy wydawał się pytania czy dobre słuszne jest to, że mieliśmy, że mamy od spraw, które zaangażowały się ponadprzeciętnie prokurator generalny, które doprowadziły do tego swoimi działaniami wykorzystywaniem instrumentalnym Trybunału Konstytucyjnego i działaniami podejmowanymi tak naprawdę bezrefleksyjnie co do skutków, jakie może to ze sobą nieść i tylko na podstawie swojej osoby po niechęć to rozstrzygnięcie, jaki jest wydawane było wydawane w sprawie drukarza czy powodowany wyłącznie tym, że chce, że nie po to, rozstrzygnięcie drukarza złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który ostatecznie skutkował tym, że naszego porządku prawnego usunięty został w zasadzie jedyny przepis, który skuteczny sposób chronią przed dyskryminacją w dostępie do usług Sąd Najwyższy w bardzo dobitnie wskazał bardzo jednoznacznie wskazywał na ministrów na rolę prokuratora generalnego w takim w takich działaniach oraz podważa niezależność Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ nie ukrywał stwierdził, że prokurator generalny wnoszą wniosek do Trybunału musi spodziewać, jaki będzie rozstrzygnięcie, szczególnie że minister sprawiedliwości nie wnosił tego swojego całego sprzeciwu ze względu na dobrobyt państwa prawa czy na dbanie o reguły funkcjonowania państwa na własny interes polityczny i to, że sprawa LGBT czy też w ogóle sprawa drukarza była mu potrzebna do tego, żeby zbijać swój kapitał polityczny mamy 2 płaszczyzny w tej historii pani mecenas z 1 strony jest ta płaszczyzna praworządnością, czyli zarówno sposób powoływania sędziów przez krajową radę sądownictwa Trybunał Konstytucyjny z drugiej strony także wpływ, jaki minister sprawiedliwości ma na poszczególnych sędziów pośredni bądź bezpośredni, ale jest też druga płaszczyzna, czyli ta płaszczyzna dyskryminacyjne co to dzisiejsze orzeczenie Sądu Najwyższego, ale także ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego o usunięciu części tego przepisu oznacza dla różnych nie tylko mniejszości seksualnych, ale dla różnych dyskryminowanych grup przede wszystkim to właśnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wywarło to skutki dzisiaj próbowaliśmy namówić sąd do tego, aby Lech chce, aby zignorował skutki, aby uznał, że Tusk, że skutki nie nastąpiły Sąd Najwyższy powiedział jednoznacznie stwierdził, że nastąpiły, tak więc to Trybunał Konstytucyjny nam to zrobił czy też prokurator generalny biorąc pod uwagę to co mówił potwierdzi dzisiaj Sąd Najwyższy nam to zrobił, a nie są najwyższe zrobił na torze jest też, że powstała w tym momencie luka prawna, kto ma jeszcze pozbawieni skutecznego przepisu, gdzie państwo mówiło jednoznacznie, że nie akceptuje sytuację, w której grupa dyskryminowana rzek, które osoby najsłabsze mogą się mogą być narażone na dysk odmowę dostępu do jakiejś usługi i przypomniał dzisiaj Sąd Najwyższy na podstawie tego przepisu wskazywana nie tylko drukarza z Łodzi, ale również właściciele sklepu obuwniczego, który nie chciał obsłużyć osoby na wózku inwalidzkim osoby, która nie chciała wpuścić osoby na wózku inwalidzkim do klubu matki karmiącej, którą wykreślono z restauracji to są tego typu sytuacje dzisiaj Sąd Najwyższy podkreślał, że wszyscy zostaliśmy pozbawieni tej ochrony jak swoje strony mogę powiedzieć, tyle że oczywiście to nie jest także dzisiaj już może dyskryminować konsekwencją tego orzeczenia jest tylko tworzy zostaliśmy pozbawieni skutecznego środka ochrony dlatego, że to co przypomniał też dzisiaj Sąd Najwyższy czy jest dobre słuszne, że kobieta na wózku, której odmówiono wstępu do sklepu teraz będzie musiała szukać prawnika występować na drogę cywilnoprawną i tam dochodzić swoich roszczeń, bo de facto oznacza podkreśla nie ma także dyskryminację dostęp do usług jest dozwolona, pozbawiając natomiast skutecznego środka ochrony przed nią i także w kontekście ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego praw aborcyjnych właśnie to działanie w sprawie drukarza złodziej pokazuje najlepiej jak Ministerstwo Sprawiedliwości może też w ogóle Prawo i Sprawiedliwość może do porządku prawnego wprowadzać własną ideologię, jaki ma to skutki przełożenie na konkretnych obywateli i konkretne grupy pani mecenas na koniec, bo Sąd Najwyższy zaapelował też zdaje się też tak to rozumiem do polityków, żeby tę lukę prawną, której pani mówi w jakikolwiek sposób wypełnić ten przepis w tym kształcie, w którym był do czasu zakwestionowania przez Trybunał Konstytucyjny był takim przybył taki statek był taki kształt trybu pożądany adekwatne wydaje się, że ten przepis był skonstruowane odpowiednio istniał w porządku prawnym od wielu lat w tym w kontekście prawnym obowiązującym już w nowym ustroju przez tych lat kilkadziesiąt co oznacza, że wokół niego też narosło pewne orzecznictwo pewne stanowiska doktryny, a myślę, że sprawa drukarza też m.in. pokazała, że przepisy można było interpretować nowocześnie i uzyskał on walor tego przepisu Antydyskryminacyjnego także myślę, że trzeba też zobaczyć tyle co podkreślił Sąd Najwyższy czyni to, że jakby nic nie kwestionował tego przepisu a, dopóki nie pojawiła się sprawa drukarza bardzo serdecznie dziękuję pani mecenas Karolina giełda adwokatka kampanii przeciw Homofobii była państwa moim gościem dziękuję bardzo, dziękuję teraz informacja taka sama po nich wracamy będziemy rozmawiać o przejęciu, jakiego dokonał koncerny paliwowe Orlen Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA